Nowe, 20 listopada 2020 r.

IKS.271.8.2020.MC

 

 

 

 

            Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty na część V zamówienia oraz ponownym  wyborze oferty najkorzystniejszej. 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostosowanie siedziby Centrum Kultury Zamek w Nowem oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej i edukacyjnej - Etap II.

 

 

            Zamawiający informuje, że unieważnił czynność wyboru oferty najkorzystniejszej dla części V zamówienia dokonaną 16 listopada 2020 r.

 

Uzasadnienie unieważnienia:

W dniu 16 listopada 2020 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla części I, II, V, VI, VII zamówienia. Po dokonaniu czynności, zamawiający zauważył nieprawidłowość podczas oceny ofert dla części V. Zamawiający zauważył, że nie przyznał Wykonawcom punktów w kryterium „ Sposób realizacji dostawy”.  Brak czynności przyznania punktów w kryterium „ Sposób realizacji dostawy” skutkuje koniecznością unieważniania czynności wyboru dokonaną 16 listopada 2020 r.

 

Wybór oferty dla części V zamówienia:

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843
z późn. zm.) - dalej Pzp, Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części V zamówienia.

 

Poniżej nazwy, imiona i nazwiska, siedziby lub miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą,
a także punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny ofert.

 

 

 

 

l.p.

Firma oraz adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie

Kryteria oceny ofert

Łączna punktacja/Wyjaśnienia braku punktacji

Cena oferty

(zł brutto)

Punkty w kryterium cena

Okres gwarancji           (w latach)

Punkty w kryterium gwarancja

Sposób realizacji dostaw

Punkty za sposób realizacji dostaw

1.

Fundacja Aktywizacji i Integracji,

ul. Kościuszki 2,

86-170 Nowe

26 200,00zł

 

60,00

6

 

30,00

W ciągu 3 dni

10,00 pkt

100,00 -I miejsce

2.

JC CAR” Jerzy Czubiński,

Al. Niepodległosci829,

81-810 Sopot

69 129,69zł

 

6

 

Brak wskazania sposobu dostawy

 

 

3

HEBA” Tomasz Heba,

ul. Bydgoska 46/1,

85-790 Bydgoszcz

22 755,00zł

 

6

 

Brak wskazania sposobu dostawy

 

 

4.

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.,

Ul. Ordona 2A,

01-237 Warszawa

63 738,60zl

 

24,66

6

 

30,00

Powyżej 3 dni

0,00

54,66 – II miejsce

 

 

 

            Zamawiający informuje jednocześnie, że podczas otwarcia ofert 21 października 2020 r. nie odczytano i nie zamieszczono w informacji, o jakiej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp sposobu realizacji dostawy. Nie stanowi to jednak błędu podczas wykonywania czynności otwarcia ofert. Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 3 i 4 Pzp podczas otwarcia podaje się tylko te informacje, które są jako katalog zamknięty podane w przepisie. W katalogu tym nie ma informacji o elementach oferty podanych w ofertach, a dotyczących innych kryteriów oceny ofert.

 

                                                                                          Zastępca Burmistrza Nowego

                                                                                             Zbigniew Lorkowski