Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
•  Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7329794
od 26 października 2005
Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe Wersja do druku

Nowe, dnia 23 sierpnia 2012 roku

 

Znak:IKS.602.4.2012.LC

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) w związku z art. 123 i 124 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 ze zm.), a także biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2012 roku (data wpływu do urzędu: 10.08.2012r.) znak: WOO.4240.511.2012.DB oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o znaku N.NZ-4201-9/148/12 z dnia 12 lipca 2012 roku ( data wpływu do urzędu 16.07.2012r. ):

p o s t a n a w i a m

 

dla przedsięwzięcia pn.: „Przeniesienie instalacji technologicznej zakładu (instalacja malarska oraz park maszyn) do istniejących hal produkcyjnych znajdujących się na działkach nr 512/2, 512/3 - ob. ewid. Nowe", nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 26 czerwca 2012 roku do Burmistrza Nowego wpłynął wniosek Pana Łukasza Biernackiego, występującego w imieniu Pomorskiej Fabryki Mebli Spółka z o. o., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na przeniesieniu instalacji technologicznej zakładu (instalacja malarska oraz park maszyn) do istniejących hal produkcyjnych znajdujących się na działkach nr 512/2, 512/3 - ob. ewid. Nowe.

 

Do wniosku została załączona karta informacyjna przedsięwzięcia, aktualny odpis z KRS, wypisy z rejestru gruntów, potwierdzenia opłat skarbowych za wydanie decyzji oraz pełnomocnictwo, mapy zasadnicze w skali 1:500

 

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku dokumentacją stwierdzono, że inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) czyli do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane ( instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, inne niż wymienione w §2 ust.1 pkt 16).

 

 

Dla przedmiotowych działek został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe, zatwierdzony uchwałą nr VIII/51/2003 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowo - zachodniej części miasta Nowe (Dz. U. Nr 75 poz. 1148 z dnia 13 sierpnia 2003 r. z późn. zm.), zgodnie z którym wnioskowany teren zlokalizowany jest w obszarze oznaczonym symbolem 70/P/S/U, z przeznaczeniem pod funkcje: produkcyjną, składową i usługową.

 

Zgodnie z art.64 ust.1 pkt.1 i 2, ust.3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), obowiązek

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu.

 

W związku z powyższym Burmistrz Nowego w dniu 2 lipca 2012 roku wystąpił do w/w organów z prośba o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla danego przedsięwzięcia a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak: WOO.4240.511.2012.DB z dnia 8 sierpnia 2012 roku wyrazili opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu opinią znak: N.NZ-4201-9/148/12 z dnia 16 lipca 2012 roku wypowiedział się że dla tego zadania nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

 

Biorąc pod uwagę treść postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału stwierdziłem, że dla przedsięwzięcia pn.: „Przeniesienie instalacji technologicznej zakładu (instalacja malarska oraz park maszyn) do istniejących hal produkcyjnych znajdujących się na działkach nr 512/2, 512/3 - ob. ewid. Nowe", nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Pomorska Fabryka Mebli Sp. z o. o." w Nowem zlokalizowana jest przy ul. Fabrycznej 5. Bezpośrednie sąsiedztwo obiektu stanowią: od strony zachodniej pola uprawne, od strony północnej - blok mieszkalny zlokalizowany w odległości ok. 60 metrów od wnioskowanego zadania, natomiast od strony wschodniej - bloki mieszkalne znajdujące się w odległości około 150 metrów od granicy zakładu oraz od strony południowej zabudowa jednorodzinna usytuowana w odległości ok. 300 metrów względem projektowanego zamierzenia. Przedmiotem realizacji przedsięwzięcia jest przeniesienie istniejącej instalacji technologicznej (malarnie oraz park maszynowy) z dotychczas zajmowanych hal do dwóch istniejących hal niezagospodarowanych, zlokalizowanych na terenie przedsiębiorstwa. Celem inwestycji jest optymalizacja produkcji, a także polepszenie warunków pracy dla pracowników poprzez wprowadzenie optymalnego usytuowania maszyn, modernizacja pomieszczeń pod względem ocieplenia, wyrównanie posadzek oraz wyremontowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i administracyjno - biurowych. W wyniku realizacji zadania zmianie nie ulegnie sposób użytkowania terenu.

W dwóch halach przewidzianych do adaptacji zostanie wykonana m.in. modernizacja instalacji wewnętrznej sanitarnej (wymiana starej instalacji), wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian istniejących budynków/pomieszczeń, w tym poprawa estetyki budynków pomieszczeń w których znajdować się będzie instalacja technologiczna.

 

W nowoprojektowanych halach produkcyjnych nie ulegnie zmianie rodzaj prowadzonych procesów technologicznych tj.:

 

- składowanie i sezonowanie drewna,

- suszenie drewna,

- obróbka maszynowa drewna litego i materiałów drzewnych,

- okleinowanie okleiną naturalną elementów meblowych,

- barwienie i lakierowanie powierzchni,

- szlifowanie powłok lakierniczych,

- montaż mebli, tapicerowanie,

- kontrola jakości,

- ekspedycja/pakowanie.

 

Maszyny i urządzenia służące do obróbki drewna wyposażone zostaną w indywidualne odciągi pyłów i trocin podłączone do ciągów wentylacyjnych. Pyły z procesu szlifowania gromadzone będą w zamkniętych pojemnikach pod filtrami, a następnie przekazywane uprawnionemu odbiorcy. W strefie produkcyjnej będą wydzielone pasma komunikacyjne służące do transportu międzystanowiskowego i międzystrefowego. W powyższych halach oraz pomieszczeniach odbywać się będzie proces obróbki drewna, malowania, oraz kontroli jakości gotowego produktu. Inwestor zaplanował również pomieszczenia higieniczno sanitarne - toalety, szatnie dla kobiet i mężczyzn.

Woda wykorzystywana będzie do celów socjalno-bytowych.

 

Realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie powodowała zmian zapotrzebowania na wodę, a także ilość odprowadzanych ścieków. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni ścieków. W wyniku prowadzonych procesów produkcyjnych nie będą powstawały ścieki technologiczne. Wody opadowe i roztopowe są odprowadzane do rowu melioracyjnego należącego do spółki wodnej i dalej poprzez odstojnik do rzeki Mątawy, zgodnie z wymaganymi decyzjami. Wszystkie odpady z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Będą one przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia, na podstawie zawartych umów na odbiór.

 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły. Z uwagi na rodzaj i zakres przedsięwzięcia stwierdza się, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).

 

Uwzględniając omówione w załączonej dokumentacji zabezpieczenia, zaplanowane zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji projektu, nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby.

 

Projektowane zadanie jest zlokalizowane w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 108. poz. 1874, z późn. zm.) oraz w odległości około 920 m obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Wisły PLB040003.

 

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia na terenie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednocześnie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) wskazuje, iż zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego. Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji, nie stwierdza się zagrożenia dla celów i przedmiotów ochrony Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.

 

Po wnikliwym przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż przedmiotowy obiekt, przy założonych metodach opisanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz planowanym zwiększeniu skali produkcji, nie będzie powodował wystąpienia skumulowanych oddziaływań.

Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed prawdopodobieństwem zaistnienia negatywnego oddziaływania inwestycji, zarówno na etapie jej realizacji, jak i eksploatacji.

 

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

 

 

                                                                                                                             Burmistrz Nowego

                                                                                                                              Czesław Woliński

 

 

 

Otrzymują:

1. Biuro Architektoniczne-Łukasz Biernacki, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

2. BIP Urzędu Gminy w Nowem

3. tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Nowem

     4. strony wg rozdzielnika

5. a/a

 

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu

ul. Sądowa 5, 86- 100 Świecie

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz

 

 


Redaktor: Tomasz Stefaniak, Źródło:Burmistrz Cz. Woliński, Ilość wyświetleń: 1509, Utworzony: 2012-08-28 08:26:01, Ostatnia zmiana: 2012-08-28 08:40:19 Historia zmian