Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7627677
od 26 października 2005
Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe Wersja do druku

Nowe,  dnia  24 czerwca 2009 roku 

Znak: IKS/7624/07.2/09

 

POSTANOWIENIE
 

Na  podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  oraz § 3 ust. 1 pkt 90 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

B U R M I S T R Z    N O W E G O

 

po rozpatrzeniu wniosku:

 

Mateusza KLIKOWICZA

Milewko 28

86-170 Nowe

 

dotyczącego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa chlewni-tuczarni o stanie średniorocznym 170-180 DJP w systemie głębokiej ściółki,  realizowanej na działce nr 18/4 (ob. ewid. Milewko) w miejscowości Milewko, gmina Nowe”

 

po uzyskaniu opinii Starosty Powiatu Świeckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu

 

P O S T A N A W I A
 
stwierdzić, że dla w. wym. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, pod warunkiem ograniczenia uciążliwości przedsięwzięcia do granicy działek ewidencyjnych, na których wykonywane będzie przedsięwzięcie.

UZASADNIENIE

 


            W dniu 25 maja 2009 roku Pan Mateusz Klikowicz zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z planowanym przedsięwzięciem pod nazwą „Budowa chlewni-tuczarni o stanie średniorocznym 170-180 DJP w systemie głębokiej ściółki,  realizowanej na działce nr 18/4 (ob. ewid. Milewko) w miejscowości Milewko, gmina Nowe”

 

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z zapisem na informatycznych nośnikach danych, wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 oraz mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500.

O wszczęciu postępowania pismem znak IKS/7624/07/09 z dnia 27.05.2009 r powiadomione zostały strony według rozdzielnika.  Jednocześnie podana została informacja o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Informacja ta została udostępniona do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia ( tablica ogłoszeń Sołectwa Milewko) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowem www.bip.gminanowe.pl. (zakładka: decyzje  środowiskowe).

W okresie 21 dni od momentu ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu w sprawie, mieszkańcy ani organizacje ekologiczne nie wnieśli zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 90 b  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) niniejsza inwestycja zaliczona została do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagana.

Dnia 27.05.2009 r. Burmistrz Nowego zwrócił się do Starosty Świeckiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu OOŚ dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W piśmie tym Burmistrz Nowego po przeanalizowaniu dokumentów, złożonych przez inwestora określił również własne stanowisko, uznając, że dla tego przedsięwzięcia nie ma potrzeby sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. Starosta Świecki w swoim postanowieniu OŚ-7633/46/2009 z dnia 08.06.2009 roku ( data wpływu 10.06.2009 r. ) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu w piśmie N.NZ-4201-9/147/09 z dnia 16.06.2009 roku (data wpływu 18.06.2009 roku) podzielili pogląd Burmistrza Nowego i uznali, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do granicy działek ewidencyjnych, na których realizowana  będzie inwestycja.

Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenach poza wyznaczonymi oraz potencjalnymi obszarami Natura 2000 przekazanymi do Komisji Europejskiej. Odległość do najbliżej zlokalizowanych obszarów chronionych Natura 2000 PLB 220009 wynosi4,2 km. Do innych obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm. ) występują następujące odległości:

-         do Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego – 1,6 km.

-         do Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich – 4,0 km.

 

Na obszarze na którym planowana jest inwestycja brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza terenami zwartej zabudowy wsi. Odległość w linii prostej od miejsca planowanej inwestycji do najbliższych zabudowań i skupisk ludzkich wynosi 487 metrów, do następnych 527 metrów.

            Na podstawie informacji zawartej w charakterystyce przedsięwzięcia ocenia się, iż w związku z realizacją planowanej inwestycji nie powinno dojść do kumulacji negatywnych oddziaływań na środowisko. Emisja hałasu i drgań oraz zanieczyszczeń do powietrza powinna zostać ograniczona do czasu wykonywania prac budowlanych. Prowadzone prace nie powinny negatywnie oddziaływać na istniejący drzewostan, bowiem znajduje się on w bezpiecznej odległości od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie nie zwiększy ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Organizacja robót budowlanych oraz zastosowane rozwiązania techniczne zminimalizują negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko.

Inwestor planuje budowę chlewni – tuczarni o stanie średniorocznym 170-180 DJP w systemie głębokiej ściółki w obrębie już istniejących budynków gospodarskich, funkcjonujących w ramach prowadzonego przez z Pana Mateusza Klikowicza ponad 70-cio hektarowego gospodarstwa rolnego. Posiadanie tak dużego zaplecza gruntów rolnych rozwiązuje problem miejsca wywozu przerobionej ściółki. Jednak ze względu na skalę przedsięwzięcia i wielkość gospodarstwa niezbędne  jest opracowanie planu nawozowego.

Planowana inwestycja nie spowoduje ujemnego  wpływu na środowisko, kumulowania się oddziaływań, wykorzystania zasobów naturalnych, czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  Przedsięwzięcie nie będzie również oddziaływać transgranicznie

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, po stwierdzeniu, że w przypadku przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa chlewni-tuczarni o stanie średniorocznym 170-180 DJP w systemie głębokiej ściółki,  realizowanej na działce nr 18/4 (ob. ewid. Milewko) w miejscowości Milewko, gmina Nowe” nie występuje znaczące oddziaływanie na środowisko  odstąpiono od nałożenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, dlatego orzeczono jak w sentencji.

 

Niniejsze postanowienie zostało doręczone stronom postępowania według rozdzielnika. Ponadto informacja o postanowieniu została umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowem ( www.bip.gminanowe.pl zakładka: decyzje środowiskowe ) , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Milewko.

 

POUCZENIE

 

Zgodnie z art. 65, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 

 

 

 

 

                                                                                             Burmistrz Nowego 
                                                                                             Stanisław Butyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

-          Mateusz Klikowicz, Milewko 28, 86-170 Nowe

-          Strony wg rozdzielnika

-          Tablica ogłoszeń Sołectwa Milewko

-          BIP Urzędu Gminy w Nowem

-          Tablica ogłoszeń na półpiętrze UG w Nowem

-          a/a

 

 

Do wiadomości:

-          Starostwo Powiatowe w Świeciu. ul. Sienkiewicza 2 , 86-100 Świecie

-          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie

 


Redaktor: Tomasz Stefaniak, Źródło:Tomasz Stefaniak, Ilość wyświetleń: 2696, Utworzony: 2009-06-25 14:30:53, Ostatnia zmiana: 2009-06-25 14:33:50 Historia zmian