Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
•  Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7329784
od 26 października 2005
Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe Wersja do druku

Nowe, dnia 3 kwietnia 2009 roku

Znak: IKS/7624/04.2/09

 

 

 

        D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

                  

 

                  Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 / w związku z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko     / Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm. / oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z  późn. zm.); po rozpatrzeniu wniosku Pani Lucyny HAJKA, właścicielki Ubojni Zwierząt,    86-170 Nowe, Milewko 20 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego garażu na budynek produkcyjny oraz dobudowanie do chłodni mięsa pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnię, realizowanego na działce nr 30/8              ( ob. ewid. Milewko ).

 

 

    

                             S T W I E R D Z A M

 

 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia pod nazwąZmiana sposobu użytkowania istniejącego garażu na budynek produkcyjny oraz dobudowanie do chłodni mięsa pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnię, realizowanego na działce nr 30/8 ob. ewid. Milewko

 

 

                

U Z A S A D N I E N I E

 

             W dniu 17 grudnia 2008 roku Pani Lucyny HAJKA, właścicielka Ubojni Zwierząt w Milewku zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z planowaną zmianą sposobu użytkowania istniejącego garażu na budynek produkcyjny oraz dobudowanie do chłodni mięsa pomieszczenia z przeznaczeniem na chłodnię, realizowanego na działce nr 30/8 ob. ewid. Milewko

Powyższa inwestycja zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagała przeprowadzenia postępowania  w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W dniu       20 lutego 2009 roku r. organ prowadzący postępowanie podał do publicznej wiadomości informacje oraz zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.

Wcześniej tj. 30 grudnia 2008 roku Burmistrz Nowego wezwał wnioskodawczynię w trybie art. 64 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego       ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) do uzupełnienia braków we wniosku.  

 

  W związku z tym, że przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko / Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm. /, może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i sporządzenie raportu może być wymagane, wystąpiono zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227/   do organów opiniujących : Starosty Powiatowego w Świeciu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a  w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu dla w/w inwestycji.

 

Starosta Świecki postanowieniem o znaku OŚ-7633/22/2009 z dnia 3 marca 2009 r. ( data wpływu 10.03.09r.) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu opinią o znaku N.NZ-4201-4/58/09 z dnia 19 marca 2009  (data wpływu 25.03.09r.) r. uznali, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

W tej sytuacji Burmistrz Nowego w dniu 24 marca  2009 r. wydał  postanowienie znak IKS/7624/04.1/09,  w którym opierając się na opiniach organów uzgadniających wymienionych wyżej, stwierdził  również brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

 

Po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia ustalono, że planowana inwestycja dotyczy  przede wszystkim zmiany sposobu użytkowania istniejącego garażu na budynek do produkcji wyrobów mięsnych oraz powiększenia chłodni mięsa. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia nastąpi wzrost zużycia wody, energii, paliw o około 15%, jednak wzrost ten nie będzie stanowił uciążliwości dla środowiska. Faza realizacji będzie wiązać się z uciążliwościami środowiskowymi mającymi jednak charakter krótkotrwały i odwracalny wynikającymi z pracy sprzętu budowlanego. 

 

Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.), w tym poza obszarami wyznaczonymi oraz potencjalnymi Natura 2000 przekazanymi do Komisji Europejskiej. Najbliżej zlokalizowane obszary chronione Natura 2000 położone są w odległości pow. 5 km od miejsca realizacji planowanej inwestycji.

 

Na etapie prowadzonego postępowania nie zgłoszono żadnych uwag, wniosków i zastrzeżeń do planowanej inwestycji.

 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.  

                                                            

 

P O U C Z E N I E

 

1.       Zgodnie z art.86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227/ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13

2.       Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy.

3.       Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.                                                     

4.       Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

5.       Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Nowem i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowem oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa Milewko.

6.       Wniesiono opłatę skarbową za wydanie decyzji w wysokości 205 zł - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2006 r. Nr 225, poz. 1635).

 

Od  niniejszej decyzji służy stronom  prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu wydającego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

 

                                                                                                                     Burmistrz Nowego 
                                                                                                                     Stanisław Butyński

 

 

 

 

Załączniki :

- karta informacyjna przedsięwzięcia

- charakterystyka przedsięwzięcia

 

Otrzymują :

1 . Lucyna Hajka – Ubojnia Zwierząt w Milewku

2 . a/a

 

Do wiadomości :

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu

2. Starosta Powiatowy w Świeciu.

3. BIP Urzędu Gminy w Nowem

4. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem

5. Tablica ogłoszeń Sołectwa Milewko

6. wg rozdzielnika

 

Załączone dokumenty
  CHARAKTERYSTYKA przedsięwzięcia - przebudowa Hajka 2009 rok (29.2kB) pobierz pokaż
  KAKARTA INFORMACYJNA-L.Hajka z Milewka (43.3kB) pobierz pokaż

Redaktor: Tomasz Stefaniak, Źródło:L. Cejrowski, Ilość wyświetleń: 2197, Utworzony: 2009-04-03 10:41:16, Ostatnia zmiana: 2009-04-03 10:44:50 Historia zmian