Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7627644
od 26 października 2005
Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe Wersja do druku

Nowe, dnia 18 marca 2010 roku

Znak: IKS/7624/03/10

 

INFORMACJA
o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
oraz udziale społeczeństwa w postępowaniu


 

Zgodnie z art. 79 ust. 1, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a) – c) i art. 33 - 35 i ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  Burmistrz Nowego zawiadamia, że na wniosek:


Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o.
Plac Św. Rocha 5

86-170 Nowe

 

wszczęta została procedura przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.


 „Instalacja sortowni odpadów komunalnych i innych wraz z punktem ich przeładunku, kompostownikiem i zapleczem socjalnym w miejscowości Twarda Góra – Milewo oraz zakup pojazdu na cele transportu odpadów na potrzeby sortowni” 

 

Do wniosku załączony został raport oddziaływania inwestycji na środowisko.  Przedmiotowy wniosek wraz z raportem zamieszczono w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy w Nowem (www.bip.gminanowe.pl - dział: ochrona środowiska - zakładka: decyzje środowiskowe).
 
Miejscem realizacji planowanej inwestycji są działki Nr 20/1, 118/1 i 119/1 (obręb ewidencyjny Twarda Góra) w gminie Nowe.


Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie jest objęty aktualnym  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem decyzji jest określenie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na instalacji sortowni odpadów komunalnych i innych wraz z punktem ich przeładunku, kompostownikiem i zapleczem socjalnym w miejscowości Twarda Góra – Milewo oraz zakup pojazdu na cele transportu odpadów na potrzeby sortowni. 

Projektowana inwestycja polegać będzie na instalacji sortowni odpadów, która będzie stanowić integralną część składowiska odpadów komunalnych i innych w miejscowości Twarda Góra - Milewo, gm. Nowe. Przedsięwzięcie to ma zasilić system selektywnej zbiórki odpadów i zapewnić prawidłową gospodarkę odpadami na obszarze działalności PUM. Ponadto przyczyni się do zmniejszenie ilości składowanych na składowisku odpadów.

Dla zapewnienia pracownikom zatrudnionym po realizacji przedsięwzięcia odpowiednich warunków sanitarnych, planuje się dobudowę do istniejącej zabudowy socjalnej budynku, w którym znajdować się będzie szatnia, pomieszczenie socjalne i pomieszczenie sanitarne.

Wyselekcjonowane na polu przeładunkowym i w sortowni frakcje odpadów  ulegających  biodegradacji trafią na projektowany kompostownik o powierzchni ok. 400 m2.

            Ponadto, na terenie składowiska, zostanie wydzielone i utwardzone miejsce do przeładunku odpadów (plac o wymiarach ok. 18 x 18 m).

W istniejącej na terenie składowiska hali planuje się montaż instalacji do mechaniczno-ręcznego sortowania odpadów na 6 stanowisk sortowych (3 x 2 = 6 sortowaczy po obu stronach taśmy). Inwestycja obejmuje montaż przenośnika wznosząco-sortowniczego o szerokości 1000 mm wraz z konstrukcjami, podestów dla obsługi, szafy sterowniczej (regulowana płynnie szybkość przenośnika). Powierzchnia przeznaczona pod inwestycję ma wymiary 6,0 m x 13,4 m.

 

 

Charakterystyka sortowni:

-          3 x 2 czyli 6 sortowaczy po obu stronach taśmy,

-          szerokość taśmy 1000 mm,

-          materiał taśmy: guma o grubości 6,3 mm z dwoma przekładkami wzmacniającymi,

-          szybkość taśmy 0,05 - 0,3 m/s (regulowana płynnie).

 

W celu zapewnienia prawidłowego i efektywnego procesu zbiórki odpadów z terenu działalności PUM planuje się zakup specjalistycznego samochodu.


Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt  41 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) planowaną inwestycję zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko(„składowiska odpadów, niewymienione w pkt 39, mogące przyjmowaćnie mniej niż 10 ton odpadów na dobę”).

W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Nowego. 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z poźn. zm.) Burmistrz Nowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, a także zasięga opinii Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Świeciu.
 
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa.
 
Osoby zainteresowane realizacją przedmiotowej inwestycji, dokumentacją sprawy oraz treścią raportu oddziaływania na środowisko mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi lub wnioski w sprawie prowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy w Nowem, Pl. Św. Rocha 5 w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. 11), w godzinach 7.00 – 15 00 w terminie 21 od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej (do protokołu), za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej
www.bip.gminanowe.pl (dział: ochrona środowiska; zakładka: decyzje środowiskowe) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego doręczenia.

 

                                                                                                        Burmistrz Nowego

                                                                                                        Stanisław Butyński


Otrzymują:


-  P.U.M. Sp. z o.o. Pl. Św. Rocha 5; 86-170 Nowe - z prośbą o niezwłoczne zamieszczenie informacji w  miejscu   planowanej inwestycji

- BIP Urzędu Gminy  w Nowem

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem

- wg. rozdzielnika

 - a/a                                           

Załączone dokumenty
  RAPORT SORTOWNIA Twarda Góra - Milewo (543kB) pobierz pokaż
  załącznik nr 1 (49.1kB) pobierz pokaż
  załącznik nr 2 (3.5MB) pobierz pokaż
  załącznik nr 3 (165.1kB) pobierz pokaż
  załącznik nr 4 (940.1kB) pobierz pokaż
  załącznik nr 5 (784.6kB) pobierz pokaż
  załącznik nr 6 (16.5MB) pobierz pokaż

Redaktor: Tomasz Stefaniak, Źródło:Tomasz Stefaniak, Ilość wyświetleń: 2550, Utworzony: 2010-03-18 14:33:58, Ostatnia zmiana: 2010-03-18 14:47:19 Historia zmian