Nowe, dnia 23 października 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.9.2020.MP

 

Otrzymują wg rozdzielnika

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Adaptacja poddasza zamku krzyżackiego w Nowem – roboty budowlane”.

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Gmina Nowe działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. łączna cena ofertowa brutto= 60% i okres gwarancji jakości = 40%. Wybrano ofertę Wykonawcy:

 

REMBUD

Krzysztof Paziewski

Ul. Kwidzyńska 31A, Rakowiec

82-500 Kwidzyn

 

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodna z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans łącznej ceny ofertowej brutto (60 pkt) i okresu gwarancji jakości (40 pkt) i została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp z zastrzeżeniem pkt 1 i 2.

 

Zestawienie przyznanej punktacji:

 

Oferta oznaczona nr

Wykonawca

Uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach ceny ofert

Łączna punktacja

kryterium: Łączna cena ofertowa brutto

kryterium: Okres gwarancji jakości

1.

INSTAL-ELEKTRO Sp. z o.o.

ul. Grudziądzka 28/1

82-500 Kwidzyn

-

-

-

2.

Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane „AGAD”

ul. Chrzanowskiego 23B

87-100 Toruń

-

-

-

3.

REMBUD Krzysztof Paziewski

Rakowiec ul. Kwidzyńska 31a

82-500 Kwidzyn

60

40

100

4.

Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe >>NOVAPOL<< Sp. z o.o.

ul. M.C. Skłodowskiej 71A

87-100 Toruń

42,57

40

82,57

5.

Grzegorz Urbański Usługi Remontowo- Budowlane URBUD ul. Sadowa 2

83-230 Smętowo Graniczne

-

-

-

6.

F.H.U. PATMAT Piotr Liss

ul. Słoneczna 1

83-110 Czarlin

-

-

-

7.

Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne Budownictwa „TOM”
Nabożny Tomasz

Otłowiec 27

82-520 Gardeja  

47,15

40

87,15

8.

„ŻARBUD” Michał Żarłok

Korzeniewo ul. Jana III Sobieskiego 19

82-500 Kwidzyn

-

-

-

 

Na podstawie art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję że umowa zostanie podpisana 3 listopada 2020r.

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 

 

                                                                                                 Zastępca Burmistrza Nowego

 

                                                                                                    Zbigniew Lorkowski