Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok

1. Rozpatrywanie skarg na działalność Burmistrza oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
          z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

 

2. Rozpatrywanie wpływających do Rady wniosków i petycji.

 

3. Przygotowywanie projektów uchwał oraz uzasadnień dotyczących rozpatrywania skarg, wniosków
          i petycji

 

4. Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Komisji.

 

5. Przygotowanie planu pracy Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok

 

6. Współpraca z właściwymi komisjami Rady.