Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7523881
od 26 października 2005
Gmina » Przetargi » Przetargi z zakresu ustawy "Prawo Zamówień Publicznych" » Rozstrzygnięte » 2018 Wersja do druku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty " Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zdrojewo i Gajewo oraz budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Górne Morgi"

   Nowe,06.02.2018r.

  

 

Nasz znak: IKS.271.17.2017.MP                                                             Otrzymują według rozdzielnika

 

                                                                                                                                                                                        

                                          INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTANIEJSZEJ

                                                                w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: 

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zdrojewo i Gajewo oraz budowa dwóch przydomowych   

     oczyszczalni ścieków w miejscowości Górne Morgi”

 

 

            Na podstawie art. 92 ust. 2  Prawa zamówień publicznych -  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.

( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana została  oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe

 „MEL – KAN” Sp. z o.o. ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na co zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp złożono wymagane dokumenty i oświadczenia.

Oferta została sporządzona właściwie i nie podlega odrzuceniu. Oferta otrzymała maksymalną punktacje w kryterium cena –
60,00 pkt. i kryterium okres gwarancji – 40 pkt. Cena ofertowa odpowiada możliwościom finansowym zamawiającego. 

 

Poniżej znajdują się nazwy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert.

       

 

L.p

Firma oraz adres wykonawcy, który złożył ofertę w terminie

KRYTERIA OCENY    OFERT

Punktacja przyznana w kryterium cena

Punktacja przyznana w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

Cena oferty

[ zł brutto]

Okres gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- handlowe „ MEL-KAN” Sp. z o.o. ul. Ossowskiego 26 86-300 Grudziądz

 

 

 

742 599,97

 

 

 

72 miesiące

 

 

 

60 pkt.

 

 

 

40 pkt.

 

 

 

100 pkt.

2.

Mirosław Szałkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hydrogeowiert Grudziądz Mirosław Szałkowski ul. Grudziądzka 2 87-330 Jabłonowo Pomorskie

706 991, 43

72 miesiące

Oferta odrzucona na podstawie art.89 ust. 1 pkt.4 w zw. z art. 90 ust.3

3.

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „ EKOMEL” Sp. z o.o. ul. Angowicka 47 89-600 Chojnice

1 660 081,80

72 miesiące

27 pkt.

40 pkt.

67 pkt.

4.

Mirosław Rożek prowadzący działalnośc gospodarczą pod firmą: Mirosław Rożek Przedsiębiorstwoi
Usługowe „ HYDRO – EKO” ul. G. Zapolskiej 18 89-600 Chojnice

1 204 731,09

72 miesiące

37 pkt.

40 pkt.

77 pkt.

                                                                                                           Burmistrz Nowego                                                                                                                                                                     

                                                                                                            Czesław Woliński


Redaktor: Magdalena Cichowicz, Źródło:Czesław Woliński, Ilość wyświetleń: 279, Utworzony: 2018-02-06 13:09:00, Ostatnia zmiana: 2018-02-06 13:49:15 Historia zmian