Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8165899
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Zwrot podatku akcyzowego Wersja do druku

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.

                                                       Wymagane dokumenty

-wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
  rolnej,

- faktury VAT(lub kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia
  ( I półrocze) lub od 1 lutego do 31 lipca (II półrocze) danego roku,

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
   zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych  bydła będącego w posiadaniu producenta
   rolnego, w przypadku ubiegania się o zwrot podatku  w odniesieniu do bydła . 

                                                Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Nowem – sekretariat lub pokój nr 31, nr telefonu 3337220, w godz. od 700  do 1500  (piątek do godz. 1400 ).

                                                           Opłaty

Nie pobiera się opłaty skarbowej

                                                Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji ustalającej wysokość zwrotu podatku akcyzowego następuje w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

                                                     Postawa prawna

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096),

- ustawa z dnia 10 marca 2006r.  o zwrocie podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego

  wykorzystywanego do produkcji rolnej ( tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz.1340 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot

   podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.
   z 2018r. poz. 2466),

- Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego
  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nas 1 litr oleju w 2019r.(Dz.U.
  Z 2018r. poz. 2313). 

 

                                                    Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy , w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Nowego .

 

                                                    Inne informacje

1.    W 2019r. stawka zwrotu podatku akcyzowego  wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

2.     Za producenta rolnego uznaje się osobę  fizyczną , osobę prawna lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym .

3.     W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku  akcyzowego przysługuje  temu współposiadaczowi , co do którego pozostali współposiadacze wyrazili  pisemna zgodę ( zgoda wyrażona we wniosku i nie dotyczy współmałżonków) .  

4.     Wzór aktualnego wniosku o zwrot podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego  jest dostępny na stronie www.bip.gminanowe.pl , www.minrol.gov.pl,

5.     Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego , wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.  Limit ustala się  jako sumę :

- kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących  w posiadaniu  lub współposiadaniu producenta rolnego  określonej w ewidencji  gruntów i budynków , według stanu na dzień  1 lutego danego roku, oraz

- kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok , w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

 

  

 

Załączone dokumenty
  Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego (40kB) pobierz pokaż
  Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego (871.8kB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:St. Wożniak, Ilość wyświetleń: 3114, Utworzony: 2010-03-11 14:42:10, Ostatnia zmiana: 2019-01-10 09:57:50 Historia zmian