23/10/2020    S207

Polska-Nowe: Usuwanie i obróbka odpadów

2020/S 207-504253

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Nowe
Krajowy numer identyfikacyjny: PL61
Adres pocztowy: pl. św. Rocha 5
Miejscowość: Nowe
Kod NUTS: PL618 Świecki
Kod pocztowy: 86-170
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Cichowicz
E-mail:
zamowienia@gminanowe.pl
Tel.: +48 523337250
Faks: +48 523328466
Adresy internetowe:
Główny adres:
http://bip.gminanowe.pl

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.gminanowe.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Nowe oraz utworzenie i prowadzenie na terenie gminy Nowe punktu selektywnej…

Numer referencyjny: IKS.271.15.2020.MC

II.1.2)Główny kod CPV

90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem I części są usługi i dostawy obejmujące usługę odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie gminy Nowe wraz z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiorki popiołu, a także dystrybucja worków do zbiórki papieru, szkła i tworzyw sztucznych oraz odpadów biodegradowalnych w zabudowie jednorodzinnej i nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Przedmiotem II części zamówienia jest utworzenie oraz prowadzenie na terenie gminy Nowe punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych (PSZOK), przyjmowanie, zbieranie i zagospodarowanie dostarczonych przez mieszkańców, odpadów komunalnych. PSZOK będzie miejscem zbiorki i czasowego magazynowania odpadów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadow komunalnych od wlaścicieli nieruchomosci zamieszkałych oraz na których znajdują się domki letniskowe lub inne połozone na terenie gminy Nowe.

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90511300 Usługi zbierania śmieci

90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000 Usługi recyklingu odpadów

90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL618 Świecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Nowe, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, kraj Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia będzie prowadził:

— Wykonawca wyposaży nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki popiołu na czas realizacji przedmiotowego zamówienia;

— Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania, a na wniosek i koszt właściciela nieruchomości, dostarczenia i ustawienia na terenie nieruchomości pojemników na odpady poszczególnych frakcji na czas realizacji przedmiotowego zamówienia. Będzie również zobowiązany do dystrybucji worków do selektywnego gromadzenia odpadów (dot. zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej do 7 lokali włącznie). Wykonawca dostarczy pojemniki i worki nie później niż do 31 stycznia 2020 r.;

— odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

— odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, selektywnie zebranych, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w następujących frakcjach:

• frakcja I: papier (pojemnik / worek niebieski);

• frakcja II: szkło (pojemnik/worek zielony);

• frakcja III: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale (pojemnik/ worek żółty)

• frakcja IV: popioły w sezonie grzewczym od 15 X do 15V (pojemnik metalowy);

• frakcja V: odpady biodegradowalne (pojemnik/worek brązowy);

Dokumentami regulującymi zasady gospodarowania odpadami w gminie są: Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie oraz uchwała określająca szczegółowe zasady świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami. Wykonawca odbierze i zagospodaruje odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy. Selektywne zbieranie odpadów w gminie, prowadzi się poprzez umieszczanie poszczególnych frakcji odpadów w następujący sposób:

1) w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej (1–7 lokali mieszkalnych):

a) w pojemnikach lub workach na papier o pojemności minimum 110 litrów,

b) w pojemnikach lub workach na szkło o pojemności minimum 60 litrów,

c) w pojemnikach lub workach na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale o pojemności minimum 110 litrów,

d) w pojemnikach metalowych na popioły o pojemności minimum 110 litrów (dotyczy tylko nieruchomości opalanych paliwem stałym),

e) w pojemnikach lub workach dla odpadów biodegradowalnych minimum 60 litrów;

2) w zabudowie wielorodzinnej (powyżej 7 lokali mieszkalnych):

a) w pojemnikach na papier o pojemności minimum 1 100 l,

b) w pojemnikach na szkło o pojemności minimum 1 100 l,

c) w pojemnikach na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale o pojemności minimum 1 100 l,

d) w pojemnikach metalowych na popioły o pojemności minimum 110 litrów (dotyczy tylko nieruchomości opalanych paliwem stałym),

e) w pojemnikach lub workach dla odpadów biodegradowalnych minimum 110 litrów.

Zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych w gminie, prowadzi się poprzez umieszczanie odpadów w pojemnikach:

1) dla zabudowy jednorodzinnej o pojemności 60, 110/120 lub 240 litrów;

2) dla zabudowy wielorodzinnej o pojemności 240, 1100 litrów.

Pojemniki dostarczone, w ramach wyposażenia nieruchomości, winny być w dobrym stanie technicznym i sanitarnym.

Pojemniki i worki do selektywnego zbierania odpadów winny być oznaczone napisem i kolorem w następujący sposób:

1) dla odpadów papieru – napis „Gmina Nowe – papier” i kolor niebieski;

2) dla odpadów szkła – napis „Gmina Nowe – szkło” i kolor zielony;

3) dla odpadów tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali –napis „Gmina Nowe – metale i tworzywa sztuczne” i kolor żółty;

4) dla popiołów – napis „popioły”– pojemnik musi być metalowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %

Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekty środowiskowe / Waga: 40 %

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 04/01/2021

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Utworzenie i prowadzenie na terenie gminy Nowe punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z transportemodpadów pochodzących z PSZOK

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90511300 Usługi zbierania śmieci

90511400 Usługi zbierania papieru

90512000 Usługi transportu odpadów

90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90513400 Usługi usuwania pyłu

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL618 Świecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Nowe, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, kraj POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie oraz prowadzenie na terenie gminy Nowe punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), przyjmowanie, zbieranie i zagospodarowanie dostarczonych przez mieszkańców lub zarządców nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odpadów komunalnych. PSZOK będzie miejscem zbiórki i czasowe magazynowania odpadów. Odpady zebrane w PSZOK powinny zostać przekazane do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach. Zamawiający wymaga, aby w PSZOK zbierane były w sposób selektywny następujące rodzaje odpadów:

1) papier;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady ulegające biodegradacji, bioodpady i odpady zielone;

7) gleba, ziemia w tym kamienie;

8) drewno;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe;

10) styropian opakowaniowy;

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

13) zużyte baterie i akumulatory;

14) opony od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;

15) leki;

16) chemikalia;

17) oleje i tłuszcze;

18) strzykawki, igły wytworzone podczas iniekcji domowych.PSZOK musi zostać wyposażony w zamykane/ przykrywane pojemniki i kontenery zapewniające ochronę zebranych odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt.

Wielkość i częstotliwość opróżniania pojemników i kontenerów Wykonawca dostosuje tak, aby uniemożliwić ich przepełnienie oraz zapewnić ciągłość usługi. Wykonawca wyposaży PSZOK w odpowiednią ilość pojemników i kontenerów na poszczególne frakcje odpadów, jednak nie mniejszą niż:

a) 10 szczelnych pojemników, przeznaczonych na: szkło, papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, leki, oleje, chemikalia, odpady zielone;

b) 1 kontener odkryty, przeznaczony na gruz;

c) 1 szczelny kontener zadaszony, przeznaczony na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki oraz baterie i akumulatory.

W ramach obsługi PSZOK wykonawca zobowiązany jest do:1) ważenia przyjmowanych odpadów;

2) wykonania 2 razy w roku (wiosną i jesienią) zbiórki odpadów wielkogabarytowych i ZSEiE z terenu gminy (punkty zbiórki na terenie miasta i w sołectwach);

3) ponoszenie wszystkich kosztów związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem PSZOK;

4) ponoszenie wszystkich kosztów związanych z zagospodarowaniem zebranych odpadów;

5) prowadzenia rejestru przyjmowanych odpadów;

6) utrzymania czystości i porządku na terenie PSZOK – selektywnie zebrane odpady komunalne winny być na bieżąco, po zapełnieniu pojemników, kontenerów lub innych miejsc do tego przeznaczonych przekazywane do instalacji odzysku lub utylizacji;

7) prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem niniejszego zamówienia, sporządzanie wykazów i kwartalnych sprawozdań oraz przekazywanie ich do Zamawiającego w terminie nie później niż do końca miesiąca następującego po kwartale którego dotyczy + roczne sprawozdanie;

8) dysponowanie pojazdami spełniającymi wymagania dotyczące transportu odpadów, w tym wymagania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 154 z późn. zm.) lub posiadanie zawartych umów z podmiotami posiadającymi takie pojazdy, z którymi Wykonawca współpracuje w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów będących przedmiotem zamówienia, celem ich usunięcia z PSZOK.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %

Kryterium kosztu - Nazwa: Dostępność PSZOK dla mieszkańców / Waga: 40 %

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 04/01/2021

Koniec: 31/12/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje wymagań względem wyżej wymienionego warunku

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:

dla zadania nr 1 – usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Nowe:

a) Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych);

dla zadania nr 2 – Utworzenie i prowadzenie na terenie gminy Nowe punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z PSZOK:

a) Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 0000,00 PLN (sto tysięcy złotych).

Przy ocenie spełniania tych warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą oceniane łącznie tj. zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego to jest dla części nr 1 – nie niższą niż 200 000,00 PLN, dla części nr 2 – nie niższą niż 100 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie zdolności technicznej Wykonawca winien dysponować sprzętem i środkami transportu wymienionymi poniżej:

dla zadania nr 1 – usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Nowe:

a) jeden pojazd przystosowany do odbierania odpadów komunalnych (zmieszane), o pojemności skrzyni min 16 m3 i funkcji kompaktującej min x4 (czterokrotne zagęszczenie),

b) jeden pojazd przystosowany do odbierania odpadów komunalnych (popiół) o pojemności skrzyni mniejszej lub równej 16 m3,

c) jeden pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych o pojemności skrzyni min 10 m3 i funkcji kompaktującej min x4 (czterokrotne zagęszczenie);

dla zadania nr 2 – utworzenie i prowadzenie na terenie gminy Nowe punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z PSZOK.

Zamawiający nie precyzuje wymagań względem wyżej wymienionego warunku.

W zakresie zdolności zawodowej Wykonawca winien spełniać warunek dotyczący doświadczenia według następującego:

dla zadania nr 1 – usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Nowe:

— Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje nieprzerwanie w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy co najmniej dwie usługi odbierania odpadów komunalnych, o wartości każdej z usług, co najmniej 900 000,00 PLN brutto;

dla zadania nr 2 – utworzenie i prowadzenie na terenie gminy Nowe punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z PSZOK;

— Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje nieprzerwanie w ciągu następujących po sobie 6 miesięcy co najmniej jedną usługę prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o wartości umowy, co najmniej 70 000,00 PLN brutto.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunki dotyczące zdolności technicznej mogą być spełnione łącznie przez składających wspólną ofertę. Warunki dotyczące zdolności zawodowej zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże się posiadaniem wymaganego doświadczenia. Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania doświadczenia również w przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego.

Dysponowanie zasobami innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a–22d ustawy Pzp.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

— dotyczących zdolności technicznej – dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku w zakresie zdolności technicznej względem części nr 1, będzie wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ;

— dotyczących zdolności zawodowej – dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowych w ramach części nr 1 będą informacje zawarte wykazie usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości wykonanych usług, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z treścią Załącznika nr 9 do SIWZ;

— dotyczących zdolności zawodowej – dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowych w ramach części nr 2 będą informacje zawarte wykazie usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości wykonanych usług, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z treścią Załącznika nr 10 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 27/11/2020

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 26/01/2021

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 27/11/2020

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Urząd Gminy w Nowem, pl. św. Rocha 5, 86-170 Nowe, pokój nr 30 (sala sesyjna)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje na temat ceny i inny…

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Październik 2021r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium:

1) zadanie nr 1 – usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Nowe w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

2) zadanie nr 2 – utworzenie i prowadzenie na terenie gminy Nowe punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z PSZOK w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem do banku: 87 8173 0005 2001 0000 0303 0003;

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

5. Potwierdzoną kopie dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

6. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancja lub poręczenie) w formie elektronicznej tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawcę dokumentu). Dokument wadialny powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

7. Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.

8. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt 2b do 2e, musi zawierać następujące elementy:

1) wskazanie gwaranta poręczenia/gwarancji – podmiot wystawiający poręczenie lub gwarancję;

2) wskazanie podmiotu zlecającego ustanowienie poręczenia/gwarancji – Wykonawca w imieniu, którego ustanowiono poręczenie/gwarancję;

3) wskazanie beneficjenta poręczenia/gwarancji, tj. gminę Nowe;

4) określenie nazwy zadania, którego dotyczy poręczenie/gwarancja;

5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia Zamawiającemu kwoty poręczenia/gwarancji – gwarant musi oświadczyć, że zapłaci Zamawiającemu kwotę gwarancji/poręczenia w przypadku, gdy Zamawiający złoży gwarantowi oświadczenie, że kwota gwarancji /poręczenia jest mu należna na podstawie art. 46 ust. 4a i 5 Pzp;

6) bezwarunkowość dysponowania gwarancją – poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na konto wskazane przez beneficjenta, na pierwsze żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że kwota jest mu należna z powodu zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 prawa zamówień publicznych;

7) nieodwołalność poręczenia/gwarancji – gwarant nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia/gwarancji;

8) określenie prawa i miejsca rozstrzygania sporów dotyczących poręczenia/gwarancji – wszelkie spory dotyczące poręczenia/gwarancji rozstrzygane będą w oparciu o prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego;

9) określenie miejsca wykonalności praw z poręczenia/gwarancji – prawa z poręczenie/gwarancji muszą być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.

10. Poręczenie/gwarancja o treści niezgodnej z postanowieniami SIWZ lub zawierające postanowienia ograniczające odpowiedzialność Gwaranta wobec Zamawiającego, jest równoznaczne z nie wniesieniem wadium.Zmiany umowy zapisano w SIWZ. Obowiązek informacyjny RODO został opisany w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, a także (wobec ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ) organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Wyżej wymienionym podmiotom przysługuje prawo do skorzystania ze środków ochrony prawnej w postaci:

1) Odwołania przysługującego wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2) Poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

3) Skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/10/2020