Nowe, dnia 26 października 2020r.

Nasz znak: IKS.271.16.2020.MP

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

„Utwardzenie części działek nr 42/17 oraz 1/3 – ul. Myśliwska w Nowem.”

 

1. Postępowanie o zamówienie publiczne toczy się na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.

 

2. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 595545-N-2020 w dniu 2020-10-09, na stronie www.bip.gminanowe.pl oraz w siedzibie Zamawiającego

 

3.  Termin składania ofert upłynął: 26.10.2020r. o godz. 09:30.

 

6.    Komisja w składzie:

Ariel Gutowski – Przewodniczący Komisji,

Magdalena Cichowicz – członek Komisji,

Sławomir Filip - członek Komisji,

została powołana zarządzeniem Burmistrza Nowego nr 48/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku.

 

7.    Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zamówienia wynosi:             50 000,00 zł brutto.

 

8.   Do wyznaczonego terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

l.p.

firma oraz adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie

data złożenia oferty

(ew. godzina przyjęcia oferty)

Kryteria oceny ofert

termin wykonania (okres)

warunki płatności

Całkowita cena oferty

(zł brutto)

Okres gwarancji jakości

1.

FIRMA BRUKBED Radosław Kuczyński

Ul. Długa 16

89-606 Charzykowy

23.10.2020

52 644,00

5 lat

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

2.

FIRMA BUDOWLANO-DROGOWA „SŁAW-BUD” Sławomir Boczek

Kończyce 37

86-170 Nowe

26.10.2020 godz. 7:55

44 244,95

5 lat

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

3.

„ŻANA” Usługi przewozowe Kamil Gburczyk

Ul. Domy Kolejowe 8

86-160 Warlubie

26.10.2020 godz. 09:02

36 464,58

5 lat

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

4.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Laskowicka 3

86-100 Świecie

26.10.2020 godz. 08:10

68 324,78

5 lat

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 

8.   Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

 

 

 

 

                                                                                         Burmistrz Nowego

 

 

                                                                                            Czesław Woliński