Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7627688
od 26 października 2005
Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe Wersja do druku

Nowe, dnia 24 maja 2012 roku

Znak: IKS.602.3.2012.LC

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 6 marca 2012 roku złożonego przez Gminę Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe:

 

postanawiam

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 7 cm, zlokalizowanej w Bochlinie na działkach nr 196, 203, 207, 213 i 220 ( ob. ewid Kozielec )

 

UZASADNIENIE

 

Dnia 6 marca 2012 roku wpłynął wniosek od Gminy Nowe o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 7 cm”. zlokalizowanej w Bochlinie na działkach nr 196, 203, 207, 213 i 220 ( ob. ewid Kozielec ).

Do wniosku o wydanie decyzji załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia z zapisem na płycie CD, kopie map ewidencyjnych w skali 1:1000, obejmujących teren, na którym nastąpi realizacja przedsięwzięcia wraz z terenem działek sąsiednich, mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów opiniodawczych w skali 1:1000.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Nowego. Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Nowego w dniu           12 marca 2012 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu opinią z dnia 28 marca 2012 roku ( data wpływu 2 kwietnia 2012 roku ) o znaku N.NZ-4201-4/62/12 uznał, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem o znaku WOO.4240.236.2012.KŚ.2 z dnia 9 maja 2012 roku ( data wpływu 10 maja 2012 roku ) stwierdził również, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Burmistrz Nowego w swoim postanowieniu przychylił się do obu wydanych opinii uwzględniając ich treść w niniejszym dokumencie.

Zakres opracowania dotyczy przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Kozielec  na długości 1 206 m. Droga ta przebiega przez tereny zabudowane i upraw rolnych. Stanowi ważny węzeł komunikacyjny dla mieszkańców gminy łącząc okoliczne obszary z drogą krajową nr 91. Obecnie ma nawierzchnię gruntowo - szlakowo - tłuczniową, o znacznej deformacji i licznych ubytkach. Nie posiada właściwego odwodnienia a nieuregulowany spływ wód opadowych i roztopowych, szczególnie na odcinkach zaniżonych, przyczynił się do powstania niebezpiecznych wyrobisk, podmywających koronę drogi. Istniejące rowy są zamulone, co dodatkowo pogarsza warunki odwodnienia korpusu drogowego.

W ramach zamierzenia przewiduje się przebudowę nawierzchni jezdni poprzez wykonanie konstrukcji bitumicznej, realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 7 cm.

Planowana droga charakteryzować się będzie następującymi parametrami:

- szerokość korony drogi: 6 m,

- szerokość nawierzchni jezdni w przekroju drogowym: 5 m,

- prędkość projektowa: 40 km/h

- powierzchnia jezdni i skrzyżowań: 6 300,50 m2,

- powierzchnia poboczy:  1 193,52 m2,

- powierzchnia wjazdów i zjazdów: 64,80 m2.

Realizacja przedmiotowego ciągu ma służyć poprawie płynności ruchu drogowego oraz spowoduje zmniejszenie zapylenia, ilości spalin i hałasu emitowanych przez pojazdy poruszające się po drodze.

Obszar, na którym położone są działki przez które poprowadzona będzie droga nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu.

W fazie realizacji inwestycji nastąpi okresowy wzrost poziomu substancji                     zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz poziomu emitowanego hałasu. Okresowe uciążliwości spowodowane będą przede wszystkim pracą urządzeń o napędzie spalinowym, transportem oraz rozładunkiem materiałów budowlanych (np. koparki, środki transportu).

 Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz poza innymi obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220  z późn. zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Przedsięwzięcie nie jest związane z wycinką drzew i krzewów oraz zajmowaniem cennych siedlisk przyrodniczych, terenów leśnych, obszarów wodnych i wodno - błotnych.

W wyniku realizacji nie nastąpi zmiana sposobu dotychczasowego użytkowania terenu lub intensyfikacja transportu samochodowego.

W związku z powyższym nie stwierdza się zagrożenia i znacząco negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na ww. obszary chronione, a ocena oddziaływania na środowisko w zakresie ochrony przyrody i obszarów Natura 2000 nie jest wymagana.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zwiększy ryzyka wystąpienia poważnej awarii, ani nie będzie oddziaływać transgranicznie.

Zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

 Na podstawie przeprowadzonej analizy uwarunkowań wynikających z art. 63 ust. 1. cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 roku, kierując się zarówno skalą inwestycji, zakresem jak i jej usytuowaniem, a także uwzględniając potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.


Pouczenie


Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.   
 
 

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują:
1.Gmina Nowe, Pl. Św. Rocha 5, 86-170 Nowe

2.tablice ogłoszeń: gminna, sołectwa Bochlin
3.strona internetowa  www.bip.gminanowe.pl
4.a/a

Do wiadomości:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

   ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

   ul. sądowa 5, 86-100 Świecie


Redaktor: Tomasz Stefaniak, Źródło:Tomasz Stefaniak, Ilość wyświetleń: 1628, Utworzony: 2012-07-09 12:58:59, Ostatnia zmiana: 2012-07-09 13:02:07 Historia zmian