Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7888844
od 26 października 2005
Gmina » Przetargi » Przetargi z zakresu ustawy "Prawo Zamówień Publicznych" » Rozstrzygnięte » 2018 Wersja do druku

"Przebudowę ulicy Dębowej w miejscowości Nowe na działkach nr ew. 178 i 173/1 w obrębie Nowe - II postępowanie."

Nowe, dnia 08 sierpnia 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.13.2018.MC

Otrzymują wg rozdzielnika

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Dębowej w miejscowości Nowe na działkach nr ew. 178 i 173/1 w obrębie Nowe – II postępowanie.”

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Gmina Nowe działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), informuje              o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena= 60% i długość okresu gwarancji = 40%. Wygrała oferta Wykonawcy:

 

Firma Budowlano – Drogowa

„SŁAW – BUD”

Sławomir Boczek

Kończyce 37

86-170 Nowe

 

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodna z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (60 pkt) i długość okresu gwarancji (40 pkt) i została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp z zastrzeżeniem pkt 1 i 2.

 

Zestawienie przyznanej punktacji:

Oferta oznaczona nr

Wykonawca

Uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach ceny ofert

Łącznie pkt

Kryterium cena

Długość okresu gwarancji

1.

Firma Budowlano – Drogowa” SŁAW-BUD” Sławomir Boczek

Kończyce 37, 86-170 Nowe

60,00 pkt.

40,00 pkt.

100,00 pkt.

2.

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. Plac Św. Rocha 5,

86-170 Nowe

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.2

           

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję że umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dziękujemy za złożone oferty.

 

 

 

 

                                                                                           Burmistrz Nowego

                                                                                                  Czesław Woliński

 

 


Redaktor: Magdalena Cichowicz, Źródło:Czesław Woliński, Ilość wyświetleń: 145, Utworzony: 2018-08-08 12:09:21, Ostatnia zmiana: 2018-08-08 12:10:07 Historia zmian