Nowe, dnia 13 sierpnia 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.11.2020.MP                    

        

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

Dotyczy: Zapytania z dnia  06.08.2020r. dla zadania: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Kozielec na działce nr 304 – etap I

 

 

Na podstawie art.38 ust.1 Prawa zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r.  poz.1986) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zgodnie z art.38 ust.2 Pzp Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

 

Pytanie nr 1): W celu pełnego opisu przedmiotu zamówienia prosimy o udostępnienie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót przewidzianych w kontrakcie. W przypadku braku powyższego dokumentu czy Wykonawca ma zastosować materiały zgodne z powszechnie stosowanymi Wytycznymi Technicznymi dla dróg obciążonych ruchem KR1?

Ad.1) Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej SST.

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński