Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trylu
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6516547
od 26 października 2005
Gmina » Przetargi » Przetargi z zakresu ustawy "Prawo Zamówień Publicznych" » Rozstrzygnięte » 2018 Wersja do druku

"Zarządzanie obiektem użyteczności publicznej - stadion miejski na terenie Nowego"

Nowe, dnia11 stycznia 2018 r.

 

Nasz znak: IKS.271.18.2017.RG

 

Otrzymują wg rozdzielnika

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zarządzanie obiektem użyteczności publicznej – stadion miejski na terenie Nowego”.

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Gmina Nowe działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena= 60% i termin wykonania podstawowych zabiegów agrotechnicznych = 40%. Wygrała oferta numer 1 Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

Plac Św. Rocha 5

86-170 Nowe

 

UZASADNIENIE

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodna z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (60 pkt) i termin wykonania podstawowych zabiegów agrotechnicznych (40 pkt) i została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp z zastrzeżeniem pkt 1 i 2.

Zestawienie przyznanej punktacji:

Oferta oznaczona nr

Wykonawca

Uzyskane punkty w poszczególnych kryteriach ceny ofert

Łącznie pkt

Kryterium cena

Termin wykonania podstawowych zabiegów agrotechnicznych

1.

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

Plac Św. Rocha 5

86-170 Nowe

60,00

40,00

100,00

            Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit.a ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu ustala się na dzień 15 stycznia 2018 r.

 

                                                                              Z- ca Burmistrza Nowego

                                                                                 Zbigniew Lorkowski


Redaktor: Magdalena Cichowicz, Źródło:Zbigniew Lorkowski, Ilość wyświetleń: 28, Utworzony: 2018-01-11 12:59:53, Ostatnia zmiana: 2018-01-11 13:06:23 Historia zmian