Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7625403
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały 2009

Kategorie
  Uchwała Nr XXVII/153/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 28.01.2009 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej (1)
  Uchwała Nr XXVII/154/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 28.01.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2009 (1)
  Uchwała Nr XXVII/155 Rady Miejskiej w Nowem z 28.01.2009 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 r. (1)
  Uchwała Nr XXVII/156/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 28.01.2009 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania narkomanii na 2009 r. (1)
  Uchwała Nr XXVII/157/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 28.02.2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (1)
  Uchwała Nr XXVII/158/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 28.01.2009 r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (1)
  Uchwała Nr XXVII/159/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 28.01.1009 r. w sprawie obowiazkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (1)
  Uchwała Nr XXVII/160/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 28.01.2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (1)
  Uchwała Nr XXVII/161/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 28.01.2009 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XXVIII/162/2009 Rady Miejskiej z 2.03.2009 r. w sprawie ustalenia dopłaty do cen 1 m3 ścieków wynikającej z taryfy za zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla PUM Nowe (1)
  Uchwała Nr XXVIII/163/2009 Rady Miejskiej z 2.03.2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (1)
  Uchwała XXVIII/164/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 2.03.2009 r. w sprawie aktualizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarowania odpadami dla Gminy Nowe (1)
  Uchwała XXVIII/165 Rady Miejskiej z 2.03.2009 r. w sprawie przystąpienia przez gminę Nowe do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia .... (1)
  Uchwała Nr XXVIII/166/2009 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Ragulaminu uczastnictwa w projekcie "Kadry oświaty podwyzszaja swoje kwalifikacje" podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty jednostek dla których organem prowadzącym jest .... (1)
  Uchwała Nr XXIX/167/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 25.03.2009 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnejw Nowem (1)
  Uchwała Nr XXIX/168/2009 Rady Miejskiej w Nowem Nr XXVIII/154/2009 z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2009 (1)
  Uchwała Nr XXIX/169/2009 Rady Miejskiej z 25.03.2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Twarda Góra (1)
  Uchwała Nr XXX/170/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 28.04.2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego z tytułu wykonania budżetu na rok 2009 (1)
  Uchwała Nr XXX/171/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 28.04.2009 r. w sprawie zmiany w w składzie osobowym Komisji Polityki Gospodarczej Finansów Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1)
  Uchwała Nr XXX/172/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 28.04.2009 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty Kultury i Sportu. (1)
  Uchwała Nr XXX/173/2009 Rady Miejskiej w Nowemz 28.04.2009 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XXX/174/2009 Rady Miejskiej w Nowemz 28.04.2008 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotycząca działalności Burmistrza (1)
  Uchwała Nr XXX/175/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 28.04.2009 r.w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotycząca działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XXX/176/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 28.04.2009 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr XXVIII/154/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2009 (1)
  Uchwała Nr XXX/177/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 28.04.2009 r. w sprawie przystapienia do projektu "Równamy do najlepszych" w ramach "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 ...... (1)
  Uchwała Nr XXX/178/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 28.04.2009 w sprawie przystapienia do projektu "Ksztalcenie ustawiczne naszą szansą" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne ..... (1)
  Uchwała Nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie mandatu Radnego Rady Miejskiej (1)
  uchwała Nr XXXI/180/09 Rady Miejskiej w Nowem z 27.05.2009 r. w sprawie ustanowienia herbu, sztandaru, flagi, pieczęci i łańcuchów Gminy Nowe oraz zasad ich używania (1)
  Uchwała Nr XXXI/181/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 27.05.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 r. (1)
  Uchwała Nr XXXI/182/2009 Rady Miejskiej z 27.05.2009 r. w sprawie określenia obowiązkowgo tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogow, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe (1)
  Uchwała Nr XXXI/183/09 Rady Miejskiej w Nowem z 27.05.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/124/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu ........ (1)
  Uchwała Nr XXXI/184/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dn. 27 05.2009 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr XXVIII/154/2009 z 28.01.2009 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy Nowe na rok 2009 (1)
  Uchwała nr XXXII/185/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 29.06.2009 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę i ustanowienia pełnomocnika (1)
  Uchwała Nr XXXII/186/2009 Rady Miejskiej w Nowemz 29.06.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za swiadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Nowe (1)
  Uchwała Nr XXXII/187/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 29.06.2009 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XXXII/190/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 29.06.2009 w sprawie wyrazenia opinii na temat przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E Warmińskiego ..... (1)
  Uchwała Nr XXXII/188/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 29.06.2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr XXXII/189/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 29.06.2009 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Miejsko Gminnego (1)
  Uchwała Nr XXXII/191/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za okres 2007 - 2008 (1)
  Uchwała Nr XXXII/192/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 29.06.2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Nowem przy ulicy Brzozowej (1)
  Uchwała Nr XXXII/193/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 29.06.2009 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem nr XXVIII/154/2009 z (1)
  Uchwała Nr XXXIII/194/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 26.08.2009 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowe za I półrocze 2009 roku. (1)
  Uchwała Nr XXXIII/195/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 26.08.2009 w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek dotyczący pracy Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Nowem. (1)
  Uchwała Nr XXXIII/196/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 26.08.2009 w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Nowem przy ulicy Leśnej. (1)
  Uchwała Nr XXXIII/197/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 26.08.2009 r w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej nr działki 523/5 o pow. 0,8340ha położonej w Nowem przy Alei 3 Maja.. (1)
  Uchwała Nr XXXIII/198/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 26.08.2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem działki 309/3 o pow. 0,0123ha położonej w Nowem przy ul. Wiatracznej. (1)
  Uchwała Nr XXXIV/199/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 07.10.2009 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę dotyczącą działalności Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała Nr XXXIV/201/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 7.10.2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu (1)
  Uchwała Nr XXXIV/202/2009 Rady Miejskiej Nowem z 7.10.2009 zmieniająca uchwalę Rady Miejskiej w Nowem Nr XXVIII/154/2009 z 28.01.2009 w sprawie uchwalenia budzetu gminy Nowe na 2009 r. (1)
  Uchwała nr XXXV/203/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 28.10.2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności MGOPS w Nowem za okres od o1.01.2009 r. do 30.09.2009 r. (1)
  Uchwała Nr XXXV/204/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 28.10.2009 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek dotyczacy wyjasnienia nabycia dwóch lokali mieszkalnych (1)
  Uchwała Nr XXXV/205/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 28.10.2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzialek położonych w pólnocno-wschodniej części miasta Nowe w rejonie ulic:Cisowej, Wrzosowej i Leśnej (1)
  Uchwała Nr XXXV/206/209 Rady Miejskiej z 28.10.2009 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji Projektu "My też potrafimy" w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 .... (1)
  Uchwała Nr XXXV/207/209 Rady Miejskiej z 28.10.2009 r. zmieniająca budżet na rok 2009. (1)
  Uchwała Nr XXXVI/208/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 30.11.2009 r.w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (1)
  Uchwała Nr XXXVI/209/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 30.11.2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (1)
  Uchwała Nr XXXVI/210/2009 Rady Miejskiej w Nowem 30.11.2009 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (1)
  Uchwała Nr XXXVI/211/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 30.11.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy poda (1)
  Uchwała Nr XXXVI/212/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 30.11.2009 r.w sprawie opłaty targowej (1)
  Uchwała Nr XXXVI/213/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 30.11.2009 r. w sprawie sprzedazy działki nr 1077/4 położonej w Nowem (1)
  Uchwała Nr XXXVI/214/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 30.11.2009 w sprawie przeznaczenia do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata nieruchomości oznaczonej nr działki 523/5 o pow. 0,8340 ha położonej w Nowem (1)
  Uchwała Nr XXXVI/215/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 30.11.2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Nowe (1)
  Uchwała Nr XXXVI/216/2009 Rady Miejskiej w Nowem z30.11.2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (1)
  Uchwała Nr XXXVI/217/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 30.11.2009 r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (1)
  Uchwała Nr XXXVI/218/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 30.11.2009 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowe nr XXVIII/154/2009 z 28.01.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na 2009 r. (1)
  Uchwała Nr XXXVI/219/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 30.11.2009 r. w sprawie sprostowania uchwały (1)
  Uchwała Nr XXXVII/220/2009 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 8 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr XXVII/154/2009 z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2009. (1)
  Uchwała NrXXXVIII/221/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 30.XII.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2010 (1)
  Uchwała Nr XXXVIII/222/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 30.12.2009 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (1)
  Uchwała Nr XXXVIII/223/2009 Rady Miejskiej w Nowem z30.12.2009 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdzialania narkomanii na 2010 r. (1)
  Uchwała Nr XXXVIII/224/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 30.XII.2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej (1)
  Uchwała Nr XXXVIII/225/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 30.XII.2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1)
  Uchwała Nr XXXVIII/226/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 30.XII.2009 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (1)
  Uchwała Nr XXXVIII/227/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 30.XII.2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia (1)
  Uchwała Nr XXXVIII/228/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 30.XII.2009 w sprawieuchwalenia na 2010 r. programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami org........ z (1)
  Uchwała Nr XXXVIII/229/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 30.XII.2009 r. w sprawie wyrazenia opinii na temat przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drzycimiu (1)
  Uchwała Nr XXXVIII/230/2009 Rady Miejskiej w Nowem z 30.XII.2009 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem (1)