Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7524071
od 26 października 2005
Gmina » Przetargi » Przetargi z zakresu ustawy "Prawo Zamówień Publicznych" » Zapytania i odpowiedzi dot. przetargów zgodnie z art. 38 ust. Pzp. Wersja do druku

Odpowiedzi na zapytania do zamówienia pod nazwą Budowa targowiska gminnego w Nowem.

Nowe, dnia 08 lutego 2018r.

Nasz znak: IKS.271.1.2018.MC

 

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

Dotyczy: Zapytanie z dnia  06.02.2018r.. w sprawie postępowania pn.: Budowa targowiska gminnego w Nowem.

 

Pytanie nr 1:

Dot.  § 8 pkt.1 umowy -  Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy dającą możliwość rozliczania miesięcznego, na podstawie protokołów i faktur częściowych?

Ad. 1

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmiany treści umowy w kwestii rozliczania na podstawie faktur częściowych.

 

Pytanie nr 2:

Dot. § 12 pkt. 11 umowy – W jakiej wysokości Zamawiający oczekuje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Ad. 2

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z Rozdziałem 17 SIWZ wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%.

 

Dotyczy:  Zapytanie z dnia 06.02.2018r. w sprawie postępowania pn.: Budowa targowiska gminnego w Nowem.

 

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiajacy dysponuje projektem warsztatowym konstrukcji stalowej wiaty, czy Wykonawca ma wykonać projekt we własnym zakresie?

Ad.3

Zamawiający nie ma obowiązku zamawiania u projektanta dodatkowego projektu warsztatowego. Na bazie projektu wykonawczego Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt może opracować dokumentację warsztatową o ile jest to konieczne.

 

Pytanie nr 4:

Czy w przypadku, kiedy projekt warsztatowy konstrukcji stalowej wiaty przygotować będzie musiał Wykonawca, Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie innych profili niż podane projekcie budowlanym ( słupy, rygle, płatwie)?

Ad.4

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę profili na inne niż podane w projekcie, ponieważ nie jest do tego upoważniony. Ewentualną zgodę na zastosowanie innych profili niż przyjęto w projekcie może wyrazić jedynie Projektant.

 

Pytanie nr 5

Czy waga konstrukcji stalowej podana w przedmiarze zawiera naddatek na spoiny, połączenia węzłowe oraz śrubowiznę?

Ad.5

Wagę konstrukcji stalowej jak i ilości śrub należy przyjąć zgodnie z załączonymi rysunkami, na których te ilości są zestawione. Porównać to należy z przedmiarem robót. Przedmiar robót jest zazwyczaj elementem pomocniczym do oszacowania wartości zamówienia. Przed dokonaniem wyceny należy dokładnie zweryfikować dokumentację projektową.

                                                                                   

 

                                                                                                                                         Z up. Burmistrza Nowego

                    Roman Gużyński

 


Redaktor: Magdalena Cichowicz, Źródło:Roman Gużyński, Ilość wyświetleń: 233, Utworzony: 2018-02-08 11:17:41, Ostatnia zmiana: 2018-02-08 11:30:58 Historia zmian