Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7211708
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Zwrot podatku akcyzowego Wersja do druku

 

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym

 

Wymagane dokumenty

- wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

   rolnej,

- faktury VAT (lub kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia

  (I półrocze) lub   od 1 lutego do 31 lipca (II półrocze) danego roku.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Nowem - Biuro Obsługi Interesantów lub pokój nr 31 , nr telefonu 3337220 , w godz. od 700 do 15  00  (piątek do godz. 1400)

 

                                                                                                            Opłaty

Nie pobiera się opłaty skarbowej.

 

Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji ustalającej wysokość zwrotu podatku akcyzowego następuje w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn. - Dz.U. z 2013 r.  poz. 267) Kodeks  Postępowania   Administracyjnego

- ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

   wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jrdnolity Dz.U. z 2016 r. poz.  23 ze zmianami)

-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r.  w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego

   zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1  litr oleju w 2018 r.  (Dz.U.

    z 2017 poz. 2215)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji , za pośrednictwem Burmistrza Nowego.

 

Inne informacje

 

W 2018 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju nap.

 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w danym roku.

1. Producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego   ze względu na miejsce  

    położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy)

    wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  wykorzystanego do produkcji

    rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na dany rok , w dwóch  terminach,  tj.
    a) od 1 lutego  do ostatniego dnia lutego danego roku producent składa wniosek o zwrot podatku

        akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do

        produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia ubiegłego roku  do 31 stycznia danego roku,
    b) od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego

        wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego
        do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego  do 31 lipca danego roku.

2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną     nie

    posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów

    o podatku rolnym.

3. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku

    akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną

    zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego , we wniosku,
    o którym mowa w pkt 1 wpisuje się nr wpisu do  rejestru  KRS.

6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

    produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

    28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

    napędowego wykorzystywanego do produkcji (Dz. U. poz. 789) i jest również dostępny na stronach

    internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa

    Rolnictwa  i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.

7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja
    2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur,

    sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od

    podatku od towarów i usług (DZ. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala

    się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz

    stawki zwrotu do1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie

    stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

     rolnej na 1 litr oleju  (Dz.U. poz.1380), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być  wyższa niż

     kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków

     rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów

     i budynków według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się

     gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na      

     prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku

     rolnym.

 

 

Załączone dokumenty
  Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego (40kB) pobierz pokaż
  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (292.5kB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:M. Kekenmajster,St. Wożniak, Ilość wyświetleń: 2723, Utworzony: 2010-03-11 14:42:10, Ostatnia zmiana: 2018-01-18 09:21:34 Historia zmian