Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Bieżące utrzymanie czystości ulic i chodników na terenie Gminy Nowe

Ogłoszenie nr 528832-N-2020 z dnia 2020-04-02 r.

Gmina Nowe: Bieżące utrzymanie czystości ulic i chodników na terenie Gminy Nowe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowe, krajowy numer identyfikacyjny 92351038000000, ul. Pl. Św. Rocha  5 , 86-170  Nowe, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 33 37 210, e-mail fundusze@gminanowe.pl, faks 52 33 28 466.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.gminanowe.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
ND

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.gminanowe.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym według SIWZ
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym według SIWZ
Adres:
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu na adres: Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe, pokój nr 26 (w związku z obecną sytuacją epidemiczną, osoby chcące złożyć ofertę osobiście proszone są o kontakt pod numerem tel. 52 33 37 210 lub 52 33 37 250 (w celu umożliwienia wejścia do budynku)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie czystości ulic i chodników na terenie Gminy Nowe
Numer referencyjny: IKS.271.5.2020.MP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
ND
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
ND


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres prac do wykonania w ramach wyżej wymienionego zadania obejmuje: 1) w I strefie utrzymania czystości: a) wymiatanie ręczne lub mechaniczne chodników oraz nawierzchni ulic zapewniające ich czystość, b) zbieranie papierów i innych nieczystości, c) wyrywanie i/lub wykaszanie chwastów, d) (dotyczy Rynku Starego Miasta) sprzątanie ręczne z należytą starannością oraz konserwacja fontanny rozumiana jako: - przeglądy stanu fontanny w tym drobne reparacje, naprawa spoin, - stałe, systematyczne usuwanie ewentualnych glonów, mchów, porostów, - systematyczne czyszczenie fontanny w okresie letnim, w tym usuwanie osadów mineralnych, czyszczenie filtrów i kratek od zbiornika, - stały nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem fontanny w sezonie letnim, - przygotowanie fontanny do zimy przy czym w/w prace od lit. a do c należy wykonywać co najmniej 1 raz w tygodniu, prace wskazane lit. d (tiret 1- 4) należy wykonywać 2 razy w tygodniu, prace wskazane w lit. d tiret 5 należy wykonywać 1 raz w danym roku (po zakończeniu eksploatacji fontanny w danym sezonie); 2) w II strefie utrzymania czystości: a) wymiatanie ręczne lub mechaniczne chodników oraz nawierzchni ulic zapewniające ich czystość, b) zbieranie papierów i innych nieczystości, c) wyrywanie i/lub wykaszanie chwastów przy czym w/w prace należy wykonywać co najmniej 1 raz na 2 tygodnie; 3) w III strefie utrzymania czystości: a) sprzątanie ulic i chodników, b) zbieranie papierów i innych nieczystości, c) wyrywanie i/lub wykaszanie chwastów przy czym w/w prace należy wykonać na polecenie Zamawiającego, jednak nie częściej niż 6 razy w okresie objętym umową; 4) pozostałe zadania nie wymienione wyżej, a wykonywane na zlecenie Zamawiającego: a) montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, bieżąca konserwacja i bieżąca obsługa (rozumiana jako m.in. włączanie i wyłączanie urządzenia) zraszacza na Rynku Starego Miasta, b) malowanie (odświeżanie) balustrad ochronnych schodów (maksymalnie 2 razy w okresie obowiązywania umowy), c) bieżące utrzymanie czystości ścian i szyb wiat przestankowych (17 wiat) polegające na m.in. usuwaniu naklejanych ogłoszeń i informacji, zbieraniu papierów i/lub innych nieczystości (maksymalnie 6 razy w okresie obowiązywania umowy), d) bieżące utrzymywanie czystości słupów ogłoszeniowych, znajdujących się przy Placu Św. Rocha i przy ul. Tczewskiej, polegające na usuwaniu (nieaktualnych) ogłoszeń i informacji (maksymalnie 4 razy w okresie obowiązywania umowy), e) wymiatanie ręczne lub mechaniczne i/lub wyrywanie (wykaszanie) chwastów i/lub zbieranie papierów i innych nieczystości z innych chodników niewymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ, a wskazanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy (maksymalnie 2 km), f) opróżnianie koszy ulicznych, liczba i lokalizacja według załącznika nr 8 do SIWZ (kosze uliczne na terenie Miasta Nowe- opróżnianie 1 raz w tygodniu, kosze uliczne poza terenem Miasta Nowe- opróżnianie 1 raz na dwa tygodnie), g) zakupienie i ustawienie nowych koszy ulicznych (maksymalnie 10 koszy ulicznych w okresie obowiązywania umowy) według wzoru załączonego do niniejszej SIWZ (Zamawiający podaje przykładowy typ kosza, dopuszczając jednocześnie kosze uliczne o równoważnych cechach tj. dekoracyjne nogi żeliwne, okrągły stalowy wkład na śmieci i okrągła drewniana obudowa z listewek), h) bieżąca kontrola stanu technicznego istniejących koszy ulicznych, bieżące naprawy i ewentualny demontaż uszkodzonych koszty ulicznych (w razie potrzeby). 6. Szczegółowy wykaz lokalizacji podlegających oczyszczaniu (wraz z długościami jezdni i powierzchniami ulic i chodników) i wyłączonych z przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 „Wykaz lokalizacji” do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90610000-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90611000-3

90612000-0

90511300-5

90511400-6

77312000-0II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia, jednakże w wysokości nie większej niż 15% wartości zamówienia podstawowego. Warunkiem udzielenia zamówień, o których mowa w zdaniu pierwszym jest posiadanie środków finansowych na ich wykonanie. Na okoliczność ich wystąpienia, zostanie zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2020-11-30

2021-04-01

2021-11-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań względem wyżej wymienionego warunku.
Informacje dodatkowe Zamawiający nie precyzuje wymagań względem wyżej wymienionego warunku.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) W zakresie zdolności zawodowej Wykonawca winien spełniać warunek dotyczący doświadczenia według następującego: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu czystości ulic i chodników o wartości usługi, co najmniej 100 000,00 zł brutto lub dwóch usług polegających na bieżącym utrzymaniu czystości ulic i chodników, o wartości każdej z usług, co najmniej 50 000,00 zł brutto. b) W zakresie zdolności technicznej Wykonawca winien dysponować sprzętem: Zamawiający nie precyzuje wymagań względem wyżej wymienionego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do SIWZ. Wykonawca oraz Wykonawcy występujący wspólnie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o jakiej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do SIWZ. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu. Proponuje się aby wykaz usług sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

ND

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w punkcie 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 3) Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów dołącza zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ(zobowiązanie tych podmiotów powinno być złożone w oryginale). 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania – w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do SIWZ. 5) Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia zamieszczał informację o Podwykonawcach w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje o części zamówienia jaką zamierza powierzyć Podwykonawcom, Wykonawca zamieszcza w formularzu ofertowym. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, że dokument, o którym mowa w pkt 1 znajduje się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o którym mowa art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowadniać Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia- zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 2 Pzp żąda wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem do banku na rachunek: 87 8173 0005 2001 0000 0303 0003 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. 2019r. poz. 310). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Potwierdzoną kopie dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca winien kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, potwierdzoną za zgodność z oryginałem wpiąć do oferty, a oryginał dokumentu złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe, pokój nr 26. W związku z ograniczeniem funkcjonowania Urzędu Gminy w Nowem w celu osobistego złożenia oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 52 33 37 210 lub 52 33 37 250 (w celu umożliwienia wejścia do budynku). 7. Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp. 8. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2) i 5), musi zawierać następujące elementy: 1) wskazanie Gwaranta poręczenia/gwarancji - Podmiot wystawiający poręczenie lub gwarancję; 2) wskazanie podmiotu zlecającego ustanowienie poręczenia/gwarancji - Wykonawca w imieniu, którego ustanowiono poręczenie/gwarancję; 3) wskazanie Beneficjenta poręczenia/gwarancji, tj. Gminę Nowe; 4) określenie nazwy zadania, którego dotyczy poręczenie/gwarancja; 5) Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia Zamawiającemu kwoty poręczenia/gwarancji -Gwarant musi oświadczyć, że zapłaci Zamawiającemu kwotę gwarancji/poręczenia w przypadku, gdy Zamawiający złoży Gwarantowi oświadczenie, że kwota gwarancji /poręczenia jest mu należna na podstawie art. 46 ust. 4a i 5 Pzp; 6) bezwarunkowość dysponowania gwarancją - Poręczyciel lub Gwarant zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na konto wskazane przez Beneficjenta, na pierwsze żądanie Beneficjenta zawierające oświadczenie, że kwota jest mu należna z powodu zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 prawa zamówień publicznych; 7) nieodwołalność poręczenia/gwarancji - Gwarant nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia/gwarancji; 8) określenie prawa i miejsca rozstrzygania sporów dotyczących poręczenia/gwarancji -wszelkie spory dotyczące poręczenia/gwarancji rozstrzygane będą w oparciu o prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta; 9) określenie miejsca wykonalności praw z poręczenia/gwarancji - prawa z poręczenie/gwarancji muszą być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 9. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo. 10. Poręczenie/gwarancja o treści niezgodnej z postanowieniami SIWZ lub zawierające postanowienia ograniczające odpowiedzialność Gwaranta wobec Zamawiającego, jest równoznaczne z brakiem wniesienia wadium.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
ND


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
ND


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
ND
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: ND
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: ND
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: ND
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): ND
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: ND
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: ND
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
ND


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena (C)

60,00

Jakość usługi (organizacja kontroli jakości sprzątania poprzez zapewnienie przez Wykonawcę stałego koordynatora sprawdzającego jakość wykonanej usługi) (J)

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
ND
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
ND
Informacje dodatkowe
ND

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
ND
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
ND
Wstępny harmonogram postępowania:
ND
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
ND

Informacje dodatkowe:
ND
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
ND
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
ND
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

ND

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

ND

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

ND

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

ND

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

ND

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

ND


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

ND


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

ND


Informacje dodatkowe:

ND

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w następującym zakresie: 1) Zmiany terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy w przypadku: a) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań by nadrobić zaległości powstałe w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy stronami na dzień zaistnienia siły wyższej, b) zlecanie przez Zamawiającego prac dodatkowych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy; 2) Zmiany wynagrodzenia, terminu zakończenia robót, sposobu wykonania lub zakresu robót w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiana ta wymaga zmiany umowy w tym zakresie; 3) Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji usług. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. Zmiany podwykonawcy można dokonać jedynie, jeżeli wykonywanie części usług przez podwykonawcę zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie. 4) Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można było przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy. W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. 5) Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 6) Zmiany wynagrodzenia w przypadku a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jeśli powyższe zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 7) Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa wart. 357 1 k.c. - "Jeżeli powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy". 2. Wykonawca lub Zamawiający powiadamia pisemnie drugą stronę umowy o zaistnieniu przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2 lub 3 w terminie 7 dni od ich wystąpienia, wskazując proponowaną zmianę w zakresie terminu zakończenia usługi, sposobu wykonania zamówienia, zakresu usługi lub innych świadczeń stron. Powyższy sposób postępowania nie dotyczy przyczyny wskazanej w ust. 1 b (siła wyższa), co do której sposób postępowania został wskazany w ust. 1 lit. a. 3. Zmiany umowy poza wymienionym w ustępie 1 dopuszczalne są również w przypadku wystąpienia okoliczności i na warunkach o jakich mowa w art. 144 PZP. Zmiany muszą być zgodne z art. 144 PZP.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 1010 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ– TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno) oraz podanie w formularzu ofertowym, które strony oferty objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa; 2) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 1010 z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ– TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno) oraz podanie w formularzu ofertowym, które strony oferty objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa; 2) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-14, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
ND
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
XIX. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień publicznych na podstawie ustawy Pzp. 2. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowe z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, tel. 523337210 – reprezentowany przez Burmistrza Nowego, zwanego dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”; 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora; 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, opisanego w art. 2 pkt 7a) ustawy Pzp, „Bieżące utrzymanie czystości ulic i chodników na terenie Gminy Nowe.”, zwanego dalej „zamówieniem”; 4) Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy Pzp, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz innych przepisów prawa; 5) W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające; c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 6) Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych/ma zamiar przekazać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3. Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, Zamawiający przechowuje umowę przez cały czas umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat oraz w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 164 z późn. zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa; 8) W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia; b) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy czym skorzystanie przez Panią/Pana, z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach: • gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; • jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; • Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; • Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu- przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, a nadto od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 9) W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu: a) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) i e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 2 pkt 3); b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; c) prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO; 10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w szczególności wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia, w myśl art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp; 12) Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO. 3. Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 ustawy Pzp, informujemy iż: 1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 2) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą; 3) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

Załączniki

01 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (339.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02 Załącznik nr 1 do SIWZ (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03 Załącznik nr 2 spełnianie warunków (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
04 Załącznik nr 3 brak podstaw (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
05 Załącznik nr 4 zobowiązanie innych podmiotów (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
06 Załacznik nr 5 Grupa kapitałowa (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
07 Załącznik nr 6 wykaz usług (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
08 Załącznik nr 7 wzór umowy (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
09 Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz lokalizacji (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10 Przykładowy kosz uliczny (106.2kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Czesław Woliński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Podgórska
Data wprowadzenia:2020-04-02 14:06:23
Opublikował:Magdalena Podgórska
Data publikacji:2020-04-02 14:08:01
Ostatnia zmiana:2020-04-02 14:08:10
Ilość wyświetleń:106

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij