Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7888867
od 26 października 2005
Gmina » Przetargi » Przetargi z zakresu ustawy "Prawo Zamówień Publicznych" » Informacje z otwarcia ofert Wersja do druku

Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej na działkach nr 365/12; 365/16 przy ulicy Komierowskiego - obręb Nowe - II postępowanie

Nowe, dnia 09 sierpnia 2018r.

 

 

Nasz znak: IKS.271.15.2018.RG

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

„Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej na działkach nr 365/12; 365/16 przy ulicy Komierowskiego – obręb Nowe – II postępowanie.”

 

1. Postępowanie o zamówienie publiczne toczy się na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.

 

2.   Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało:

·        w BZP pod nr 593849-N-2018 w dniu 2018-07-24 oraz na stronie internetowej www.bip.gminanowe.pl

 

3.   Termin składania ofert upłynął: 09.08.2018r. o godz. 08:30.

 

4.   Komisja w składzie:

Roman Gużyński – przewodniczący Komisji,

Magdalena Cichowicz– członek Komisji,

Sławomir Filip - członek Komisji,

 

została powołana zarządzeniem Burmistrza Nowego nr 249/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku.

 

5.   Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w zamówienia wynosi:

      80 000,00zł brutto.

6.   Do wyznaczonego terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

 

L.p.

Firma oraz adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie

Data

(ew. godzina przyjęcia oferty)

KRYTERIA OCENY OFERT

Termin wykonania [okres]

Warunki płatności

Cena oferty

[zł brutto]

Długość okresu gwarancji

1.

Firma Budowlano – Drogowa „SŁAW-BUD” Sławomir Boczek, Kończyce 37,86-170 Nowe

09.08.2018r.

Godzina 07:03

77 007,41zł

36 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

2.

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe

09.08.2018r.

Godzina 07:18

69 457,58zł

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ


Dziękujemy za złożone oferty.

 

7.   Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11  załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

 

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

 


Redaktor: Magdalena Cichowicz, Źródło:Czesław Woliński, Ilość wyświetleń: 170, Utworzony: 2018-08-09 14:48:10, Ostatnia zmiana: 2018-08-09 14:50:02 Historia zmian