Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8027641
od 26 października 2005
Gmina » Przetargi » Przetargi z zakresu ustawy "Prawo Zamówień Publicznych" » Sprostowania Wersja do druku

Zmiana treści SIWZ:" Zmiana sposobu użytkowania oraz rozbudowa budynku szkolno - warsztatowego na środowiskowy dom samopomocy w Nowem, przy ulicy Nowej 11 - II postępowanie."

 

Nowe, dnia 11 czerwca 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.11.2018.MC

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania oraz rozbudowa budynku szkolno – warsztatowego na środowiskowy dom samopomocy w Nowem, przy ulicy Nowej 11 - II postępowanie.”

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu30.05.2018r. pod numerem 566548-N-2018.

 

 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej SIWZ) w zakresie zmiany Rozdziału 19 SIWZ pkt. 3. Ponadto w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zmiana treści SIWZ w następujących miejscach: 

1. Rozdział 19 pkt. 3 SIWZ

1.1 Dotychczasowa treść SIWZ przed zmianą:

3. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016,str.1), dalej „RODO”, jeżeli w toku niniejszego postępowania Wykonawca udostępni Zamawiającemu swoje dane osobowe lub dane innych osób, w których jest posiadaniu informuję, że:

- administratorem danych osobowych jest Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe, tel. 523337210,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nowe jest Pani Barbara Starczewska,
e-mail: barbara.starczewska@cbi24.pl, tel.: +48 730 855 090,

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Tryl na działce nr 263 II etap – II postępowanie”, znak sprawy IKS.271.10.2018.RG prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie Dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”,

- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- obowiązek podania danych osobowych (jeśli zajdzie taka potrzeba) bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO,

-  osoba, w której posiadaniu danych osobowych jest Zamawiajacy ma prawo:

a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
( skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO ( prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

- osobie nie przysługuje:

a) w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO,

b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.c RODO

 

 

 

 

1.2 Treść SIWZ po zmianie:

3. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016,str.1), dalej „RODO”, jeżeli w toku niniejszego postępowania Wykonawca udostępni Zamawiającemu swoje dane osobowe lub dane innych osób, w których jest posiadaniu informuję, że:

- administratorem danych osobowych jest Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe, tel. 523337210,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nowe jest Pani Barbara Starczewska,
e-mail: barbara.starczewska@cbi24.pl, tel.: +48 730 855 090,

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Zmiana sposobu użytkowania oraz rozbudowa budynku szkolno – wychowawczego na środowiskowy dom samopomocy w Nowem, przy ulicy Nowej 11 – II postępowanie.”, znak sprawy IKS.271.10.2018.RG prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie Dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”,

- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- obowiązek podania danych osobowych (jeśli zajdzie taka potrzeba) bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO,

-  osoba, w której posiadaniu danych osobowych jest Zamawiajacy ma prawo:

a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
( skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO ( prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

- osobie nie przysługuje:

a) w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO,

b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.c RODO

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Wg rozdzielnika,                                                                                                 Burmistrz Nowego

2. a/a.

                                                                                                                        Czesław Woliński


Redaktor: Magdalena Cichowicz, Źródło:Czesław Woliński, Ilość wyświetleń: 209, Utworzony: 2018-06-11 12:58:57, Ostatnia zmiana: 2018-06-11 13:08:47 Historia zmian