Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6586856
od 26 października 2005
Gmina » Przetargi » Przetargi z zakresu ustawy "Prawo Zamówień Publicznych" » Sprostowania Wersja do druku

Zmiana treści SIWZ " Budowa targowiska gminnego w Nowem"

    

 Nowe, dnia 07 lutego 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.1.2018.MC

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego pn.: „Budowa targowiska gminnego w miejscowości Nowe.”

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 26.01.2018r. pod numerem510502-N-2018.

 

 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej SIWZ) w zakresie zmiany Rozdziału 12 SIWZ, Rozdziału 13 SIWZ oraz  uzupełniona załącznik w postaci Dokumentacji Projektowej Budowlano – Wykonawczej oraz załącznika Dokumentacji Projektowej na przyłącza i instalacje zewnętrzne Wod- Kan. Ponadto w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

 

Zmiana treści SIWZ w następujących miejscach: 

1. Rozdział 12 SIWZ

1.1 Dotychczasowa treść SIWZ przed zmianą:

1.Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat: Gmina Nowe, ul. Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

 

OFERTA na zadanie pn.:

Budowa targowiska gminnego w miejscowości Nowe.

NIE OTWIERAĆ PRZED

12 lutego 2018r. godz. 10.15

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat: Gmina Nowe, ul. Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

 

OFERTA na zadanie pn.:

Budowa targowiska gminnego w miejscowości Nowe.

NIE OTWIERAĆ PRZED

12 lutego 2018r. godz. 10.15

 

 

1.2 Treść SIWZ po zmianie:

1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

 

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat: Gmina Nowe, ul. Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

 

OFERTA na zadanie pn.:

Budowa targowiska gminnego w miejscowości Nowe.

NIE OTWIERAĆ PRZED

14 lutego 2018r. godz. 10:15

 

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat: Gmina Nowe, ul. Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

 

OFERTA na zadanie pn.:

Budowa targowiska gminnego w miejscowości Nowe.

NIE OTWIERAĆ PRZED

14 lutego 2018r. godz. 10:15

2. Rozdziału 13 SIWZ

2.1 Dotychczasowa treść SIWZ przed zmianą:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu na adres: Gmina Nowe, Plac św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe, pokój nr 26, w terminie do dnia 12 lutego 2018 roku, godz. 10.00.

1)

Otwarcie ofert nastąpi w Gmina Nowe, Plac św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe, w pok. nr. 30 dnia 12 lutego 2018 roku, godz. 10.15

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie http://bip.gminanowe.pl/ informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cenach, terminach wykonania zamówienia, okresie gwarancji warunkach płatności zawartych w ofertach. 

 UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

 

2.2 Treść SIWZ po zmianie:

 

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu na adres: Gmina Nowe, Plac św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe, pokój nr 26, w terminie do dnia 14 lutego 2018roku, godz.10:15.

2)

Otwarcie ofert nastąpi w Gmina Nowe, Plac św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe, w pok. nr 30 dnia 14 lutego 2018roku, godz. 10:15

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie http://bip.gminanowe.pl/ informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cenach, terminach wykonania zamówienia, okresie gwarancji warunkach płatności zawartych w ofertach. 

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

 

                                                                                    Burmistrz Nowego

                                                                                    Czesław Woliński

Załączone dokumenty
  Ogłoszenie nr 500027710 zmiana UZP (25kB) pobierz pokaż
  PROJEKT budowlany konstrukcja (4.1MB) pobierz pokaż
  PROJEKT wykonawczy przyłącza zewnętrzne (3.6MB) pobierz pokaż

Redaktor: Magdalena Cichowicz, Źródło:Czesław Woliński, Ilość wyświetleń: 86, Utworzony: 2018-02-06 15:03:57, Ostatnia zmiana: 2018-02-07 13:47:29 Historia zmian