Nowe, dnia 23 listopada 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.17.2020.MC                    

        

                                                              Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

Na podstawie art.38 ust.1 Prawa zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2019r. , poz.1843) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zgodnie z art.38 ust.2 Pzp Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

 

 

Dotyczy: Zapytania z dnia  17.11.2020r. dla zadania:

 „Zakup paliw do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej.”

 

 

Pytanie nr 1 „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany poprzez zaakceptowanie wysłania oferty na adres mailowy Zamawiającego w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i otworzy ofertę dopiero w dniu i godzinie otwarcia ofert oraz wysłania wszelkich dokumentów na wezwanie również w formie elektronicznej lub zamieści postępowanie na platformie zakupowej, na której będzie możliwość elektronicznego złożenia oferty? Wykonawca motywuje prośbę sytuacją pandemiczną w kraju, a udzielenie zgody na to pytanie może warunkować złożenie oferty przez Wykonawcę.”

 

Ad.1 Zamawiający nie dopuszcza przesłania oferty na adres mailowy Zamawiającego w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

 

Pytanie nr 2 „Czy Zamawiający doprecyzuje dzień, z którego ma zostać podana cena do wyliczenia oferty, gdyż SIWZ i Załącznik nr 1 do SIWZ wskazuje rozbieżność – SIWZ rozdz. XII pkt 2 wskazuje dzień 09.11.2020 natomiast SIWZ rozdz. XIII pkt 2 tabela i pkt 3 oraz Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy pkt 2 wskazuje dzień 12.11.2020?”

 

Ad.2 Zamawiający informuje, ze dzień, z którego ma zostać podana cena wyliczenia do oferty to 12 listopada 2020r. Zamawiający również informuje, ze dokonał adekwatnie do uwagi stosownych poprawek w pozostałych dokumentach SIWZ i Załącznik nr 1 do SIWZ ( w załączeniu).

 

Pytanie nr 3 „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 3 ust. 1 pkt 4) i zaakceptowania terminu płatności 21 dni od daty wystawienia faktury zgodnie z zapisem § 6 ust. 10?

W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty dostarczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego i związanej z tym windykacji należności w przypadku występujących przeterminowań.

W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość otrzymywania przez Zamawiającego faktury sprzedaży (w tym faktury korygującej/duplikatu) wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura. 

E-faktura posiada taką samą wartość prawną, jak faktura w formie papierowej, zawiera te same dane w związku z czym zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej. E-faktura umieszczana jest na specjalnie przeznaczonym Portalu maksymalnie w następnym dniu roboczym po wystawieniu w systemie rozliczeniowo - księgowym Wykonawcy. Ze względu szybkość jaką zapewnia komunikacja elektroniczna terminy wystawienia i otrzymania faktury praktycznie pokrywają się.”

 

Ad. 3 Zamawiający informuje, że dokonał zmiany w §3 ust.1 pkt.4 i zaakceptował termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury zgodnie z zapisem §6 ust.10 – zgodnie ze wskazówką Pytającego.

 

Pytanie nr 4 „Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 10 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego na dedykowanym portalu internetowym, do którego Zamawiający otrzyma dostęp po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty (§ 4 ust. 2, 5 i 6)?”

 

Ad.4 Zamawiający informuje, ze wyraża zgodę na ww. sugestię i dokonuje zmiany zapisu w umowie w §4 ust.2, 5 i 6.

 

Pytanie nr 5 „Czy istnieje możliwość zmiany zapisu § 6 ust. 11 na proponowany:

„Za termin dokonania płatności uważa się datę wpływu należności z tytułu dokonanej sprzedaży produktów i usług na rzecz Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.”?”

 

Ad. 5 Zamawiający dokonuje zmiany zapisu na proponowany.

 


Pytanie nr 6 „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania sytuacji wpłaty należności na wirtualny rachunek dedykowany dla klienta zgodnie z poniższym wyjaśnieniem (§  6 ust. 14)?

Rachunki wirtualne nie są zamieszczane w wykazie, ponieważ nie są to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe zgłaszane do urzędu skarbowego.

Wykaz, po wpisaniu numeru rachunku wirtualnego, wyświetla jednak informację, że jest to rachunek powiązany z rachunkiem rozliczeniowym konkretnego podmiotu i podaje dane tego podmiotu – Wykonawcy.

W takiej sytuacji najlepiej przeszukać wykaz po numerze rachunku rozliczeniowego (wirtualnego). Pozwoli to na potwierdzenie, że taki rachunek jest przypisany do konkretnego podmiotu – Wykonawcy.

Powyższą informacja znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów, do której link przekazuję poniżej: https://www.gov.pl/web/kas/pytania-i-odpowiedzi.”

 

Ad. 6 Zamawiający informuje, ze dopuszcza możliwość zaakceptowania sytuacji wpłaty należności na wirtualny rachunek dedykowany dla klienta.

 

Pytanie nr 7 „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 7 ust. 2 w ten sposób, aby kara umowna była naliczana od niezrealizowanej części wartości umowy, której dotyczy odstąpienie?”

 

Ad. 7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany powyższego zapisu.

 

Pytanie nr 8 „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze oferenta) załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)?”

 

Ad.8 Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy  - po wyborze oferenta.

 

Pytanie nr 9 „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 9 ust. 1 słów: „Zamawiający przewiduje na słowa: „Strony przewidują”?”

 

Ad. 9 Zamawiający informuje, ze dokonuje zmiany zapisu z „Zamawiający przewiduje (…)” na „Strony przewidują (…)” oraz w ust. 2 §9 dodaje zapis pkt.1) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, za wyjątkiem ust. 1 pkt.1), który stanowi bezwzględną przesłankę zmiany umowy.”

 

 

Pytanie nr 10 „Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany § 6 ust. 14 na:

„Wykonawca jako zarejestrowany podatnik VAT lub podatnik VAT, który został przywrócony do rejestru, zobowiązany jest podać numery firmowych rachunków bankowych czyli rachunków rozliczeniowych lub rachunków collectowych znajdujących się na liście prowadzonej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rozliczenia dokonywane będą tylko na takie rachunki.”?”

 

Ad.10 Zamawiający wyraża zgodę.

 

 

 

                                                                                                 Burmistrz Nowego

 

                                                                                                 Czesław Woliński