Nowe, dnia 21 września 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.13.2020.MP

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Utwardzenie części działek nr 587/3, 589/1, 459/2,463/8, 467/1, 472/1 – ul. Boczna w Nowem”.

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznychpod numerem 583552-N-2020 z dnia 10-09-2020r.

 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej SIWZ) w zakresie zmiany załącznika nr 6 do SIWZ (Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia).

 

Zmiana treści SIWZ w następujących miejscach: 

 

1.   Załącznik nr 6 do SIWZ (Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia)

 

Zmieniono w kolumnie „stanowisko/funkcja”

z:

Kierownik Budowy posiadający wykształcenie wyższe techniczne i uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.) do kierowania robotami, nadzorowania i kontrolowania robót w specjalności drogowej lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów w wymaganej specjalności dla prowadzonych robót. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych.

na:

Kierownik Budowy posiadający wykształcenie techniczne i uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.) do kierowania robotami, nadzorowania i kontrolowania robót w specjalności drogowej lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów w wymaganej specjalności dla prowadzonych robót. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych.

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński