Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7627610
od 26 października 2005
Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe Wersja do druku

Nowe, dnia 30 listopada 2012 roku

Znak: IKS.602.7.2012.LC

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

 

Burmistrz Nowego działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia               14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.  Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko     ( Dz.U. z 2010 r  Nr 213, poz.1397 z późn. zm.),

 

zawiadamia 

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek:

 

Biuro Projektów Drogowych; M Studio Maciej Wojnowski; ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17c; 86-100 Świecie, działającego z upoważnienia Powiatowego Zarządu Dróg; ul. Gen. Józefa Hallera 9; 86-100 Świecie

 

w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień polegająca na budowie chodnika o długości około 1700 mb w miejscowości Tryl ( lokalizacja inwestycji: dz. nr 36/2, 53/2, 65, 70/2, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 244, 263, 341, 398/2, 419, 421, 425, 430, 479,2 położone w obrębie Tryl w jednostce ewidencyjnej Nowe ).


         Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Burmistrza Nowego.

                Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia         14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Nowe  www.bip.gminanowe.pl (zakładka Ochrona środowiska) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowe oraz w sołectwie Tryl. 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem, pok. Nr 11 w  dni robocze  w godzinach  7.00 – 15.00 .
          Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego doręczenia.

 

                                                                                                                                             Z- up Burmistrza Nowego

                                                                                                                                                         Roman Gużyński

Otrzymują:
1. BIP Urzędu Gminy  Nowe,

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowe,

3. Tablice ogłoszeń w sołectwie Tryl,

4. a/a.


Redaktor: Tomasz Stefaniak, Źródło:L. Cejrowski, Ilość wyświetleń: 1241, Utworzony: 2012-12-04 14:02:14, Ostatnia zmiana: 2012-12-04 14:05:56 Historia zmian