Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

BURMISTRZ NOWEGO

OGŁASZA DRUGI NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY 

NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ
W NOWEM PRZY UL. ZDUŃSKIEJ 8

 

1. Termin i miejsce przetargu

6 marca 2020 r. godz. 9.00 siedziba Urzędu Gminy w Nowem (adres: Plac św. Rocha 5, 86-170 Nowe, sala nr 17)

 

Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu: 18 października 2020 r. o godz. 9.00

 

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

·          Dla nieruchomości gruntowej V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu prowadzi księgę wieczystą nr BY1S/00016270/1

·          Nieruchomość położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w jednostce ewidencyjnej Nowe - Miasto, w obrębie Nowe przy ul. Zduńskiej 8

·          Oznaczenie działki przeznaczonej do sprzedaży wg. ewidencji gruntów i budynków – działka nr 1114/1 o pow. 0,0740ha

·          Właścicielem nieruchomości jest Gmina Nowe

·          Nieruchomości nie obciążają długi ani inne ograniczenia w rozporządzaniu

 

3. Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w mieście Nowe przy ul. Zduńskiej 8. Nieruchomość zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 93m2, budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym. Budynek wybudowany w I połowie XX w. Fundamenty kamienne murowane, ściany murowane z cegły, stropy drewniane, schody drewniane dach konstrukcji drewnianej pokryty dachówką, stolarka drzwiowa i okienna drewniana.
Na nieruchomości znajduje się również murowany budynek gospodarczy o pow. zabudowy 7m2, który został wybudowany z przekroczeniem granicy nieruchomości sąsiedniej. Budynek gospodarczy dobudowany jest do budynku mieszkalnego i stanowi część mieszkalną. Pow. zabudowy przyjęto z wypisu z kartoteki budynków. Budynki w złym stanie technicznym, niezamieszkałe, wyłączone z użytkowania. W rejestrze gruntów i budynków na działce nr 1114/1 wykazane są jeszcze trzy budynki niemieszkalne, które faktycznie nie istnieją.

Nieruchomość położona jest w otoczeniu wyposażonym w media: sieć wod.-kan., elektryczna, gazowa, telekomunikacyjna. Media odłączone od nieruchomości. Wzdłuż frontowej granicy przebiegają sieci uzbrojenia terenu. Nieruchomość graniczy z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Dostępność komunikacyjna od asfaltowej ul. Zduńskiej. Nieruchomość położona ok. 300-500m od obiektów handlowo-usługowych i użyteczności publicznej.

W rejestrze gruntów wykazano następujące użytki gruntowe: B – 0,0458ha i RIIIb – 0,0282ha. W księdze wieczystej sposób korzystania z nieruchomości określono jako B – tereny mieszkaniowe.

Sprzedaż następuje bez wznawiania znaków granicznych, wg. danych z ewidencji gruntów
i budynków.

 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

·          Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

·          Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe, zatwierdzony Uchwałą Nr XXVIII/196/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Nowe przeznacza nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe (teren D3MW/MN/U). Na rysunku planu wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy. Ze szczegółowymi zapisami planu miejscowego można zapoznać się na stronie internetowej ww.bip.gminanowe.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem

 

5. Cena wywoławcza za nieruchomość, wadium, warunki przystąpienia do przetargu

·          Cena wywoławcza w czasie przetargu: 55 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100gr)

·          Wysokość wadium: 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100gr)

·          Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Gminy Nowe ulokowany w Banku Spółdzielczym w Nowem nr 87 8173 0005 2001 0000 0303 0003 do dnia 29 lutego 2020 r. oraz złożenie przez oferenta w dniu przetargu oświadczenia, że stan faktyczny i prawny nieruchomości jest mu znany, oraz że dokonał oględzin nieruchomości i nie wnosi do niej zastrzeżeń. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Nowe. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki. Dowód wniesienia wadium i dokument potwierdzający tożsamość osoby wpłacającej podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Reprezentant osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przedstawić oryginał dokumentu świadczącego o umocowaniu do działania w imieniu organizacji.

·          Cena za nieruchomość podlega zapłacie w terminie zapłaty wskazanym na fakturze. Zapłata przed podpisaniem aktu notarialnego

·          Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowe obciążają nabywcę nieruchomości

 

6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

 

7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

8. Przetarg wygra uczestnik, który zaproponuje najwyższą cenę lub w przypadku jednego uczestnika, który zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej. Dla wygrywającego przetarg wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazane rachunki bankowe nie później niż przed upływem 3 dni.

 

9. Cena za nieruchomość podlega zapłacie w terminie zapłaty wskazanym na fakturze, przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

10. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nowego. 

 

11. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie i miejscu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

12. Koszty związane z nabyciem nieruchomości i koszty sądowe ponosi nabywca.

 

13. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Magdalena Cichowicz, tel. 523337250, pokój nr 11 w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.

Metadane

Źródło informacji:Ariel Gutowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Tomczak
Data wprowadzenia:2020-01-28 09:56:32
Opublikował:Marek Tomczak
Data publikacji:2020-01-29 07:50:21
Ostatnia zmiana:2020-01-29 07:45:33
Ilość wyświetleń:84
Urząd Gminy Nowe
Pl Św Rocha 5, 86-170 Nowe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij