Nowe, dnia 21 stycznia 2021r.

 

Nasz znak: IKS.271.18.2020.EB

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

„ Rewitalizacja Centrum Kultury w Rychławie”

 

1. Postępowanie o zamówienie publiczne toczy się na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.

 

2.   Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 769380-N-2020  w dniu 21.12.2021 r., na stronie www.bip.gminanowe.pl.

 

3.   Termin składania ofert upłynął: 21.01.2021r. o godz. 09:30.

 

4.     Komisja w składzie:

Jerzy Wotkowski – przewodniczącego Komisji,

Sławomir Filip - członek Komisji,

Magdalena Cichowicz – członek Komisji,

Edyta Brzoskowska – członek Komisji

została powołana zarządzeniem Burmistrza Nowego nr 218/2020 z dnia 01.12.202 roku.

 

6.     Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zamówienia wynosi: 1.520.000,00   brutto.

 

7.     Do wyznaczonego terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

 

l.p.

firma oraz adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie

data złożenia oferty

(ew. godzina przyjęcia oferty)

Kryteria oceny ofert

termin wykonania (okres)

warunki płatności

cena oferty

(zł brutto)

okres gwarancji jakości            (w latach)

1.

Spółdzielnia Produkcyjno – Usługowa „Rodło”,

ul. 11-go Listopada 26

82 – 500 Kwidzyn
 

 

21.01.2021

1.622.617,14 zł

5

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

2.

KONSORCJUM

Zakład Ogólnobudowlany TACZBUD Henryk Taczyński
ul. Skurgwy 17
86 – 318 Rogóźno

i

TACZBUD – BIS
Mariusz Taczyński
ul. Jodłowa 16
86 – 300 Grudziądz

21.01.2021

1.470.774,42

5

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

3.

REMBUD Krzysztof Paziewski
ul. Kopernika 3
82 – 500 Kwidzyn

21.01.2021

1.195.000,00

5

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

 

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 

8.     Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

 

BURMISTRZ NOWEGO

 

/-/ Czesław Woliński