Nowe, dnia 21 października 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.8.2020.MP

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

„Dostosowanie siedziby Centrum Kultury Zamek w Nowem oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej i edukacyjnej- Etap II”

 

1. Postępowanie o zamówienie publiczne toczy się na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.

 

2. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 593621-N-2020 w dniu 2020-10-06, na stronie www.bip.gminanowe.pl

 

3.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540199041-N-2020 w dniu 2020-10-12, na stronie www.bip.gminanowe.pl; oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540201777-N-2020 w dniu 2020-10-15, na stronie www.bip.gminanowe.pl;.

 

4. Termin składania ofert upłynął: 21.10.2020r. o godz. 09:30.

 

5.    Komisja w składzie:

Ariel Gutowski                 -  przewodniczący Komisji,

Marcin Maliszewski         -  członek Komisji,

Andrzej Gappa                 -   członek Komisji,

Janusz Nowak                  -   członek Komisji,

Przemysław Łukowski     -   członek Komisji

została powołana zarządzeniem Burmistrza Nowego nr 170/2020 z dnia 2 czerwca 2020 roku oraz zarządzeniem zmieniającym Burmistrza nr 209/2020 z dnia 16 października 2020 roku.

 

6.    Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zamówienia wynosi: 446 300,00 zł brutto.

Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części:

zamówienia część 1: 25 600,00zł brutto,

zamówienia część 2: 125 000,00zł brutto,

zamówienia część 3: 122 000,00zł brutto,

zamówienia część 4: 90 200,00zł brutto,

zamówienia część 5: 23 500,00zł brutto,

zamówienia część 6: 45 000,00zł brutto,

zamówienia część 7: 15 000,00zł brutto,

 

7.   Do wyznaczonego terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty na I część zamówienia:

 

l.p.

Firma oraz adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie

Data złożenia oferty

(ew. godzina przyjęcia oferty)

Kryteria oceny ofert

Termin wykonania (okres)

Warunki płatności

Cena oferty

(zł brutto)

Okres gwarancji           (w latach)

1.

Fundacja Aktywizacji i Integracji,

Ul. Kościuszki 2,

86-170 Nowe

21.10.2020

26 180,00

6

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

2.

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.,

Ul. Ordona 2A,

01-237 Warszawa

09.10.2020

1 845,00zł

6

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

 

 

8.   Do wyznaczonego terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty na II część zamówienia:

 

l.p.

Firma oraz adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie

Data złożenia oferty

(ew. godzina przyjęcia oferty)

Kryteria oceny ofert

Termin wykonania (okres)

Warunki płatności

Cena oferty

(zł brutto)

Okres gwarancji           (w latach)

1.

Fundacja Aktywizacji i Integracji,

Ul. Kościuszki 2,

86-170 Nowe

21.10.2020

74 400,00zł

6

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

2.

„JC CAR” Jerzy Czubiński,

Al. Niepodległosci829,

81-810 Sopot

21.10.2020

72 508,50zł

6

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

3.

SOL Sebastian Budnik,

Ul. Łobeska 7,

60-182 Poznań

21.10.2020

47 970,00

6

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

4.

Chemtrol Polska Sp. z o.o.,

Ul. E. Ciołka 12/424,

01-402 Warszawa

16.10.2020

60 270,00zł

6

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

5.

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.,

Ul. Ordona 2A,

01-237 Warszawa

09.10.2020

119 002,50zł

6

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

 

 

9.   Do wyznaczonego terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty na III część zamówienia:

 

l.p.

Firma oraz adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie

Data złożenia oferty

(ew. godzina przyjęcia oferty)

Kryteria oceny ofert

Termin wykonania (okres)

Warunki płatności

Cena oferty

(zł brutto)

Okres gwarancji           (w latach)

1.

Przedsiębiorstwo Handlowe Magnus

Ul. Piłsudskiego 53,

22-400 Zamość

13.10.2020

147 900,00zł

5

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

2.

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.,

Ul. Ordona 2A,

01-237 Warszawa

09.10.2020

93 541,50zł

6

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

 

 

10.       Do wyznaczonego terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty na IV część zamówienia:

 

l.p.

Firma oraz adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie

Data złożenia oferty

(ew. godzina przyjęcia oferty)

Kryteria oceny ofert

Termin wykonania (okres)

Warunki płatności

Cena oferty

(zł brutto)

Okres gwarancji           (w latach)

1.

SOL Sebastian Budnik,

Ul. Łobeska 7,

60-182 Poznań

21.10.2020

46 665,00zł

6

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

2.

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.,

Ul. Ordona 2A,

01-237 Warszawa

09.10.2020

30 750,00zł

6

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

3.

KURTYNA Jakub Stanoch,

Ul.
Piaskowa 16,

62-040 Puszczykowo

14.10.2020

72 561,57zł

5

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

 

 

11.  Do wyznaczonego terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty na V część zamówienia:

 

l.p.

Firma oraz adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie

Data złożenia oferty

(ew. godzina przyjęcia oferty)

Kryteria oceny ofert

Termin wykonania (okres)

Warunki płatności

Cena oferty

(zł brutto)

Okres gwarancji           (w latach)

1.

Fundacja Aktywizacji i Integracji,

Ul. Kościuszki 2,

86-170 Nowe

21.10.2020

26 200,00zł

6

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

2.

„JC CAR” Jerzy Czubiński,

Al. Niepodległosci829,

81-810 Sopot

21.10.2020

69 129,69zł

6

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

3

„HEBA” Tomasz Heba,

Ul. Bydgoska 46/1,

85-790 Bydgoszcz

19.10.2020

22 755,00zł

6

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

4.

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.,

Ul. Ordona 2A,

01-237 Warszawa

09.10.2020

63 738,60zl

6

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

 

12.  Do wyznaczonego terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty na VI część zamówienia:

 

l.p.

Firma oraz adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie

Data złożenia oferty

(ew. godzina przyjęcia oferty)

Kryteria oceny ofert

Termin wykonania (okres)

Warunki płatności

Cena oferty

(zł brutto)

Okres gwarancji           (w latach)

1.

FHU BFF ADAM SZULC,

Ul. Wojska Polskiego 46/90,

87-100 Toruń

20.10.2020

41 778,00zł

4

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

2.

SOL Sebastian Budnik,

Ul. Łobeska 7,

60-182 Poznań

21.10.2020

41 820,00zł

6

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

3.

Chemtrol Polska Sp. z o.o.,

Ul. E. Ciołka 12/424,

01-402 Warszawa

16.10.2020

101 786,65zł

6

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

4.

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.,

Ul. Ordona 2A,

01-237 Warszawa

09.10.2020

27 675,00zł

6

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

5.

WAMAT Sp. z o.o.,

Podleszany 186,

39-300 Mielec

14.10.2020

64 639,50zł

6

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

 

13.  Do wyznaczonego terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty na VII część zamówienia:

 

l.p.

Firma oraz adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie

Data złożenia oferty

(ew. godzina przyjęcia oferty)

Kryteria oceny ofert

Termin wykonania (okres)

Warunki płatności

Cena oferty

(zł brutto)

Okres gwarancji           (w latach)

1.

Fundacja Aktywizacji i Integracji,

Ul. Kościuszki 2,

86-170 Nowe

21.10.2020

15 200,00zł

2

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

2.

ARMARIUM SYSTEMS,

Ul. Dworcowa 13,

62-001 Chludowo

15.10.2020

25 600,00zł

6

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

3.

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.,

Ul. Ordona 2A,

01-237 Warszawa

09.10.2020

6 592,80zł

6

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

Dziękujemy za złożone oferty.

 

8.   Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

 

 

                                                                                                 Zastępca Burmistrza Nowego

 

                                                                                                          Zbigniew Lorkowski