Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8397976
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Współpraca z org. pozarządowymi » Rok 2019 » Zarządzenie nr 42 Burmistrza Nowego w sprawie: zmiany terminu naboru ofert w otwartym konkursie ofert nr 4/2019 Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 42/2019

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 7 lutego 2019 roku

 

w sprawie: zmiany terminu naboru ofert w otwartym konkursie ofert nr 4/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku.  

 

Działając na podstawie art. 31 i 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 t.j. z póź. zm[1]. ), art. 11 ust. 1 i 2, art.13 ust. 1 i 2  i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r poz. 450 t.j. z póź. zm[2].), uchwały nr  II/15 /18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 5 grudnia   2018 roku w sprawie: uchwalenia na 2019 rok Programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzenia nr 30/2019 Burmistrza Nowego z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego  konkursu ofert nr 4/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku.    zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmieniam termin naboru ofert w  otwartym konkursie nr 4/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

§ 2. Skorygowane ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 3. Ostateczny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 1 marca 2019 roku. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, lub data stempla pocztowego.

 

§ 4. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”)  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                              Burmistrz Nowego

                                                                                              Czesław Woliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 1 do zarządzenia

nr 42/2019 Burmistrza Nowego

z dnia  7 lutego   2019 r

Burmistrz Nowego  ogłasza otwarty konkurs ofert nr 4/2019

na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu

Gminy Nowe w 2019  roku  pod nazwą:

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

 

R E G U L A M I N

Otwartego   konkursu ofert nr 4/2019

Rozdział I

Rodzaje zadań objęte konkursem:

1) organizacja badań przesiewowych skierowanych dla mieszkańców gminy Nowe,

2) wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Rozdział II

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1. Na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia zgodnie z  budżetem Gminy na rok 2019, planuje się przeznaczyć kwotę 18 tysięcy  zł. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Nowego  lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

 

2. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację niniejszego konkursu Burmistrz  może ogłosić konkurs uzupełniający na nabór ofert dotyczących zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia  planowanych do realizacji w 2019 r. lub przeznaczyć środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

3. W przypadku zwiększenia w 2019 roku środków budżetowych na realizację niniejszego zadania Burmistrz  może przeznaczyć środki na:

1) inne zadania w ramach niniejszego konkursu, które spełniły wymogi formalne oraz otrzymały w ocenie merytorycznej minimalną liczbę punktów stanowiącą próg umożliwiający przyznanie dotacji,

2) zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) ogłoszenie nowego konkursu,

4) zwiększenie dotacji na zadania wyłonione wcześniej w konkursie .

 

4. W 2018 r. na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań  z zakresu ochrony i promocji zdrowia   Gmina Nowe   przeznaczyła kwotę 18  tysięcy złotych.  Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w roku  2018 znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl  (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”) .

Rozdział III

Zasady przyznawania dofinansowań:

 

1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowań następuje z zastosowaniem przepisów art. 11 ust.1, art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2018r. poz. 450 z późniejszymi zmianami).  Do złożenia oferty uprawnione są podmioty wymienione w art. 3 ust 2 i 3 ww. ustawy prowadzące działalność pożytku publicznego  w obszarze ochrony i promocji zdrowia.

 

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.

 

3. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia zadania. Kwota udzielonego dofinansowania ze środków Gminy nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów zadania. Minimalny  udział własny oferenta nie może być niższy niż 15% całkowitych kosztów zadania, w tym wkład finansowy nie mniej niż 5% całkowitych kosztów zadania.

 

4. Oferenci mają możliwość wniesienia, w ramach udziału własnego, wkład pozafinansowy.

 

5. Wkład pozafinansowy oznacza wniesienie określonych składników majątku do projektu nie powodujących powstania faktycznego wydatku pieniężnego. Konieczne jest jednak oszacowanie i udokumentowanie jego wartości. Wkład osobowy stanowią świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji.  Jeśli wolontariusz wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza powinna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 15 zł za jedną godzinę pracy.

 

6. Z dotacji gminy mogą być także pokryte koszty administracyjne (obsługa księgowa projektu, opłaty telekomunikacyjne, CO, czynsz za wynajem pomieszczeń) do wysokości 10 % przyznanej dotacji, wyżywienie do 20% przyznanej dotacji  oraz koszty sprzętu i wyposażenia do wysokości  30% dotacji.

 

7. Z dotacji Gminy, przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert nr 4/2019, nie mogą być pokrywane wydatki:

1) poniesione przed terminem rozstrzygnięcia  ww. otwartego konkursu ofert,

2) niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania,

3) z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,

4) z tytułu opłat i kar umownych,

5) poniesione na przygotowanie oferty,

6) związane z nabyciem lub dzierżawą gruntów.

8. Uwaga maksymalne stawki koordynatorów i instruktorów pracujących w projektach  nie mogą przekroczyć kwoty 50 złotych brutto za jedną godzinę pracy.

 

Rozdział IV

Termin i warunki składania ofert

 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300)  w terminie do  1 marca  2019r.  pocztą na adres: Urząd Gminy w Nowem plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe lub osobiście do biura obsługi klienta Urzędu  Gminy Nowe plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe

O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Gminy  lub data stempla pocztowego.

 

2. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), z Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl  (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”) lub odebrać osobiście w biurze obsługi klienta  Urzędu Gminy  Nowe.

 

3. Oferta musi być opieczętowana i podpisana czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów. Oferenci mogą złożyć ofertę wspólną zgodną z art. 14 ust. 2,3,4 i 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

4. Do oferty przedkładanej na konkurs należy załączyć:

1) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) lub wydruk z odpisu KRS pobrany ze strony  http://ems.ms.gov.pl/ lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu .

2) Pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu (dotyczy to w szczególności oddziałów terenowych organizacji) .

3) Umowę partnerską lub oświadczenie w przypadku projektów z udziałem partnera.

 

5. Załączniki do oferty winny być:

1) ponumerowane,

2) podpisane przez osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione, jeśli przedkładane są w formie kserokopii.

 

6.Oferta wraz z załącznikami winna być złożona w  skoroszycie w zamkniętej opieczętowanej kopercie z oznaczeniem: Otwarty konkurs ofert nr 4/2019 Ochrona i promocja zdrowia.

 

7. Na niniejszy konkurs uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż 2 oferty. Złożenie przez Oferenta więcej ofert spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana.

 

8. W przypadku, gdy Oferent składa więcej niż jedną ofertę na konkurs nr 4/2019 dopuszcza się możliwość załączenia jednego kompletu obowiązkowych załączników.

 

9. Obowiązek sporządzenia kompletnej oferty spoczywa na Oferencie.

 

10. Nie można składać tej samej oferty na inny otwarty konkurs ofert ogłaszany przez Gminę Nowe. Ta sama oferta nie może też być przedmiotem wniosku o dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

11. Na zadanie wyłonione w konkursie Oferent nie może się ubiegać o inne dodatkowe

środki z budżetu Gminy Nowe.

 

 

 

 

Rozdział V

Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie, na które jest składana oferta, musi być zrealizowane w roku 2019, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien następować od dnia  18 marca 2019 roku.

 

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

 

3. Wszelkie zmiany merytoryczne zadania, jak również zmiany związane z terminem i harmonogramem jego realizacji, winny być zgłaszane do Burmistrza Nowego w formie pisemnej z prośbą o akceptację.

 

Rozdział VI

Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

 

1. Wybór ofert do realizacji i tym samym ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni   od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

 

2. Do oceny merytorycznej ofert złożonych na konkurs, Burmistrz Nowego powoła zarządzeniem Komisję konkursową. 

 

3. Warunkiem dokonania oceny merytorycznej oferty przez komisję konkursową będzie spełnienie następujących wymogów:

1) złożenie oferty na właściwym formularzu,

2) złożenie oferty przez podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa zgadza się z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu (potwierdzona odpowiednim zapisem w statucie),

3) złożenie oferty w wymaganym w regulaminie terminie,

4) dołączenie do oferty wszystkich wymaganych regulaminem załączników określonych w rozdziale IV ust. 4, podpisanych przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych. W przypadku, gdy do wniosku nie dołączono dokumentów wymaganych w postępowaniu konkursowym przewodniczący komisji konkursowej zamieszcza, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl  (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”) , informację  o możliwości i terminie uzupełnienia braków formalnych,

5) podpisanie  oferty przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,

6) zgłoszenie w ofercie zadania zgodnego z celami i założeniami konkursu,

7) zadeklarowanie przez Oferenta odpowiedniego limitu wkładu własnego tj.: 15% całkowitych kosztów zadania.

 

4. Komisja dokona oceny merytorycznej zadań zgłoszonych do konkursu i zarekomenduje Burmistrzowi  zadania do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.

 

 

 

 

 

5. Kryteria oceny merytorycznej:

 

Rodzaj kryterium

Maksymalna

liczba punktów

1.Możliwość realizacji zadania publicznego:

a) celowość realizacji zadania /uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, określenie grupy docelowej, spójność zaplanowanych działań i ich rozplanowanie w czasie, adekwatność działań do założonych celów, znaczenie realizacji zadania dla społeczności i odbiorców/

7

b) rezultaty realizacji zadania /zakładane efekty ilościowe i jakościowe, trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania, realność kontynuacji zadania

7

2.Innowacyjność /zastosowanie nowych rozwiązań i pomysłów do przedmiotu, celu, zakresu i formy działań w odniesieniu do danego terytorium lub społeczności, oryginalność pomysłu/

 

1

3. Partnerzy /zaangażowanie partnerów w realizację projektu, zakres współpracy w ramach partnerstwa/ oraz zaangażowanie różnych środowisk w realizację zadania

5

4. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne /rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków/

2

RAZEM

22

1.Prawidłowość i przejrzystość budżetu /czy budżet jest prawidłowo sporządzony, kompleksowy, czytelny (zrozumiały), czy są zachowane progi procentowe kosztów, kwalifikowalność kosztów, kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania/

5

2. Efektywność ekonomiczna zadania /adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, relacje kosztów do planowanych rezultatów/

10

3.Planowany udział środków finansowych własnych* lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego oraz planowany wkład rzeczowy, osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

6

RAZEM

21

Zasoby osobowe i doświadczenie wnioskodawcy /doświadczenie w realizacji podobnych zadań, kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania-zatrudnionych i wolontariuszy oraz partnerów i wykonawców

2

RAZEM

2

OGÓŁEM

45

 

 

* ocenie podlega wkład własny finansowy przekraczający minimalny wymagany wkład finansowy

 

7. Do dofinansowania z budżetu Gminy  rekomendowane będą zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 30 punkty.

 

8. Ostateczną decyzję o wyborze zadań oraz wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Burmistrz Nowego

 

9. Od decyzji Burmistrza Nowego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

10. Informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej  Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl  (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

1. Decyzja Burmistrza  stanowi podstawę do zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania. Ramowy wzór umowy znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl   (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”)

2. W przypadku gdy Burmistrz Nowego  przyzna dotację na realizację zadania niższą niż wnioskowana w ofercie, Oferent może:

1) odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Burmistrza Nowego  w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oświadczenie to można złożyć po terminie wymienionym wyżej. Oświadczenie powinno zawierać nazwę zadania, pieczęć Oferenta oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

2) zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania. Korekta powinna uwzględniać wkład własny, którego minimalny udział procentowy określony został w rozdz. III ust. 3. Korekta powinna być złożona w czasie umożliwiającym terminowe przygotowanie i podpisanie umowy.

 

 

3. Burmistrz Nowego  może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta.

 

4. Burmistrz Nowego odmówi podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie, gdy w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej Oferenta okaże się, że wcześniej przyznana dotacja została wydana lub rozliczona nieprawidłowo.

 

5. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Nowego  z przyczyn opisanych wyżej, Burmistrz Nowego może zarezerwowane środki przeznaczyć na:

1) zwiększenie dotacji na zadanie wyłonione wcześniej w konkursie,

2) inne zadanie w ramach niniejszego konkursu, które spełniło wymogi formalne oraz otrzymało w ocenie merytorycznej minimalną liczbę punktów stanowiącą próg umożliwiający przyznanie dotacji,

3) zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

4) ogłoszenie nowego konkursu.

 

6. Oferent jest zobowiązany do sporządzania i składania sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Sprawozdanie należy sporządzić według wzoru określonego w załączniku nr 5 do  rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).  Wzór sprawozdania jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowe www.gminanowe.pl (zakładka „Organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminanowe.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”)  oraz można go otrzymać w biurze podawczym Urzędu Gminy  Nowe.

 

7. Oferent, który otrzyma dofinansowanie z budżetu Gminy Nowe, jest zobowiązany do:

1) zamieszczania we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach i własnych stronach internetowych herbu Gminy Nowe oraz informacji o tym, iż zadanie jest dofinansowane przez Gminę Nowe,

2) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

 [1] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2018, poz. 1000, 1349,1432, 2500.

[2] Zmiany do Ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2018r. poz. 650, 723,1365, z 2019 poz.37.


Redaktor: Marek Tomczak, Źródło:Zbigniew Lorkowski, Ilość wyświetleń: 205, Utworzony: 2019-02-13 12:12:48, Ostatnia zmiana: 2019-02-13 12:13:42 Historia zmian