Nowe, dnia 25 września 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.13.2020.MP

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Utwardzenie części działek nr 587/3, 589/1, 459/2, 463/8, 467/1, 472/1 – ul. Boczna w Nowem”.

 

1. Postępowanie o zamówienie publiczne toczy się na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.

 

2. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 583552-N-2020 w dniu 2020-09-10, na stronie www.bip.gminanowe.pl.

 

 

4. Termin składania ofert upłynął: 25.09.2020r. o godz. 09:30.

 

6.    Komisja w składzie:

      Ariel Gutowski - Przewodniczący Komisji

Sławomir Filip - członek Komisji,

Magdalena Cichowicz - członek Komisji,

została powołana zarządzeniem Burmistrza Nowego nr 48/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku.

 

7.    Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zamówienia wynosi: 200 000,00 zł brutto.

 

8.   Do wyznaczonego terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

l.p.

firma oraz adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie

Data złożenia oferty

(ew. godzina przyjęcia oferty)

Kryteria oceny ofert

Termin wykonania (okres)

Warunki płatności

Całkowita cena oferty

(zł brutto)

Okres gwarancji jakości

1

.

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

Plac Św. Rocha 5;

86-170 Nowe

25.09.2020

godz. 08:41

248 277,79zł

5 lat

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

3.

Firma Budowlano-Drogowa „SŁAW-BUD” Sławomir Boczek,

Kończyce 37,

86-170 Nowe

25.09.2020

Godz.09:14

218 584,31zł

5 lat

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 

8.   Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

 

 

 

 

                                                                                                Burmistrz Nowego

 

 

                                                                                                 Czesław Woliński