Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7627819
od 26 października 2005
Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe Wersja do druku

Nowe, dnia 24 lipca 2009 roku

 

Znak: IKS/7624/08/09

 

I N F O R M A C J A


 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ), podaję do publicznej wiadomości informację:

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie
danych wniosku złożonego przez:


Tadeusza Mielewczyka – Prezesa Zarządu

PUiP „REDGAZ”

75-205 Koszalin

ul. BoWiD 9k.


pełnomocnika :


Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

 Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

 80-858 Gdańsk

 ul. Wałowa 41/43w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

 

„Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia I stopnia w m. Nowe n/Wisłą  o Q=3500 Nm3/ h"

 

Do Burmistrza Nowego wpłynął wniosek Pana Tadeusza Mielewczyka pełnomocnika Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia I stopnia w m. Nowe n/Wisłą  o Q=3500 Nm3/ h, która zlokalizowana zostanie na działkach nr 2/4 i 2/5 ( ob. Kozielec ). Przebudowa stacji polegać będzie na posadowieniu na istniejących fundamentach w miejsce istniejących obudów na ogrodzonym terenie kontenerów nawanialni wtryskowej gazu oraz stacji.

Niniejszy wniosek zamieszczony został w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowem www.bip.gminanowe.pl  .

W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Nowego

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia stwierdza Burmistrz Nowego po zasięgnięciu opinii Starosty Świeckiego, działającego w imieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu.

 

Wnioskodawca nie ubiega się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE.

 

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Nowem Plac Św. Rocha 5 w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój nr 11) w godzinach 7.00 – 15.00, codziennie w dni robocze, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Nowego.

Informację powyższą podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem i Sołectwa Bochlin oraz poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.gminanowe.pl   ( zakładka decyzje środowiskowe ).

 

                                                                                                        Burmistrz Nowego
                                                                                                        Stanisław Butyński


Otrzymują:

1.       BIP Urzędu Gminy w Nowem

2.       tablica ogłoszeń na piętrze Urzędu Gminy w Nowem oraz Sołectwa Bochlin

3.       Wnioskodawca

4.       wg rozdzielnika

5.       a/a

 


Redaktor: Tomasz Stefaniak, Źródło:L. Cejrowski, Ilość wyświetleń: 1534, Utworzony: 2009-07-24 08:23:05, Ostatnia zmiana: 2009-07-24 08:25:33 Historia zmian