Nowe, dnia 04 marca 2021r.

 

Nasz znak: IKS.271.10.2021.MC(PP)

 

Otrzymują według rozdzielnika

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w ramach zapytania ofertowego pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg, remonty cząstkowe chodników oraz dostawa, montaż i konserwacja oznakowania pionowego na terenie Gminy Nowe w roku 2021”, o wartości szacunkowej zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000,00zł.

Zamawiający po przeprowadzeniu badania i oceny złożonej oraz niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena = 100%, zawiadamia, że za najkorzystniejszą  uznano ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

Plac Św. Rocha 5

86-170 Nowe

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia  wymagania Zamawiającego określone w treści zapytania ofertowego. Oferta zgodna z kryterium oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy wynik.

 

Zestawienie punktacji przyznanej złożonej ofercie:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium cena (brutto)

Przyznana punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

Plac Św. Rocha 5

86-170 Nowe

71 797,60zł

100 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o.

Ul. Cegielniana 4

86-300 Grudziądz

129 150,00zł

55,59 pkt.

 

Dziękujemy za złożone oferty.

Zgodnie ust. 10 pkt 2 zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie do 14 dni od dnia przesłania niniejszej informacji tj. do dnia 18 marca 2021r.

 

 

 

                                                                                                               Burmistrz Nowego

 

 

                                                                                                                 Czesław Woliński