Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

BURMISTRZ NOWEGO

OGŁASZA DRUGI NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY 

NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ
W MĄTAWACH

 

1. Termin i miejsce przetargu

6 marca 2020 r. godz. 10.00 siedziba Urzędu Gminy w Nowem (adres: Plac św. Rocha 5, 86-170 Nowe, sala nr 17)

 

Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu: 18 października 2019 r. o godz. 10.00

 

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

·          Dla nieruchomości gruntowej V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu prowadzi księgę wieczystą nr BY1S/00031417/5

·          Nieruchomość położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w jednostce ewidencyjnej Nowe, w obrębie Mątawy

·          Oznaczenie działki przeznaczonej do sprzedaży wg. ewidencji gruntów i budynków – działka nr 84/2 o pow. 0,0751ha

·          Właścicielem nieruchomości jest Gmina Nowe

·          Przy zawieraniu umowy sprzedaży zostanie złożony wniosek o odłącznie działki z w/w księgi wieczystej i o założenie nowej księgi wieczystych dla nieruchomości

·          Nieruchomości nie obciążają długi ani inne ograniczenia w rozporządzaniu

 

3. Opis nieruchomości

Nieruchomość oznaczona nr porządkowym 32 we wsi Mątawy, gm. Nowe. Nieruchomość zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 53m2 – budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym. Budynek wybudowany w I połowie XX w. Fundamenty kamienne, ściany i stropy drewniane, schody na poddasze drewniane, dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej pokryty częściowo eternitem częściowo papą, stolarka drzwiowa i okienna drewniana (brak szyb). Na nieruchomości znajduje się również murowany budynek gospodarczy o pow. zabudowy 31m2, dach jednospadowy pokryty papą.
Pow. zabudowy przyjęto z wypisu z kartoteki budynków. Budynki w złym stanie technicznym, niezamieszkałe, wyłączone z użytkowania. Media odłączone od nieruchomości.

Sąsiedztwo stanowi zabudowa zagrodowa, tereny rolne i wał przeciwpowodziowy. Do nieruchomości od asfaltowej drogi powiatowej prowadzi droga gruntowa należąca do Gminy Nowe.

Dostępność do obiektów użyteczności publicznej i handlowo usługowych słaba. Najbliższy sklep we wsi Mątawy. Pozostałe obiekty w oddalonym o ok. 8km Nowem.

W rejestrze gruntów wykazano następujące użytki gruntowe: B – tereny mieszkaniowe. W księdze wieczystej sposób korzystania z nieruchomości określono – działka zabudowana.

Sprzedaż następuje bez wznawiania znaków granicznych, wg. danych z ewidencji gruntów
i budynków.

 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

·          Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

·          Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy

·          W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe, które zostało przyjęte Uchwałą Nr XI/85/15 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 października 2015 r., działka nr 84/2 stanowi: obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej o najwyższej przydatności rolniczej – gleby klas I-III.; strefę E ochrony ekspozycji – w części; teren Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego; teren Międzynarodowego Korytarza Ekologicznego „Kwidzyński Dolnej Wisły”. Ze szczegółowymi zapisami Studium można zapoznać się na stronie internetowej ww.bip.gminanowe.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem

 

5. Cena wywoławcza za nieruchomość, wadium, warunki przystąpienia do przetargu

·          Cena wywoławcza w czasie przetargu: 15 000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100gr)

·          Wysokość wadium: 2 000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100gr)

·          Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Gminy Nowe ulokowany w Banku Spółdzielczym w Nowem nr 87 8173 0005 2001 0000 0303 0003 do dnia 29 lutego 2020 r. oraz złożenie przez oferenta w dniu przetargu oświadczenia, że stan faktyczny i prawny nieruchomości jest mu znany, oraz że dokonał oględzin nieruchomości i nie wnosi do niej zastrzeżeń. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Nowe. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki. Dowód wniesienia wadium i dokument potwierdzający tożsamość osoby wpłacającej podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Reprezentant osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przedstawić oryginał dokumentu świadczącego o umocowaniu do działania w imieniu organizacji.

·          Cena za nieruchomość podlega zapłacie w terminie zapłaty wskazanym na fakturze. Zapłata przed podpisaniem aktu notarialnego

·          Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowe obciążają nabywcę nieruchomości

 

6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

 

7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

8. Przetarg wygra uczestnik, który zaproponuje najwyższą cenę lub w przypadku jednego uczestnika, który zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej. Dla wygrywającego przetarg wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazane rachunki bankowe nie później niż przed upływem 3 dni.

 

9. Cena za nieruchomość podlega zapłacie w terminie zapłaty wskazanym na fakturze, przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

10. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nowego. 

 

11. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie i miejscu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

12. Koszty związane z nabyciem nieruchomości i koszty sądowe ponosi nabywca.

 

13. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Magdalena Cichowicz, tel. 523337250, pokój nr 11 w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.

Metadane

Źródło informacji:Ariel Gutowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Tomczak
Data wprowadzenia:2020-01-28 10:01:02
Opublikował:Marek Tomczak
Data publikacji:2020-01-29 07:55:44
Ostatnia zmiana:2020-01-29 07:45:03
Ilość wyświetleń:81
Urząd Gminy Nowe
Pl Św Rocha 5, 86-170 Nowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij