Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Przedłużenie terminu obowiązywania taryf za wodę i scieki
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6900282
od 26 października 2005
Organy » Rada Miejska » Sesja Rady Miejskiej Wersja do druku

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowem informuje, że XLII sesja Rady Miejskiej odbędzie się 27 czerwca 2018 roku o godz. 1500 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowem.

 

W programie sesji przewiduje się między innymi:

1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego:

a) przedłożenie sprawozdań (wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej),

b) sprawozdanie z realizacji w 2017 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

c) opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej (wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej),

d) dyskusja (opinie stałych komisji Rady Miejskiej),

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe za 2017 rok,

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

2. Sprawozdanie Komisji ze spotkania informacyjnego na temat organizacji wypoczynku letniego.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

- ustalenia dla terenu Gminy Nowe maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

- zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2018,

- ustalenia wynagrodzenia Burmistrza,

- przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowych Zdrojewo 28A, gmina Nowe,

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,

- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Rada Miejska, Ilość wyświetleń: 3815, Utworzony: 2014-12-08 12:57:20, Ostatnia zmiana: 2018-06-13 14:43:12 Historia zmian