Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trylu
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6516564
od 26 października 2005
Gmina » Przetargi » Zapytania ofertowe z art. 4 pkt 8 Prawo Zamówień Publicznych Wersja do druku

 

 

Nowe, dnia 8 stycznia 2018r.

 

Nasz znak: IKS.271.1.2018.RG(PP)

 

 

                                                               Wg rozdzielnika

 

 

Urząd Gminy w Nowem, zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 € pn.:

 „ Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w ramach inwestycji pn.: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno – warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ul. Nowej 11”.

 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo  Zamówień Publicznych (art. 4 pkt 8). W związku z tym, że inwestycja współfinansowana jest ze środków RPO WKP 2014 – 2020 procedura wyboru wykonawcy  przeprowadzona jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

 

I.             Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe,

tel. 052 33 37 210, fax. 052 33 28 466.         

W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Roman Gużyński,

tel. 052 33 37 232.   

II.   Przedmiot zamówienia

1.     Nazwa przedmiotu zamówienia: „ Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w ramach inwestycji pn.: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno – warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ul. Nowej 11 ”.

KOD CPV – 71520000-9 – Usługi nadzoru budowlanego

 

2.     Szczegółowo zakres zamówienia został określony w Załączniku Nr 1 do zapytania - Wzór umowy.

3.     Wykonawca w celu sporządzenia oferty zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją przetargową do zamówienia na roboty budowlane pn.:

- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno – warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ul. Nowej 11 – II postępowanie,

- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno – warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ul. Nowej 11 – dotyczy części II zamówienia  oblikowaną na stronie www.bip.gminanowe.pl w zakładce Zapytania ofertowe z art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

 

III.         Warunki udziału w postępowaniu i sposób potwierdzania ich spełniania.

1.     Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi dysponować minimum:

- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej,

- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej,

 - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej,

Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunku Wykonawca zobowiązany będzie załączyć do oferty oświadczenie, że podczas realizacji zamówienia będzie dysponował wymienionymi osobami – Załącznik Nr 2. 

2.     Wykonawca ubiegający się o udzieleni zamówienia zobowiązany jest wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem minimum 3 usług polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą łącznie branże: ogólnobudowlaną, sanitarną i elektryczną o łącznej wartości robót budowlanych dla wszystkich 3 inwestycji nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł netto.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunku wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz  usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których  usługi  zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Proponuje się aby wykaz sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 3.

3.     Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane  z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

IV.  Sposób złożenia oferty

1.Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający umieści na stronie www.bip.gminanowe.pl. Prosimy zatem o bieżące śledzenie ww. strony internetowej.

2.    Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2)    zawiera błędy w obliczeniu ceny,

3)    zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3.    Unieważnienie postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką przeznaczono na realizację zamówienia.

 

W przypadku składania oferty przez przedstawiciela, do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.

V.            Miejsce, termin i sposób składania ofert

1.     Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (na załączonym formularzu) osobiście/ pisemnie/ listem do dnia 16 stycznia 2018 r. do godziny 10:00, w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe pok. nr 26.

2      Składając ofertę pisemnie prosimy ją zaadresować na zamawiającego i opatrzyć informacją:

 

Oferta na:

„ Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych

w ramach inwestycji pn.: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno – warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ul. Nowej 11 ”.

 

Nie otwierać przed 16 stycznia 2018 r., godz. 10:15

3.     Cena jednostkowa określona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym została określona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie.

4.     Ofertę należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem 4 do zapytania – Wzór oferty.

5.     Cenę ofertową należy obliczyć jako sumę ceny nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi wydatki kwalifikowane i ceny nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi wydatki niekwalifikowane zgodnie z Załącznikiem nr 5 do zapytania. Na etapie badania i oceny ofert do porównania ofert będzie brana łączna cena ofertowa. Podział kosztów służy jedynie zamawiającemu do rozliczenia wniosku o dofinansowanie.

6.     Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany będzie na fakturze wyszczególnić koszty nadzoru nad robotami budowlanymi objętymi koszty kwalifikowane i niekwalifikowane.

 

VI.          Sposób oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

1.   Kryterium decydującym o wyborze oferty jest:

-  cena (100%) ,

 

Wykonawca w kryterium cena może uzyskać maksymalnie 100 punktów,

2.   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (100 pkt).

3.   Sposób obliczania punktów w kryterium cena - według wzór:

 

            najniższa cena z rozpatrywanych ofert

Ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 100

cena badanej oferty

 

VII.        Umowa i termin realizacji zamówienia

1.     Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 3 dni od dnia przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

2.     Termin realizacji zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego trwać będzie przez okres realizacji inwestycji. Planuje się termin realizacji inwestycji do 31.05.2018 r. Jednocześnie zamawiający informuje, że istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacja zamówienia w  sytuacji wyrażenia przez IZ RPO WKP 2014 – 2020 zgodny, o której mowa w § 3 ust. 3 umowy o dofinansowanie, na zamianę terminu kwalifikowalności wydatków. Ostateczny termin realizacji zamówienia zależeć będzie od ostatecznego terminu kwalifikowalności wydatków, jednak nie będzie dłuższy niż do 31.08.2018 r.

 

 

 

 

Otrzymują:

1.     wg rozdzielnika,

2.     strona internetowa zamawiającego,

3.     a/a.

 

Załączniki:

1.     Wzór umowy.

2.     Oświadczenie o osobach.

3.     Wykaz usług.

4.     Formularz ofertowy.

5.     Wydatki niekwalifikowane.

 

Załączone dokumenty
  00 SIWZ Zmieniona (2.6MB) pobierz pokaż
  01 SIWZ (642.2kB) pobierz pokaż
  01 SIWZ - pierwsze postępowanie (653kB) pobierz pokaż
  02 Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków (1.2MB) pobierz pokaż
  03 Załacznik nr 3 brak podstaw do wykluczenia (1.2MB) pobierz pokaż
  04 Załacznik nr 4 grupy kapitałowe (1.2MB) pobierz pokaż
  05 Załącznik nr 5 (1.2MB) pobierz pokaż
  06 Załacznik nr 6 Formularz ofertowy (1.2MB) pobierz pokaż
  07 Załacznik nr 7 Wykaz robót (1.2MB) pobierz pokaż
  09 Załącznik nr 9 (1.7MB) pobierz pokaż
  10 Załacznik nr 10 niekwalifikowane (1.2MB) pobierz pokaż
  11 Dokumentacja projektowa (47.2MB) pobierz pokaż
  11 Dokumentacja projektowa - pierwsze postępowanie (47.2MB) pobierz pokaż
  12 STWiOR (1.6MB) pobierz pokaż
  13 Pozwolenie na inwestycję (1.6MB) pobierz pokaż
  14 Przedmiar robót 1a (15.5MB) pobierz pokaż
  15 Przedmiar robót 1a (206kB) pobierz pokaż
  Umowa PP nadzór (1.2MB) pobierz pokaż
  Załacznik Nr 3 Wykaz usług (1.2MB) pobierz pokaż
  Załacznik nr 4 Formularz ofertowy (1.2MB) pobierz pokaż
  Załacznik Nr 5 niekwalifikowane (1.2MB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 2 oświadczenie o osobach (1.2MB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 9 wzór umowy II (1.7MB) pobierz pokaż
  zapytanie (1.2MB) pobierz pokaż

Redaktor: Marek Tomczak, Źródło:Roman Gużyński, Ilość wyświetleń: 95, Utworzony: 2018-01-09 13:19:12, Ostatnia zmiana: 2018-01-10 14:03:16 Historia zmian