Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7627657
od 26 października 2005
Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe Wersja do druku

Nowe, dnia 12 kwietnia 2012 roku

Znak: IKS. 602.4.2012.LC

             DECYZJA

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust 2 pkt 1 i 2 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)  oraz § 2 i § 3  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 5 kwietnia 2012 roku przez Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska; Pl. Św. Rocha 6; 86-170 Nowe o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie hali widowiskowo-sportowej wraz z wewnętrzną drogą dojazdową, miejscami postojowymi i ciągami komunikacyjnymi”, zlokalizowanymi na działkach nr 554/1, 565/1, 569/2, 571/2, 572/2, w położonymi Nowem  w obrębie Nowe:

 

o r z e k a m

 

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali widowiskowo-sportowej wraz z wewnętrzną drogą dojazdową, miejscami postojowymi i ciągami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi na działkach nr 554/1, 565/1, 569/2, 571/2, 572/2, położonymi Nowem  w obrębie Nowe.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 5 kwietnia 2012 roku Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Urzędu Gminy w Nowem  wystąpił  do Burmistrza Nowego z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie hali widowiskowo-sportowej wraz z wewnętrzną drogą dojazdową, miejscami postojowymi i ciągami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi na działkach nr 554/1, 565/1, 569/2, 571/2, 572/2, położonymi Nowem  w obrębie Nowe.

Do wniosku została załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:5000, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, wypisy z ewidencji gruntów, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.).   

Zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.  z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 cytowanej  ustawy jest Burmistrz.

Planowana inwestycja polega na dobudowaniu do istniejącego budynku szkoły hali widowiskowo-sportowej wraz z wewnętrzną droga dojazdową i ciągami komunikacyjnymi o łącznej powierzchni zagospodarowania terenu wynoszącej9.022,58 m2, w tym powierzchnia zabudowy hali wynosi 2.054 m2 .

Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowe, zatwierdzonego uchwałą nr VIII/51/2003 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowo-zachodniej części miasta Nowe ( ogłoszoną w dzienniku Urzędowym  Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 75 poz. 1148 z dnia      13 sierpnia 2003 roku z późn. zm. ).

W związku z tym, że rodzaj planowanego przedsięwzięcia nie jest wymieniony w treści §2 i §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397  zm.) można jednoznacznie stwierdzić, że planowana inwestycja nie zostanie zaliczona do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jak i  mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Zatem zgodnie z zapisem art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) inwestycja pod nazwą: „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z wewnętrzną drogą dojazdową, miejscami postojowymi i ciągami komunikacyjnymi” nie wymaga przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w związku z powyższym w przedmiotowej sprawie nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Należy zaznaczyć, że inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie poza wyznaczonymi oraz potencjalnymi obszarami Natura 2000 przekazanymi do Komisji Europejskiej.  Najbliżej leżące obszary chronione Natura 2000 położone są w odległości powyżej 2 km od miejsca realizacji planowanej inwestycji. Co prawda planowana hala położona będzie w obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, jednak inwestycja z nią związana nie będzie miała żadnego negatywnego oddziaływania na tę formę ochrony przyrody. Obiekt będzie położony w odległości ponad 1,5 km od Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów tucholskich                     

Biorąc powyższe pod uwagę zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) jeżeli postępowanie z jakichkolwiek przyczyn staje się bezprzedmiotowe, organ administracji wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, dlatego orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Nowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.     

 

 

                                                                                                                                      Burmistrz Nowego

                                                                                                                                      Czesław Woliński

 

Otrzymują:

1. Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  UG Nowe

2. a/a.

Do wiadomości:

1. BIP Urzędu Gminy  Nowe

 

 

 


Redaktor: Tomasz Stefaniak, Źródło:Tomasz Stefaniak, Ilość wyświetleń: 1530, Utworzony: 2012-04-12 12:45:24, Ostatnia zmiana: 2012-04-12 12:48:17 Historia zmian