Ogłoszenie nr 540209401-N-2020 z dnia 23-10-2020 r.

Nowe:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 595816-N-2020

Data: 12/10/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminna Przychodnia, Krajowy numer identyfikacyjny 92355361000000, ul. ul. Komierowskiego  39, 86-170  Nowe, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 327 153, e-mail nowe.gp@op.pl, faks 523 327 153.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6.2)

Punkt:

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-28, godzina: 15:00,

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-02, godzina: 15:00,