BURMISTRZ NOWEGO PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ, ŻE PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA ODDANIE W NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU PRZY RYNKU 10 W NOWEM, ZAKOŃCZYŁ SIĘ WYNIKIEM NEGATYWNYM

 

1. Data i miejsce przetargu.

Przetarg został przeprowadzony w dniu 5 lutego 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem przy Placu św. Rocha 5 w Nowem w sali nr 17

 

2. Oznaczenie nieruchomości.

·          lokal użytkowy o pow. 123,12m2 w budynku przy Rynku 10 w Nowem;

·          budynek zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 676/1 o pow. 0,0517ha położonej w jednostce ewidencyjnej Nowe-Miasto, w obrębie Nowe;

·          dla nieruchomości zabudowanej prowadzona jest księga wieczysta nr BY1S/00028839/5;

·          lokal niewyodrębniony, nie posiada własnej księgi wieczystej;

·          właścicielem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Gdańskiej 8 jest Gmina Nowe, a administratorem Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Nowem sp. z o.o.

 

3. Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych do udziału w przetargu.

·      liczba osób dopuszczonych: 0

·      liczba osób niedopuszczonych: 0

 

4. Wywoławcza stawka czynszu i informacje o ofertach.

·      wywoławcza stawka czynszu miesięcznego w czasie przetargu wynosiła: 8,00zł/m2 (słownie: osiem złotych 00/100gr),

·      najwyższa stawka czynszu osiągnięta w przetargu: brak ofert.

 

5. Wynik przetargu.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert.

 

 

 

Nowe, dnia 24 lutego 2021 r.

IKS.6845.26.2020.AG