Nowe, 23 listopada 2020 r.

IKS.271.8.2020.MC

 

 

 

INFORMCJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy części IV zamówienia 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostosowanie siedziby Centrum Kultury Zamek w Nowem oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej i edukacyjnej - Etap II.

 

 

            Na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843
z późn. zm.) - dalej Pzp, Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu.

 

Poniżej nazwy, imiona i nazwiska, siedziby lub miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą,
a także punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny ofert.

 

 

    CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA ( okotarowanie)

 

l.p.

Firma oraz adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie

Kryteria oceny ofert

Łączna punktacja/Wyjaśnienia braku punktacji

Cena oferty

(zł brutto)

Punkty w kryterium cena

Okres gwarancji           (w latach)

Punkty w kryterium gwarancja

1.

SOL Sebastian Budnik,

Ul. Łobeska 7,

60-182 Poznań

46 665,00zł

 

60,00

6

 

40,00

100,00 – I miejsce

2.

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.,

Ul. Ordona 2A,

01-237 Warszawa

30 750,00zł

 

6

 

 

3.

KURTYNA Jakub Stanoch,

Ul.
Piaskowa 16,

62-040 Puszczykowo

72 561,57zł

 

38,59

5

 

30,00

68,59 – II miejsce

 

 

 

 

 

                                                                                                             Burmistrz Nowego

 

                                                                                                            Czesław Woliński