obrazek

 

Nowe, dnia 18 września 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.9.2020.MP

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

„Adaptacja poddasza zamku krzyżackiego w Nowem- roboty budowlane”

 

1. Postępowanie o zamówienie publiczne toczy się na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.

 

2. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 577381-N-2020 w dniu 2020-08-24, na stronie www.bip.gminanowe.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

 

3.  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 540167369-N-2020 w dniu 2020-09-03, na stronie www.bip.gminanowe.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

 

4. Termin składania ofert upłynął: 18.09.2020r. o godz. 09:30.

 

5.    Komisja w składzie:

Ariel Gutowski – przewodniczący Komisji,

Jerzy Wotkowski – członek Komisji,

Magdalena Podgórska – członek Komisji,

Magdalena Cichowicz – członek Komisji,

Sławomir Filip - członek Komisji,

została powołana zarządzeniem Burmistrza Nowego nr 48/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku.

 

6.    Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zamówienia wynosi:                2 050 000,00 zł brutto.

 

7.   Do wyznaczonego terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

 

l.p.

firma oraz adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie

data złożenia oferty

(ew. godzina przyjęcia oferty)

Kryteria oceny ofert

termin wykonania (okres)

warunki płatności

cena oferty

(zł brutto)

okres gwarancji jakości            (w latach)

1.

INSTAL-ELEKTRO Sp. z o.o.

ul. Grudziądzka 28/1

82-500 Kwidzyn

18.09.2020

godz. 09:25

2 172 726,74

5

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

2.

Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane „AGAD”

ul. Chrzanowskiego 23B

87-100 Toruń

18.09.2020

godz. 08:27

2 131 680,82

5

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

3.

REMBUD Krzysztof Paziewski

Rakowiec ul. Kwidzyńska 31a

82-500 Kwidzyn

18.09.2020

godz. 09:07

1 497 977,08

5

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

4.

Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe >>NOVAPOL<< Sp. z o.o.

ul. M.C. Skłodowskiej 71A

87-100 Toruń

18.09.2020

godz. 08:27

2 111 417,83

5

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

5.

Grzegorz Urbański Usługi Remontowo- Budowlane URBUD ul. Sadowa 2

83-230 Smętowo Graniczne

18.09.2020

godz. 09:09

1 794 280,45

5

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

6.

F.H.U. PATMAT Piotr Liss

ul. Słoneczna 1

83-110 Czarlin

18.09.2020

godz. 08:58

2 448 023,13

5

Zgodnie z SIWZ   

Zgodnie z SIWZ

7.

Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne Budownictwa „TOM”
Nabożny Tomasz

Otłowiec 27

82-520 Gardeja  

18.09.2020

godz. 09:28

1 906 337,38

5

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

8.

„ŻARBUD” Michał Żarłok

Korzeniewo ul. Jana III Sobieskiego 19

82-500 Kwidzyn

18.09.2020

godz. 09:03

2 337 000,00

5

Zgodnie z SIWZ   

Zgodnie z SIWZ

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 

8.   Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

 

 

Zastępca Burmistrza Nowego

Zbigniew Lorkowski