Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6589592
od 26 października 2005
Organy » Rada Miejska » Plan pracy Rady Miejskiej na 2017 r. Wersja do druku

 

Plan pracy Rady Miejskiej w Nowem na 2017 rok 

 

Styczeń

1. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2017.

2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej za IV kwartał 2016 roku.

3. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Luty

1. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

2. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Marzec

1. Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na rok 2017.

2. Ocena działalności Gminnej Przychodni w Nowem.

3. Informacja o kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych w gminie Nowe w roku 2017.

4. Sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań  z zakresu opieki

   społecznej i ocena jego działalności.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej.

6. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Kwiecień

1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Nowem za I kwartał 2017 roku.

2. Sprawozdanie Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z przeprowadzonej
    lustracji urządzeń komunalnych, melioracyjnych i dróg w gminie.

3. Informacja o przygotowaniach do Dni Nowego.

4. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016.

5. Informacja o stanie przygotowań i stopniu realizacji zadań inwestycyjnych.

6. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Maj

1. Ocena działalności kulturalnej i sportowej w gminie za 2016 rok.

2. Informacja o bieżącej działalności organizacji pozarządowych i klubów wolontariuszy działających na terenie
    gminy.

3. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Czerwiec

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe za rok 2016, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
    absolutorium Burmistrzowi Nowego.

2. Informacja o sytuacji w rolnictwie.

3. Sprawozdanie komisji ze spotkań informacyjnych na temat organizacji wypoczynku letniego.

4. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Sierpień

1. Ocena funkcjonowania SAPO i wydatków poniesionych na realizację zadań oświatowych.

2. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych i organizacji roku szkolnego 2017/2018.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał za II kwartał 2017 roku.

4. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Wrzesień

1. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017 roku.

2. Ocena działalności PUM w zakresie zadań zleconych przez gminę.

3. Ocena pracy Urzędu Gminy w zakresie promocji gminy i wykorzystania środków unijnych.

4. Ocena organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz imprez kulturalnych i sportowych w czasie
    wakacji.

5. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Październik

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie gminy Nowe.

2. Ocena funkcjonowania szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola. Podsumowanie roku szkolnego
    2016/2017.

3. Informacja na temat sprawozdania Dyrektora Gminnej Przychodni w Nowem o realizacji zadań   w zakresie
    profilaktyki.

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Nowem za III kwartał 2017 roku.

5. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Listopad

1. Ocena realizacji inwestycji prowadzonych przez gminę.

2. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok.

3. Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

4. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Grudzień

1. Uchwalenie budżetu Gminy Nowe na rok 2018.

2. Podsumowanie pracy Komisji.

3. Uchwalenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2018 rok.

4. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

 

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Rada Miejska, Ilość wyświetleń: 4076, Utworzony: 2009-02-09 08:35:35, Ostatnia zmiana: 2017-02-07 13:44:51 Historia zmian