Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7615519
od 26 października 2005
Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe Wersja do druku

Nowe, dnia 15 kwietnia 2014 roku

Znak: IKS.602.3.20124.LC

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Burmistrz Nowego działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 zm.) zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1235- t.j.), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko     ( Dz.U. z 2010 r.  Nr 213, poz.1397 z późn. zm.), zawiadamia:

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek:

 

Powiatowego Zarządu Dróg; ul. Gen. Józefa Hallera 9; 86-100 Świecie

 

w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr1208C DW377 – Przyny Szlacheckie, od km 0+010 do km 2+610” , realizowanej na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 130/5, 3/1, 148, 4/1, 132, 147, 141/2, 176/8, 177 ( ob. Twarda Góra) i nr 1/3 ( ob. Kończyce ).

 

Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Burmistrza Nowego.

                Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 – t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia    14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267) zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Nowe  www.bip.gminanowe.pl (zakładka Ochrona środowiska) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowe oraz w sołectwie Rychława. 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski co do zebranych materiałów i dowodów w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem, pok. Nr 11, we wtorki w godzinach 7.00 – 16.00,  a w pozostałe dni robocze  w godzinach  7.00 – 15.00.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po przewidzianym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zgodnie z art. 49 k.p.a.  doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego doręczenia.

 

                                                                                                                          Z – up Burmistrza Nowego

                                                                                                                                             Roman Gużyński

 

Otrzymują:
1. BIP Urzędu Gminy  Nowe,

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowe,

3. Tablice ogłoszeń w sołectwie Rychława

4. a/a.

 


Redaktor: Tomasz Stefaniak, Źródło:Tomasz Stefaniak, Ilość wyświetleń: 1006, Utworzony: 2014-04-16 09:09:16, Ostatnia zmiana: 2014-04-16 09:12:36 Historia zmian