Nowe, dnia 19 marca 2020r.

 

Nasz znak: IKS.271.3.2020.MP

 

Otrzymują wg rozdzielnika

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostosowanie siedziby Centrum Kultury Zamek w Nowem oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej i edukacyjnej- Etap I (postępowanie nr 2)”.

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Gmina Nowe działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. łączna cena ofertowa brutto= 60% i okres gwarancji jakości = 40%. Wybrano oferta Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

Plac Św. Rocha 5

86-170 Nowe

 

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodna z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans łącznej ceny ofertowej brutto (60 pkt) i okresu gwarancji jakości (40 pkt) i została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp z zastrzeżeniem pkt 1 i 2.

 

Zestawienie przyznanej punktacji:

 

Oferta oznaczona nr

Wykonawca

Uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach ceny ofert

Łączna punktacja

kryterium: Łączna cena ofertowa brutto

kryterium: Okres gwarancji jakości

1.

Paweł Rafalik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik

Kalinowo 86

07-300 Ostrów Mazowiecka

42,36 pkt

40,00 pkt

82,36 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

Plac Św. Rocha 5

86-170 Nowe

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

3.

Sławomir Boczek prowadzący działalność gospodarcza pod firmą Firma Budowlano- Drogowa „Sław-Bud” Boczek Sławomir

Kończyce 37

86-170 Nowe

57,19 pkt

40,00 pkt

97,19 pkt

4.

Tomasz Porębny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Concept”- Projektowanie Architektoniczne Tomasz Porębny

ul. Chełmińska 106a/39

86-300 Grudziądz

57,45 pkt

40,00 pkt

97,45 pkt

5.

„JAWOR” Sp. z o.o.

ul. Bolesława Chrobrego 121

87-100 Toruń

38,80 pkt

40,00 pkt

78,80 pkt

 

Na podstawie art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję że umowa zostanie podpisana 30 marca 2020r.

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 

 

                                                                                               Burmistrz Nowego

 

                                                                                                Czesław Woliński