Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nowe oraz utworzenie i prowadzenie na terenie Gminy Nowe Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z PSZOK

18/10/2019    S202    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Nowe: Usuwanie i obróbka odpadów

2019/S 202-491933

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Nowe
PL61
pl. św. Rocha 5
Nowe
86-170
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Podgórska
Tel.: +48 523337250
E-mail: fundusze@gminanowe.pl
Faks: +48 523328466
Kod NUTS: PL618

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.gminanowe.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.gminanowe.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Nowe oraz utworzenie i prowadzenie na terenie gminy Nowe Punktu Se...

Numer referencyjny: IKS.271.12.2019.MP

II.1.2)Główny kod CPV

90510000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem I części zamówienia są usługi oraz dostawy obejmujące usługę odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nowe wraz z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki popiołu, a także dystrybucja worków do zbiórki papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz odpadów biodegradowalnych w zabudowie jednorodzinnej.

Przedmiotem II części zamówienia jest utworzenie oraz prowadzenie na terenie Gminy Nowe Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przyjmowanie, zbieranie i zagospodarowanie dostarczonych przez mieszkańców lub zarządców nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odpadów komunalnych. PSZOK będzie miejscem zbiórki i czasowe magazynowania odpadów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nowe

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90513100

90511200

90513000

90514000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL618

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Nowe, powiat: świecki, województwo kujawsko-pomorskie, kraj: Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi oraz dostawy obejmujące:

Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nowe wraz z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki popiołu, a także dystrybucja worków do zbiórki papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz odpadów biodegradowalnych w zabudowie jednorodzinnej.

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy– rozumie się przez to nieruchomości wykorzystywane w całości do celów mieszkalnych oraz nieruchomości mieszkalno-użytkowe lub użytkowo- mieszkalne w części mieszkalnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (zmieszanych i selektywnie zebranych).

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia będzie prowadził:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, selektywnie zebranych, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w następujących frakcjach:

1) Frakcja I: Papier, (pojemnik / worek niebieski);

2) Frakcja II: Szkło (pojemnik/worek zielony);

3) Frakcja III: Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale (pojemnik/ worek żółty)

4) Frakcja IV: Popioły w sezonie grzewczym od 15 X do 15V (pojemnik metalowy);

5) Frakcja V: Odpady biodegradowalne (pojemnik/worek brązowy);

Dokumentami regulującymi zasady gospodarowania odpadami w gminie są: Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie oraz uchwała określająca szczegółowe zasady świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami.

Wykonawca odbierze i zagospodaruje odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy.

Wykonawca wyposaży nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki popiołu na czas realizacji przedmiotowego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania, a na wniosek i koszt właściciela nieruchomości, dostarczenia i ustawienia na terenie nieruchomości pojemników na odpady poszczególnych frakcji na czas realizacji przedmiotowego zamówienia. Będzie również zobowiązany do dystrybucji worków do selektywnego gromadzenia odpadów (dot. zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej do 7 lokali włącznie). Wykonawca dostarczy pojemniki i worki nie później niż do 31 stycznia 2020 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %

Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekty środowiskowe / Waga: 40 %

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 02/01/2020

Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Utworzenie i prowadzenie na terenie Gminy Nowe Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z PSZOK

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90511200

90511300

90511400

90512000

90513000

90513100

90514000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL618

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Nowe, powiat: świecki, województwo: Kujawsko-Pomorskie, kraj: Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie oraz prowadzenie na terenie Gminy Nowe Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przyjmowanie, zbieranie i zagospodarowanie dostarczonych przez mieszkańców lub zarządców nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odpadów komunalnych. PSZOK będzie miejscem zbiórki i czasowe magazynowania odpadów. Odpady zebrane w PSZOK powinny zostać przekazane do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach. Rodzaje odpadów zbierane w PSZOK. Zamawiający wymaga, aby w PSZOK zbierane były w sposób selektywny następujące rodzaje odpadów: papier; metale; tworzywa sztuczne; szkło; opakowania wielomateriałowe; odpady ulegające biodegradacji, bioodpady i odpady zielone; gleba, ziemia w tym kamienie; drewno; odpady budowlane i rozbiórkowe; styropian opakowaniowy; meble i inne odpady wielkogabarytowe; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; zużyte baterie i akumulatory; opony od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t; leki; chemikalia; oleje i tłuszcze; strzykawki, igły wytworzone podczas iniekcji domowych. PSZOK musi zostać wyposażony w zamykane/ przykrywane pojemniki i kontenery zapewniające ochronę zebranych odpadów przed wpływem czynników atmosferycznych i dostępem zwierząt. Wielkość i częstotliwość opróżniania pojemników i kontenerów Wykonawca dostosuje tak, aby uniemożliwić ich przepełnienie oraz zapewnić ciągłość usługi. Wykonawca wyposaży PSZOK w odpowiednią ilość pojemników i kontenerów na poszczególne frakcje odpadów, jednak nie mniejszą niż: 10 szczelnych pojemników, przeznaczonych na: szkło, papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, leki, oleje, chemikalia, odpady zielone; 1 kontener odkryty, przeznaczony na gruz; 1 szczelny kontener zadaszony, przeznaczony na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki oraz baterie i akumulatory.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 %

Kryterium kosztu - Nazwa: Dostępność PSZOK dla mieszkańców / Waga: 40 %

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 02/01/2020

Koniec: 31/12/2020

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje wymagań względem wyżej wymienionego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Dla zadania nr 1 - Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nowe

a) Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 0,2 mln zł (dwieście tysięcy złotych).

Dla zadania nr 2 - Utworzenie i prowadzenie na terenie Gminy Nowe Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z PSZOK

a) Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 0,1 mln zł (sto tysięcy złotych).

Przy ocenie spełniania tych warunków udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą oceniane łącznie tj. zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego to jest dla części nr 1- nie niższą jak 0,2 mln zł, dla części nr 2- nie niższą jak 0,1 mln zł.,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego to jest dla części nr 1- nie niższą jak 0,2 mln zł, dla części nr 2- nie niższą jak 0,1 mln zł.,

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie zdolności technicznej Wykonawca winien dysponować sprzętem i środkami transportu wymienionymi poniżej:

Dla zadania nr 1 - Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nowe

a) jeden pojazd przystosowany do odbierania odpadów komunalnych (zmieszane), o pojemności skrzyni min 16 m3 i funkcji kompaktującej min x4 (czterokrotne zagęszczenie),

b) jeden pojazd przystosowany do odbierania odpadów komunalnych (popiół) o pojemności skrzyni mniejszej lub równej 16 m3,

c) jeden pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o pojemności skrzyni min 10 m3 i funkcji kompaktującej min x4 (czterokrotne zagęszczenie),

Dla zadania nr 2 - Utworzenie i prowadzenie na terenie Gminy Nowe Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z PSZOK

Zamawiający nie precyzuje wymagań względem wyżej wymienionego warunku.

W zakresie zdolności zawodowej Wykonawca winien spełniać warunek dotyczący doświadczenia według następującego:

Dla zadania nr 1 - Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nowe

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał lub wykonuje nieprzerwanie w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy co najmniej dwie usługi odbierania odpadów komunalnych, o wartości każdej z usług, co najmniej 900 000,00 zł brutto.

Dla zadania nr 2 - Utworzenie i prowadzenie na terenie Gminy Nowe Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z PSZOK

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał lub wykonuje nieprzerwanie w ciągu następujących po sobie 6 miesięcy co najmniej jedną usługę prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych o wartości umowy, co najmniej 70 000,00 zł brutto.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie

O udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunki z ppkt. c) mogą być spełnione łącznie przez składających wspólną ofertę.

b) dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku w zakresie zdolności technicznej względem części nr 1, będzie wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z załącznikiem nr 16 do SIWZ.

c) dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowych w ramach części nr 1 będą informacje zawarte wykazie usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem wartości wykonanych usług, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- zgodnie z treścią załącznika nr 11 do SIWZ.

d) dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku określonego w zakresie zdolności zawodowych w ramach części nr 2 będą informacje zawarte wykaz

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku w zakresie zdolności technicznej względem części nr 1, będzie wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z załącznikiem nr 16 do SIWZ.

Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowych w ramach części nr 1 będą informacje zawarte wykazie usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem wartości wykonanych usług, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- zgodnie z treścią załącznika nr 11 do SIWZ.

Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowych w ramach części nr 2 będą informacje zawarte wykazie usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem wartości wykonanych usług, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- zgodnie z treścią załącznika nr 12 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 25/11/2019

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 23/01/2020

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 25/11/2019

Czas lokalny: 09:00

Miejsce:

Urząd Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe, pokój nr 30 (sala sesyjna)

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpią poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także in

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Październik 2020r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

I. 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium:

1) Zadanie nr 1 - Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nowe w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2) Zadanie nr 2 - Utworzenie i prowadzenie na terenie Gminy Nowe Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z PSZOK w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem do banku:

87 8173 0005 2001 0000 0303 0003

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2018r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

5. Potwierdzoną kopie dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

6. Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancja lub poręczenie) w formie elektronicznej tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawcę dokumentu). Dokument wadialny powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

7. Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.

8. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt.2b) do 2e), musi zawierać następujące elementy:

1) wskazanie gwaranta poręczenia/gwarancji - Podmiot wystawiający poręczenie lub gwarancję;

2) wskazanie podmiotu zlecającego ustanowienie poręczenia/gwarancji - Wykonawca w imieniu, którego ustanowiono poręczenie/gwarancję;

3) wskazanie beneficjenta poręczenia/gwarancji, tj. Gminę Nowe.

4) określenie nazwy zadania, którego dotyczy poręczenie/gwarancja,

5) Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia Zamawiającemu kwoty poręczenia/gwarancji -Gwarant musi oświadczyć, że zapłaci Zamawiającemu kwotę gwarancji/poręczenia w przypadku, gdy Zamawiający złoży gwarantowi oświadczenie, że kwota gwarancji /poręczenia jest mu należna na podstawie art. 46 ust. 4a i 5 Pzp,

6) bezwarunkowość dysponowania gwarancją - Poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na konto wskazane przez beneficjenta, na pierwsze żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że kwota jest mu należna z powodu zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 prawa zamówień publicznych,

7) nieodwołalność poręczenia/gwarancji - Gwarant nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia/gwarancji,

8) określenie prawa i miejsca rozstrzygania sporów dotyczących poręczenia/gwarancji -wszelkie spory dotyczące poręczenia/gwarancji rozstrzygane będą w oparciu o prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego,

9) określenie miejsca wykonalności praw z poręczenia/gwarancji - prawa z poręczenie/gwarancji muszą być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.

10. Poręczenie/gwarancja o treści niezgodnej z postanowieniami SIWZ lub zawierające postanowienia ograniczające odpowiedzialność Gwaranta wobec Zamawiającego, jest równoznaczne z nie wniesieniem wadium.

II. Zmiany umowy opisano w SIWZ.

III. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO został opisany w rozdziale XIX SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, a także (wobec ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ) organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Wyżej wymienionym podmiotom przysługuje prawo do skorzystania ze środków ochrony prawnej w postaci:

1) Odwołania przysługującego wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2) Poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

3) Skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15/10/2019

 

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

Załączniki

01 SIWZ (734kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02 Załącznik nr 1 OPZ część I do SIWZ (54.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03 Załącznik nr 2 OPZ część II do SIWZ (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
04 Załącznik nr 3 Formularz ofertowy część I do SIWZ (41.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
05 Załącznik nr 4 Formularz ofertowy część II do SIWZ (40.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
06 Załącznik nr 5 Wykaz cen część I do SIWZ (11.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
07 Załącznik nr 6 Wykaz cen część II do SIWZ (13.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
08 Załącznik 7 JEDZ (espd-request, do kreatora) część I do SIWZ (2) (135.8kB) Zapisz dokument  
08 Załącznik nr 7 JEDZ (espd-request) część I do SIWZ (2) (89.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
09 Załącznik nr 8 JEDZ (espd-request) część II do SIWZ (2) (90.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
09 Załącznik nr 8 JEDZ (espd-request, do kreatora) część II do SWIZ (2) (132.6kB) Zapisz dokument  
10 Załącznik nr 9 (a) Elektroniczny-JEDZ-krotka-instrukcja (241.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10 Załącznik nr 9 (b) Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10 Załącznik nr 9 (c) Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie (295.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11 Załącznik nr 10 Grupa kapitałowa do SIWZ (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12 Załącznik nr 11 Wykaz usług część I do SIWZ (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13 Załącznik nr 12 Wykaz usług część II do SIWZ (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14 Załącznik nr 13 Zobowiązanie do SIWZ (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15 Załącznik nr 14 Wzór umowy część I do SIWZ (49.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16 Załącznik nr 15 Wzór umowy część II do SIWZ (34.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17 Załącznik nr 16 Oświadczenie k.p.p. do SIWZ (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18 Załącznik nr 17 Oświadczenie z.u.s.o.z.p do SIWZ (17.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19 Identyfikator postępowania (11.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_6bca4dc6-af8a-444c-8595-3e29dcdfbc54 (0.7kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Czesław Woliński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Podgórska
Data wprowadzenia:2019-10-18 08:14:32
Opublikował:Magdalena Podgórska
Data publikacji:2019-10-18 09:48:55
Ostatnia zmiana:2019-10-18 09:48:58
Ilość wyświetleń:711

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij