ZARZĄDZENIE NR 132/2020

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 9 stycznia 2020 roku

 

w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie  ofert nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji w 2020 roku.   

 

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 t.j. z póź. zm[1]. ), art.15 ust. 2a,2b, 2d, i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688 t.j. z późn. zm[2].) oraz uchwały nr  XIV/89 /19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie: uchwalenia na 2020 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam, co następuje:

 

        § 1. Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie  ofert nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i rekreacji w 2020 roku, złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następującym składzie:

 

1) Pan Jerzy Wotkowski – Przewodniczący

2) Pani Jolanta Madziąg    członek

3) Pani  Maja Boniecka   – członek

 

          § 2. Komisja działa zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale XIII Programu współpracy gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 uchwalonym uchwałą nr  XIV/89/19 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2019   roku oraz regulaminem otwartego konkursu  ofert nr 1/2020.

 

         § 3. Zarządzenie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy Nowe, stronie internetowej www:gminanowe.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.

 

       § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    Burmistrz Nowego

                                                                                  Czesław Woliński          

 [1] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2019, poz. 1309,1571, 1696,1815.

[2] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2019, poz. 1570, 2020.