Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trylu
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6512795
od 26 października 2005
Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe Wersja do druku

Nowe, dnia 15 kwietnia 2014 roku

Znak: IKS.602.2.20124.LC

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Burmistrz Nowego działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 zm.) zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1235- t.j.), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko     ( Dz.U. z 2010 r.  Nr 213, poz.1397 z późn. zm.), zawiadamia:

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek:

 

Powiatowego Zarządu Dróg; ul. Gen. Józefa Hallera 9; 86-100 Świecie

 

w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1209C (Widlice) – Gr. Woj. – Bochlin, od km 8+670 do km 11+300”, realizowanej na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 71, 99 i 186    ( ob. Kozielec ).

 

Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Burmistrza Nowego.

                Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 – t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia    14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267) zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Nowe  www.bip.gminanowe.pl (zakładka Ochrona środowiska) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowe oraz w sołectwie Bochlin. 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski co do zebranych materiałów i dowodów w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem, pok. Nr 11, we wtorki w godzinach 7.00 – 16.00,  a w pozostałe dni robocze  w godzinach  7.00 – 15.00.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po przewidzianym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zgodnie z art. 49 k.p.a.  doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego doręczenia.

 

          Z – up Burmistrza Nowego

                                                                                                                                             Roman Gużyński

 

 

Otrzymują:
1. BIP Urzędu Gminy  Nowe,

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowe,

3. Tablice ogłoszeń w sołectwie Bochlin

4. a/a.


Redaktor: Tomasz Stefaniak, Źródło:Tomasz Stefaniak, Ilość wyświetleń: 802, Utworzony: 2014-04-16 09:13:58, Ostatnia zmiana: 2014-04-16 09:15:00 Historia zmian