BURMISTRZ NOWEGO

OGŁASZA PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY 

NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ
W NOWEM PRZY UL. TYLNEJ

 

1. Termin i miejsce przetargu

6 marca 2020 r. godz. 11.00 siedziba Urzędu Gminy w Nowem (adres: Plac św. Rocha 5, 86-170 Nowe, sala nr 17)

 

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

·          Dla nieruchomości gruntowej V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu prowadzi księgę wieczystą nr BY1S/00028838/8

·          Nieruchomość położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w jednostce ewidencyjnej Nowe - Miasto, w obrębie Nowe przy ul. Tylnej

·          Oznaczenie działek przeznaczonych do sprzedaży wg. ewidencji gruntów i budynków – działki nr 611/1 i 612/1 o łącznej pow. 0,0182ha. Działki przeznaczone do zbycia łącznie, jako jedna nieruchomość

·          Właścicielem nieruchomości jest Gmina Nowe

·          Przy zawieraniu umowy sprzedaży zostanie złożony wniosek o odłącznie działek z w/w księgi wieczystej i o założenie nowej księgi wieczystych dla nieruchomości

·          Nieruchomości nie obciążają długi ani inne ograniczenia w rozporządzaniu

 

3. Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Nowem przy ul. Tylnej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa, usługowa oraz tereny komunikacyjne. Ukształtowanie terenu w większości ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Przez nieruchomość przebiegają sieci uzbrojenia ternu.

W rejestrze gruntów nieruchomość oznaczona symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Sprzedaż następuje bez wznawiania znaków granicznych, wg. danych z ewidencji gruntów i budynków.

 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

·          Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

·          Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe, zatwierdzony Uchwałą Nr XXVIII/196/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Nowe przeznacza nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe (teren D2MN/U). Na rysunku planu wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy. Ze szczegółowymi zapisami planu miejscowego można zapoznać się na stronie internetowej ww.bip.gminanowe.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem

 

5. Cena wywoławcza za nieruchomość, wadium, warunki przystąpienia do przetargu

·          Cena wywoławcza w czasie przetargu: 13 000,00zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100gr)

·          Wysokość wadium: 2 000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100gr)

·          Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Gminy Nowe ulokowany w Banku Spółdzielczym w Nowem nr 87 8173 0005 2001 0000 0303 0003 do dnia 29 lutego 2020 r. oraz złożenie przez oferenta w dniu przetargu oświadczenia, że stan faktyczny i prawny nieruchomości jest mu znany, oraz że dokonał oględzin nieruchomości i nie wnosi do niej zastrzeżeń. Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Nowe. Na dowodzie wpłaty należy podać nr działek. Dowód wniesienia wadium i dokument potwierdzający tożsamość osoby wpłacającej podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Reprezentant osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przedstawić oryginał dokumentu świadczącego o umocowaniu do działania w imieniu organizacji.

·          Cena za nieruchomość podlega zapłacie w terminie zapłaty wskazanym na fakturze. Zapłata przed podpisaniem aktu notarialnego

·          Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowe obciążają nabywcę nieruchomości

 

6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

 

7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

8. Przetarg wygra uczestnik, który zaproponuje najwyższą cenę lub w przypadku jednego uczestnika, który zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej. Dla wygrywającego przetarg wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazane rachunki bankowe nie później niż przed upływem 3 dni.

 

9. Cena za nieruchomość podlega zapłacie w terminie zapłaty wskazanym na fakturze, przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

10. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nowego. 

 

11. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie i miejscu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

12. Koszty związane z nabyciem nieruchomości i koszty sądowe ponosi nabywca.

 

13. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Magdalena Cichowicz, tel. 523337250, pokój nr 11 w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.