Ogłoszenie nr 540150260-N-2020 z dnia 12-08-2020 r.

Nowe:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 568602-N-2020

Data: 31/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Nowe, Krajowy numer identyfikacyjny 92351038000000, ul. Pl. Św. Rocha  5, 86-170  Nowe, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 33 37 210, e-mail fundusze@gminanowe.pl, faks 52 33 28 466.

Adres strony internetowej (url): http://www.bip.gminanowe.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 7)

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-20 Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 2020-10-20

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-31 Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 2020-10-31

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-14, godzina: 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: nie dotyczy Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-19, godzina: 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: nie dotyczy Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński