Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8040550
od 26 października 2005
Organy » Rada Miejska » Plan pracy Rady Miejskiej na 2019 r. Wersja do druku

 

Plan pracy Rady Miejskiej w Nowem na 2019 rok 

 

Styczeń

1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Nowem za IV kwartał 2018 r.

2. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Luty

1. Sprawozdanie Burmistrza Nowego z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
    zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowe w 2018 roku.

2. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej.

3. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Marzec

1. Ocena działalności Gminnej Przychodni w Nowem.

2. Informacja o kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych w Gminie Nowe w roku 2019.

3. Sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań z zakresu opieki społecznej i ocena jego
    działalności.

4. Ocena zasobów pomocy społecznej.

5. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Kwiecień

1. Oferta Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na rok 2019.

2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Nowem za I kwartał 2019 roku.

3. Sprawozdanie Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z przeprowadzonej lustracji
    urządzeń komunalnych, melioracyjnych i dróg w gminie.

4. Informacja o przygotowaniach do Dni Nowego.

5. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.

6. Informacja o stanie przygotowań i stopniu realizacji zadań inwestycyjnych.

7. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Maj

1. Ocena działalności kulturalnej i sportowej w gminie za 2018 rok.

2. Informacja o bieżącej działalności organizacji pozarządowych i klubów wolontariuszy działających na terenie gminy.

3. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Czerwiec

1. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Nowe. Podjęcie uchwały w sprawie votum zaufania.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe za rok 2018, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

    Burmistrzowi Nowego.

3. Sprawozdanie komisji ze spotkań informacyjnych na temat organizacji wypoczynku letniego.

4. Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie gminy.

5. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Sierpień

1. Ocena funkcjonowania SAPO i wydatków poniesionych na realizację zadań oświatowych.

2. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych i organizacji roku szkolnego 2019/2020.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał za II kwartał 2019 roku.

4. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Wrzesień

1. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 roku.

2. Ocena działalności PUM w zakresie zadań zleconych przez gminę.3. Ocena pracy Urzędu Gminy w zakresie promocji gminy

   i wykorzystania środków unijnych.

4. Ocena organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży oraz imprez kulturalnych i sportowych w czasie wakacji.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie Gminy Nowe.

6. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Październik

1. Ocena funkcjonowania szkół podstawowych, klas trzecich gimnazjum, przedszkola. Podsumowanie roku szkolnego
    2018/2019.

2. Informacja na temat sprawozdania Dyrektora Gminnej Przychodni w Nowem o realizacji zadań   w zakresie profilaktyki.

3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Nowem za III kwartał 2019 roku.

4. Projekty uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Listopad

1. Ocena realizacji inwestycji prowadzonych przez gminę.

2. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.

3. Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

4. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.

 

Grudzień

1. Uchwalenie budżetu Gminy Nowe na rok 2020.

2. Podsumowanie pracy komisji stałych Rady Miejskiej.

3. Uchwalenie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.

4. Projekty innych uchwał wymagających decyzji Rady.


 

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Rada Miejska, Ilość wyświetleń: 4876, Utworzony: 2009-02-09 08:35:35, Ostatnia zmiana: 2019-04-18 12:07:59 Historia zmian