Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7627624
od 26 października 2005
Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe Wersja do druku

Nowe,  dnia  18 marca  2009 roku 

Znak: IKS/7624/01.1/09

 

POSTANOWIENIE
 

Na  podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z  późn. zm.)

 

BURMISTRZ NOWEGO

 

po rozpatrzeniu wniosku:

 

Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Nowem

 

dotyczącego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Przebudowa ulicy Zielonej w Nowem na działkach ewidencyjnych nr 73/2, 95/1 ( obręb Nowe)”.

 

po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz Starosty Świeckiego

 

                                                                postanawia:
 
stwierdzić, że dla w. wym. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, pod warunkiem ograniczenia uciążliwości przedsięwzięcia do granicy działek ewidencyjnych, na których wykonywane będzie przedsięwzięcie.

UZASADNIENIE

 


Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Nowem

zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z planowaną przebudowa ulicy Zielonej w Nowem na działkach ewidencyjnych nr 73/2, 95/1 ( obręb Nowe).

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z zapisem na CD oraz projekt zagospodarowania w skali 1:500, obejmujący przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać to przedsięwzięcie.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczony został
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowem www.bip.gminanowe.pl.

Z uwagi na fakt, iż liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informację o wszczęciu niniejszego postępowania w przedmiotowej sprawie oraz o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie podano do publicznej wiadomości drogą obwieszczenia Burmistrza Nowego na stronach www.bip.gminanowe.pl (zakładka: decyzje  środowiskowe) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy w Nowem. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) niniejsza inwestycja zaliczona została do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagana.
Dnia 21.01.2009 r. Burmistrz Nowego zwrócił się do Starosty Świeckiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu OOŚ dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organy opiniujące odstąpiły od konieczności sporządzenia raportu (opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu znak: N.NZ – 4201-2/23/09 z dnia 27.01.2009, opinia Starosty Świeckiego znak: OŚ - 7633/11/2009 z dnia 03.02.2009 r.). Starosta Świecki w swojej opinii, przy odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wniósł warunek ograniczenia uciążliwości przedsięwzięcia do granicy działek ewidencyjnych, na których będzie ono wykonywane. Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie poza wyznaczonymi oraz potencjalnymi obszarami Natura 2000 przekazanymi do Komisji Europejskiej. Najbliżej zlokalizowane obszary chronione Natura 2000 położone są w odległości pow.2 km od miejsca realizacji planowanej inwestycji. Odstąpienie od konieczności sporządzenia raportu poprzedzone zostało analizą przesłanek, wynikających z   § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.).

 Na podstawie informacji zawartej w charakterystyce przedsięwzięcia ocenia się, iż w związku z realizacją planowanej inwestycji nie powinno dojść do kumulacji negatywnych oddziaływań na środowisko. Emisja hałasu i drgań oraz zanieczyszczeń do powietrza powinna zostać ograniczona do czasu wykonywania prac budowlanych. Prowadzone prace nie powinny negatywnie oddziaływać na istniejący drzewostan, bowiem znajduje się on w bezpiecznej odległości od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie nie zwiększy ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Organizacja robót budowlanych oraz zastosowane rozwiązania techniczne zminimalizują negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie. Po przeanalizowaniu wpływu omawianej inwestycji na środowisko okazuje się jednoznacznie, że zysk dla środowiska naturalnego będzie zdecydowanie większy, niż skutki negatywnych oddziaływań związanych z jej realizacją. Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska orzeczono, jak w sentencji.

 

 

Zgodnie z art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska   (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma. 

 

                                                                                                                         Burmistrz Nowego
                                                                                                                         Stanisław Butyński

 

 

 

  

Otrzymują:

-          Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Nowem

-          BIP Urzędu Gminy w Nowem

-          Tablica ogłoszeń na półpiętrze UG w Nowem

-          a/a

 

 

Do wiadomości:

-          Starostwo Powiatowe w Świeciu. ul. Sienkiewicza 2 , 86-100 Świecie

-          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie

 


Redaktor: Tomasz Stefaniak, Źródło:Tomasz Stefaniak, Ilość wyświetleń: 1782, Utworzony: 2009-03-18 14:34:08, Ostatnia zmiana: 2009-03-18 14:36:54 Historia zmian