Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7615497
od 26 października 2005
Organy » Rada Miejska » Plan pracy Rady Miejskiej na 2018 r. Wersja do druku

 

Plan pracy Rady Miejskiej w Nowem na 2018 rok 

 

Styczeń

1. Podsumowanie pracy Komisji.

2. Uchwalenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2018 rok.

3. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Luty

1.  Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Nowem za IV kwartał 2017 r.

2. Sprawozdanie Burmistrza Nowego z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

    stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowe w 2017 roku.

3. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej.

4. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Marzec

1. Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na rok 2018.

2. Ocena działalności Gminnej Przychodni w Nowem.

3. Informacja o kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych w gminie Nowe w roku 2018.

4. Sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań z zakresu opieki społecznej

   i ocena jego działalności.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej.

6. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Kwiecień

1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Nowem za I kwartał 2018 roku.

2. Sprawozdanie Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z przeprowadzonej

    lustracji urządzeń komunalnych, melioracyjnych i dróg w gminie.

3. Informacja o przygotowaniach do Dni Nowego.

4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.

5. Informacja o stanie przygotowań i stopniu realizacji zadań inwestycyjnych.

6. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Maj

1. Ocena działalności kulturalnej i sportowej w gminie za 2017 rok.

2. Informacja o bieżącej działalności organizacji pozarządowych i klubów wolontariuszy działających na terenie

    gminy.

3. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Czerwiec

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe za rok 2017, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia

    absolutorium Burmistrzowi Nowego.

2. Sprawozdanie komisji ze spotkań informacyjnych na temat organizacji wypoczynku letniego.

3. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Sierpień

1. Ocena funkcjonowania SAPO i wydatków poniesionych na realizację zadań oświatowych.

2. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych i organizacji roku szkolnego 2018/2019.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał za II kwartał 2018 roku.

4. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Wrzesień

1. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018 roku.

2. Ocena działalności PUM w zakresie zadań zleconych przez gminę.

3. Ocena pracy Urzędu Gminy w zakresie promocji gminy i wykorzystania środków unijnych.

4. Ocena organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz imprez kulturalnych i sportowych w czasie
    wakacji.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie gminy Nowe.

6. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Październik

1. Ocena funkcjonowania szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola. Podsumowanie roku szkolnego
    2017/2018.

2. Informacja na temat sprawozdania Dyrektora Gminnej Przychodni w Nowem o realizacji zadań   w zakresie
    profilaktyki.

3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Nowem za III kwartał 2018 roku.

4. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Listopad

1. Ocena realizacji inwestycji prowadzonych przez gminę.

2. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 rok.

3. Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

4. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady

 

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Rada Miejska, Ilość wyświetleń: 4686, Utworzony: 2009-02-09 08:35:35, Ostatnia zmiana: 2018-03-13 09:20:06 Historia zmian