Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8165944
od 26 października 2005
Organy » Rada Miejska » Protokoły sesji Rady Miejskiej » 2007 r. » Protokół Nr 11/1007 XI sesji Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 sierpnia 2007 roku Wersja do druku
Protokół Nr 11/2007

XI sesji Rady Miejskiej w Nowem

z dnia 28 sierpnia 2007 roku

od godz. 1500 – 1900

 

 

 

                            Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Nowem (sala posiedzeń).

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowem Pan Marek Słomiński, który jednocześnie przewodniczył obradom.

Przewodniczący powitał przybyłych na sesję zaproszonych gości, radnych, Burmistrza, pracowników urzędu, sołtysów, oraz wszystkich zebranych na sali.

Sekretarzem obrad wyznaczył radnego Pana Józefa Pastuszkę.

Sesję protokołowała Joanna Szaga.

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności, obecnych jest 13 radnych (nieobecny radny Sławomir Jopek), co stanowi prawomocność obrad.

W związku z brakiem uwag i wniosków do protokołu X sesji został on jednomyślnie przyjęty bez odczytywania.

 

Przewodniczący Rady Pan Marek Słomiński odczytał proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji:

    a) powitanie,

    b) stwierdzenie quorum,

    c) wyznaczenie sekretarza obrad,

    d) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,

    e) przedstawienie porządku obrad.

2. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.

3. Składanie wniosków i interpelacji.

4. Ocena funkcjonowania szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli. Informacja o pracy SAPO. Podsumowanie roku szkolnego 2006/2007:

    a) sprawozdania dyrektorów placówek,

    b) sprawozdanie organizacyjno - finansowe dotyczące funkcjonowania szkół i  placówek oświatowych,

    c) ocena działalności placówek oświatowych,

    d) ocena stopnia przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2007/2008,

    e) dyskusja.

5. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2007 roku:

    a) przedstawienie informacji,

    b) dyskusja,

    c) podjęcie uchwały.

6. Wybory ławników:

    a) przedstawienie kandydatów na ławników i opinii zespołu do spraw

        zaopiniowania kandydatów na ławników w sądach powszechnych,

    b) powołanie komisji skrutacyjnej,

    c) przeprowadzenie wyborów i podjęcie uchwały.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

    -przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nowem przy ulicy Nowy

      Świat,

    - wyrażenia opinii na temat likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Świeciu,

   - zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr VI/31/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe

     na rok 2007.

8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

9. Wolne wnioski i zapytania.

   10. Zakończenie sesji.

Do przedstawionego porządku nie wniesiono zmian ani zastrzeżeń.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Słomiński - poinformował, że chętni do zabrania głosu w punkcie wolne wnioski i zapytania mogą zapisać się do głosu w przerwie, u sekretarza obrad.

 

Ad.2 / Informacja Burmistrza  o podejmowanych działaniach między sesjami.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Słomiński - poinformował, że ze względów zdrowotnych nieobecny na sesji jest Pan Burmistrz, w związku z czym informacja o podejmowanych działaniach między sesjami zostanie przedstawiona na kolejnej sesji.

 

Ad.3 /  Składanie wniosków i interpelacji.

 Wniosków i interpelacji nie składano.

 

Ad.4 / Ocena funkcjonowania szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli. Informacja o pracy SAPO. Podsumowanie roku szkolnego 2006/2007.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Słomiński - poinformował, że temat ten jest konsekwencją zadania wynikającego z rocznego planu pracy Rady Miejskiej. Działalność placówek oświatowych obejmuje przeszło 40% budżetu gminy, jest więc to potężna działalność. Przypomniał, że wszyscy radni otrzymali dokładne informacje o działalności placówek w roku szkolnym 2006/2007, które ponadto zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury i Sportu. W związku z powyższym poprosił dyrektorów poszczególnych placówek o przedstawienie krótkiej informacji na temat ich działalności.

Ad.4 a/  Sprawozdania dyrektorów placówek.

Dyrektor Przedszkola w Nowem Pani Hanna Gorczyca przedstawiła sprawozdanie z działalności przedszkola w roku szkolnym 2006/2007. W roku tym do przedszkola uczęszczało 171 dzieci, przebywały one w sześciu oddziałach. W przedszkolu dziewięciogodzinnym średnio w ciągu roku było 90 dzieci w czterech oddziałach, pracowało z nimi 8 nauczycielek i 7 pracowników obsługi. W pięciogodzinnych oddziałach "0" uczyło się 56 dzieci w trzech oddziałach, pracowały z nimi 3 nauczycielki i jedna woźna oddziałowa.

Do przedszkola w Rychławie uczęszczało 25 dzieci, w tym 13 sześciolatków. Z dziećmi pracuje 1 nauczycielka i 1 woźna oddziałowa. Przedszkole w Rychławie jest czynne 6 godzin dziennie.

W roku szkolnym 2006/2007 do przedszkola uczęszczało średnio 99 sześciolatków. W grupie sześciolatków z porad Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świeciu skorzystało 7, dojrzałości szkolnej nie osiągnęło 6, z czego troje ma opinię poradni. Tylko jedno dziecko będzie powtarzać obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

Przedszkole w ciągu roku organizuje wiele uroczystości, imprez i wycieczek. Przedszkolacy są uczestnikami konkursów plastycznych oraz imprez organizowanych przez Centrum Kultury "Zamek". Wychowankowie przedszkola brali też udział w konkursie recytatorskim w Świeciu oraz w I Międzywojewódzkim Przeglądzie Prozy i poezji Kociewskiej w Rychławie. Przedszkolacy z Rychławy brali udział w wielu przeglądach, konkursach oraz występach prezentując utwory kociewskie. Co roku organizowane jest spotkanie z emerytami z gminy. Środki własne uzyskane ze sprzedaży makulatury, złomu, aukcji, sprzedaży zdjęć, prowizji przeznaczono m.in. na zabawki i pomoce dydaktyczne, książki, płyty, prasę, słodycze, upominki, art. papiernicze, zdjęcia, wydatki gospodarcze. Środki z Rady Rodziców przeznaczono natomiast na organizację pikniku z okazji Dnia Matki i Dziecka, zakup słodyczy, upominków, zabawek, organizację wycieczek, zakup czasopism i książek, organizację Dnia Edukacji Narodowej oraz zakończenie roku.

Wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu mają odpowiednie przygotowanie i są nauczycielami mianowanymi, pięć nauczycielek jest w trakcie wykonywania awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trylu Pani Bożena Bienek przedstawiła informację o pracy Szkoły Podstawowej w Trylu oraz Szkoły Filialnej w Pastwiskach. W roku szkolnym 2006/2007 do Szkoły w Trylu dojeżdżało 81 na 104 uczniów, w związku z czym świetlica szkolna funkcjonowała w zasadzie tylko na potrzeby uczniów dojeżdżających, co stwarza problem w razie nieobecności któregoś z nauczycieli. Kadra pracująca w szkole w Trylu posiada wykształcenie wyższe zawodowe, wyższe magisterskie. Proces dydaktyczny przebiegał bez zakłóceń, szkoła oferowała bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, uczniowie brali udział w licznych konkursach zdobywając osiągnięcia. Problemy wychowawcze były rozwiązywane na bieżąco. Szkoła ma stały kalendarz uroczystości środowiskowych. Środki pozyskane przez Radę Rodziców prawie w 100% trafiły do dzieci głównie w postaci wycieczek, wyjazdów, nagród książkowych. Szkoła rozpoczęła comiesięczny cykl audycji muzycznych, które chciałaby kontynuować. Szkoła wypełniała zadania opiekuńcze. Zaopatrzenie w pomoce dydaktyczne - w klasach młodszych sytuacja bardzo dobra, w klasach starszych wymaga uzupełnienia. Potrzeby remontowe to m. in. sukcesywna wymiana okien oraz utwardzenie drogi dojazdowej do szkoły, zagospodarowanie boiska szkolnego tak, aby spełniało wszelkie wymagania i mogło służyć całemu środowisku zarówno szkolnemu jak i wiejskiemu. Placówka jest przygotowana do nowego roku szkolnego.

Szkoła Filialna w Pastwiskach - funkcjonowała w klasach łączonych z uwagi na liczbę uczniów. Ogółem w roku szkolnym 2006/2007 uczęszczało do niej 20 uczniów, pracowało 2 nauczycieli zatrudnionych na pełnym etacie, 3 zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, nauczyciele posiadają odpowiednie wykształcenie. Dzieci brały udział w konkursach, objęte były opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze Świecia, opieką pielęgniarską i poradni stomatologicznej. W szkole prowadzone było dożywianie. Odbywały się wyjazdy do kina i teatru oraz na wycieczkę. Placówka jest przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego 2007/2008.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rychławie Pani Maria Koniarska poinformowała, że zakończony rok szkolny w prowadzonej przez nią placówce był rokiem wytężonej pracy dla wszystkich, ponieważ oprócz zadań dydaktyczno -wychowawczych szkoła przygotowywała się do nadania jej imienia Jana Pawła II. W związku z tym szkoła wzbogaciła się o logo, hymn, sztandar, tablicę pamiątkową. Proces dydaktyczny przebiegał według zaplanowanych działań. Wszyscy uczniowie szkoły zostali klasyfikowani, średnia ocen w szkole jest zadowalająca. Uczniowie zdobywali osiągnięcia w konkursach wewnętrznych i nie tylko. Wynik sprawdzianu kompetencji uczniów klasy szóstej był niezadowalający. Sytuacja wychowawcza nie budziła poważniejszych zastrzeżeń. Oferta na spędzenie czasu wolnego była szeroka, działało wiele kół zainteresowań, m.in. koła językowe. Odbyło się wiele atrakcyjnych wycieczek a także wyjazdy do teatru i na basen. Dzieci z najtrudniejszą sytuacją materialną objęto dożywianiem. Dla uczniów spełniających wymagane warunki zorganizowano dowóz. Doskonalenie zawodowe nauczycieli trwa cały czas, na 10 nauczycieli zatrudnionych w szkole 7 to nauczyciele dyplomowani. Baza szkoły wiele zyskała w związku z uroczystością nadania szkole imienia patrona, m.in.: wymalowano elewację, zakupiono nowe ksero, oddano salę audiowizualną, założono alarmy w oknach, pomieszczenie na strychu przygotowano pod potrzeby archiwum. Obecne potrzeby remontowe to wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana okien w klasie komputerowej.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowem Pani Wacława Gełdon poinformowała, że w szkole w roku ubiegłym uczyło się ogółem 522 uczniów w dwudziestu oddziałach. Promocję uzyskało 520 uczniów, szkołę ukończyło 111 uczniów. Wyniki ze sprawdzianu uczniów klas szóstych były wyższe niż w roku poprzednim. Uczniom z trudnościami zapewniono pomoc dydaktyczną, logopedyczną, socjoterapeutyczną, opiekuńczą, opiekę pedagoga szkolnego. Rada Pedagogiczna oceniła sytuację w szkole jako dobrą. W szkole nie było problemu z alkoholem, papierosami, używkami. Problem stanowiła słaba konstrukcja psychiczna uczniów i szkolne fobie. Organizacja pracy szkoły przebiegała bez zakłóceń, mimo trwających 4 miesiące prac remontowych. Wszystkie lekcje odbyły się zgodnie z planem. Zmalała liczba dowożonych dzieci, miały one zapewnioną opiekę wychowawców w świetlicy. Potrzeby kadrowe były zaspokojone z wyjątkiem nauczyciela do języka angielskiego. Kadra jest wykształcona, nauczyciele posiadają co najmniej po dwie specjalności i doskonalą się na bieżąco. W szkole realizowane były różne programy edukacyjne, a także imprezy środowiskowe. Spośród potrzeb rzeczowych Pani Dyrektor wymieniła: uzupełnienie sprzętu audiowizualnego, wymianę stolików i krzeseł, wymiana sprzętu w jednej pracowni komputerowej, wyposażenie biblioteki szkolnej oraz środki finansowe na bieżące utrzymanie. Potrzeby remontowe: wykonano remont na zewnątrz, wewnątrz potrzebna jest wymiana podłóg w niektórych klasach i holu, remont ubikacji, poprawa stanu boiska (obecnie trwają prace na boisku dolnym, boisko górne zostanie wyłożone kostką i przygotowane do urządzenia miasteczka ruchu drogowego). Uczniowie szkoły osiągali sukcesy w różnych konkursach i zawodach. Obecnie trwają prace wykończeniowe przygotowujące obiekt do nowego roku szkolnego. 1 września będzie można bezpiecznie rozpocząć zajęcia.

 

Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Nowem Pani Maria Gappa przedstawiła informację podsumowującą rok szkolny 2006/2007. W szkole uczyło się 491 uczniów w dwudziestu oddziałach. 204 uczniów dojeżdżało do szkoły z pięciu kierunków. 36 nauczycieli zatrudnionych było w pełnym wymiarze godzin, 8 w niepełnym wymiarze, kadra jest młoda, wszyscy posiadają wykształcenie wyższe. Uczniowie szkoły osiągali sukcesy w konkursach i zawodach, brali udział w akcjach charytatywnych. Organizowano różnorodne wycieczki (jedna zagraniczna do Berlina), w tym integracyjne jednodniowe spotkania dla uczniów klas pierwszych. Szkoła oferowała bogatą gamę zajęć pozalekcyjnych (23 rodzaje). 144 uczniów objętych było dożywianiem w stołówce szkolnej. Szkoła umożliwiła także rodzicom korzystanie z biblioteki i porad pedagoga w godzinach popołudniowych raz w tygodniu. Świetlica szkolna pracowała w godz. od 700 do 1630. Wyniki egzaminu oraz średnia szkoły były lepsze niż w roku poprzednim. Nauczyciele uczestniczyli w licznych kursach organizowanych na terenie szkoły oraz poza nią. Problemy wychowawcze, jakie wystąpiły w szkole to przede wszystkim wagarowanie, palenie papierosów, ucieczki z lekcji, samowolne opuszczanie terenu szkoły. Po raz pierwszy zdarzyło się, że uczniowie przyszli do szkoły pod wpływem alkoholu. Szkoła, stara się zapobiegać takim zjawiskom przy współpracy z wychowawcą, pedagogiem, policją, sądem, niestety nie zawsze było w takich sytuacjach wsparcie ze strony rodziców. W szkole przeprowadzany jest bardzo kosztowny remont kuchni, polakierowano parkiet sali gimnastycznej. Najbardziej pilne potrzeby remontowe to: naprawa dachu, wymiana okien, wymiana krzeseł i stolików w świetlicy, utwardzenie powierzchni boiska szkolnego, zakup rzutnika multimedialnego. Szkoła w ub. roku szkolnym pozyskała sponsorów na nagrody dla uczniów oraz wycieczki szkolne są to m.in.: Zakłady Mięsne NOVE, Bank Spółdzielczy, Urząd Gminy oraz Polo Market. Szkoła na miarę możliwości jest przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

 

Ad.4 b/  Sprawozdanie organizacyjno - finansowe dotyczące funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Główny Specjalista ds. oświaty, zdrowia, kultury i sportu Pani Urszula Kempińska-Czerwińska - przypomniała tytułem informacji dla nowych radnych, że szkoły mają dwa nadzory tj. nadzór pedagogiczny ze strony Kuratorium Oświaty oraz nadzór organu prowadzącego, którym jest gmina. Głównym obowiązkiem gminy jest zapewnienie finansowo-administracyjnej obsługi szkół. Liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007 w szkołach podstawowych wynosiła 793 (liczba ruchoma ze względu na zmiany miejsc zamieszkania). Uczniowie pracowali w 33 oddziałach a średnia na oddział wynosiła 22,9, co oznacza, że oddziały nie są przeładowane.  Uczniów gimnazjum było 493 w 20 oddziałach, średnia liczba uczniów na oddziała wynosiła 24,65. Stan kadry nauczycielskiej 100,66 w tym nauczyciele kontraktowi, mianowani, dyplomowani oraz stażyści. Największą trudnością były w minionym roku szkolnym finanse. Największy koszt utrzymania uczniów przypada na szkoły wiejskie, szczególnie w szkole w Pastwiskach. W dwóch oddziałach tej szkoły uczyło się 13 uczniów szkoły podstawowej. Koszt utrzymania jednego ucznia w tej placówce wynosił 11.823,24 zł. Na budżet szkoły wpływają bardzo znacznie urlopy zdrowotne nauczycieli. W ubiegłym roku szkolnym były dwa urlopy zdrowotne jest to kwota ok. 40 tys. zł na jeden etat. Równie niepokojącym faktem są zwolnienia lekarskie płatne z budżetu w rok szkolnym 2006/2007 to 1065 dni, płatne przez ZUS 1906, łącznie 2971 dni. Są to koszty wpływające znacznie na finanse szkół. 1% odpisu na dokształcanie nauczycieli rozdysponowany był zgodnie z regulaminem na finansowanie kosztów szkolenia rad pedagogicznych oraz nauczycieli, jeśli szkoła realizowała program. Kadra pedagogiczna jest stosunkowo młoda, w minionym roku szkolnym z przywileju przejścia na wcześniejszą emeryturę skorzystało troje nauczycieli. Nauczyciele cały czas się dokształcali, niektórzy posiadają po dwie specjalności. Problem stanowiło znalezienie nauczyciela do języka angielskiego dla klas 1 do 3, z tego powodu nie wdrażamy programu nauki języka w tych klasach. Nie było nauczyciela spełniającego wymogi tego programu. W ubiegłym roku szkolnym szkoły i placówki realizowały swoje plany nauczania zgodnie z podstawą programową. Odbyły się dwie oceny pracy dyrektorów placówek, gimnazjum oraz przedszkola, obie na ocenę wyróżniającą. Organ prowadzący nie ma zastrzeżeń do funkcjonowania szkół od strony dydaktycznej, uczniowie osiągają wysokie wyniki w nauce, uczestniczą w różnych formach konkursów, olimpiad osiągając sukcesy. Bolączką minionego roku szkolnego był brak środków finansowych. W imieniu Pana Burmistrza miniony rok szkolny oceniamy jako dobry.

Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego - zaplanowane remonty zostały zrealizowane, niektóre jeszcze trwają. Należy podkreślić dużą rolę pracowników niepedagogicznych w szkołach, którzy dbają o placówki, większość prac wykonując we własnym zakresie, co przynosi duże oszczędności.

W roku szkolnym 2007/2008 rozpocznie naukę 1157 uczniów w 51 oddziałach. Do przedszkola przyjęto 191 dzieci, w tym 100 dzieci sześcioletnich (problemem jest kuchnia w przedszkolu, która nie spełnia wymogów Sanepidu, zorganizujemy obiady dla dzieci w innej formie).

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2007/2008 jest stabilna. Wiadomo, że od 1 września będą 3 urlopy zdrowotne, dwa w przedszkolu, jeden w szkole podstawowej w Trylu. Niepokojący jest fakt, że pod koniec tego roku możemy mieć problemy finansowe, na podwyżkę dla nauczycieli ministerstwo finansów nie przekazało żadnych pieniędzy, trzeba będzie prawdopodobnie dokonać przesunięć budżetowych. Zabraknie również środków na remont kuchni w gimnazjum, ponieważ nie otrzymaliśmy dofinansowania w spodziewanej wysokości z rezerwy budżetowej. Środki z rezerwy zostały przeznaczone na mundurki i podręczniki. Szkoły są przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Odrębny, niepokojący problem stanowi szkoła w Pastwiskach i stan dzieci w tej szkole. Problem tej placówki trzeba będzie rozwiązać w najbliższym czasie, ponieważ koszty jej utrzymania rosną. Decyzja w tej sprawie jest bardzo trudna, ale trzeba będzie ten problem rozwiązać.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Słomiński - dodał, że czas na ostateczne decyzje w kwestii placówki w Pastwiskach, tym bardziej, że w sferze oświatowej brakuje środków finansowych. Dopóki to było możliwe, zgodnie z obietnicą złożoną środowisku placówka była utrzymywana. W chwili obecnej ze względu na nakłady, ma nadzieję, że sami mieszkańcy dojdą do rozsądnego wniosku, że problem należy rozwiązać. Pozostanie kwestia zagospodarowania obiektu, ale o tym będzie mowa w najbliższej przyszłości.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie oceny funkcjonowania placówek szkolnych w roku szkolnym 2006/2007 oraz ich przygotowanie do nowego roku szkolnego Komisję Oświaty Kultury i Sportu, która odwiedziła wszystkie placówki.

 

Ad.4 c,d/ Ocena działalności placówek oświatowych, ocena stopnia przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2007/2008.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Sportu Pani Joanna Kowalska - poinformowała, że w dniu 24.08.2007 r. członkowie reprezentowanej przez nią Komisji, członkowie Komisji Polityki Gospodarczej Finansów Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Przewodniczący Rady Miejskiej, Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej, a  także Główny Specjalista ds. oświaty, zdrowia, kultury i sportu odbyli wspólne posiedzenie wyjazdowe do placówek oświatowych, po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniami z ich działalności. Komisja stwierdziła, że dyrektorzy racjonalnie gospodarują środkami finansowymi, często we własnym, zakresie wykonując potrzebne drobne remonty. Ponadto szukają sponsorów, by zdobyć fundusze na działalność. W ostatnich miesiącach dokonano wielu napraw i remontów. Do najpoważniejszych inwestycji można zaliczyć termomodernizację Szkoły Podstawowej w Nowem i remonty na boisku wokół szkoły, generalny remont kuchni w Gimnazjum, instalację alarmu w Szkole Podstawowej w Rychławie, wymianę stolarki okienno-drzwiowej w Przedszkolu w Nowem i Rychławie. Placówki oświatowe naszej gminy nadal jednak borykają się z wieloma problemami, przewiduje się kolejne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania remonty i inwestycje. Na uznanie zasługuje fakt utrzymania stanu zatrudnienia oraz kompetencji nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje a wielu z nich zdobywa kolejne stopnie awansu zawodowego, nabywa nowe uprawnienia poprzez studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i studia licencjackie. Ponadto imponująca jest lista konkursów przedmiotowych, olimpiad i zawodów na wszystkich szczeblach. Uczniowie naszych szkół zakwalifikowali się niejednokrotnie do etapów wojewódzkich czy ogólnopolskich zdobywając nagrody i wyróżnienia. We wszystkich szkołach prowadzone są społecznie zajęcia pozalekcyjne w różnych formach i dziedzinach. Organizowano atrakcyjne wycieczki, uczniowie brali udział w akcjach charytatywnych. Poza tym zarówno szkoły jak i przedszkola prowadzą działalność opiekuńczą: zajmują się dożywianiem dzieci, zapewniają pomoc w odrabianiu lekcji, opiekę nad uczniami dojeżdżającymi, organizują atrakcyjne zajęcia podczas ferii zimowych. Szkoły borykają się z problemami wychowawczymi, rozwiązując je na bieżąco, ponadto gwarantują pomoc pedagoga szkolnego i możliwość wzięcia udziału w zajęciach socjoterapeutycznych. Dyrektorzy nie ustają w działaniach zmierzających do poprawy wyników egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu kompetencji uczniów klas szóstych.

Komisja pozytywnie ocenia stan przygotowań szkół i przedszkoli do roku szkolnego 2007/2008, zauważa zaangażowanie dyrektorów i ich troskę, gratuluje dyrektorom ich sukcesów jednocześnie życząc kolejnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Słomiński - pogratulował sukcesów zarówno wielkich, jak

i drobnych, które zdarzyły się w minionym roku szkolnym wyraził zaniepokojenie złymi i niedobrymi zjawiskami. U progu nowego roku szkolnego życzył spokojnej, ale satysfakcjonującej pracy. Jednocześnie zaapelował do pań dyrektorek o bezwzględnie rzetelne informowanie rad pedagogicznych i rodziców o sytuacji finansowej przewidywanej w budżecie, aby nie mówiono, co zdarza nam się słyszeć, że to rada nie dała pieniędzy na oświatę lub je zabrała. Nie zdarzyło się jeszcze bowiem, aby Rada Miejska uchwalając budżet gminy "ścięła" środki planowane dla oświaty, wręcz przeciwnie, w razie braków je dokładano a są to duże kwoty rzędu kilkuset tysięcy. Przepraszając za określenie, "gwiazdorstwo" niczemu dobremu nie służy, prosi więc o rzetelne przekazywanie informacji. Zmiany kierunków wydatków zdarzające się w tym dziale nie są  decyzją rady, często są to zmiany wynikające z potrzeb i Państwo Dyrektorzy są o nich informowani na spotkaniach. Przykładem może być stwierdzenie, które dwukrotnie w ostatnim czasie padło na tej sali, że nauczyciele w-fu przez 4 miesiące prowadzili zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne bez wynagrodzenia. W każdym roku i w każdym budżecie środki na to były, jeśli zostały wewnętrznie przekierowane na inny cel, to widocznie konieczność tego wymagała, ale Rada się tym nie zajmowała. Za nasze decyzje ponosimy moralną odpowiedzialność.

 

Ad.5/ Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2007 roku.

Skarbik Gminy Pani Barbara Wołoszyn - poinformowała, że ogółem dochody w stosunku do planu po zmianach wykonane zostały w 58,09%, wydatki natomiast w 53%. Wynik finansowy jest ujemny i wynosi

-765.730,00 zł (planowany 3.250.333). Dochody składają się z: dochodów własnych - wykonanie 58,8% (podatki i opłaty lokalne), dotacji celowych - wykonanie 56,45%, subwencji. Dochody własne skupiające wszystkie podatki i opłaty lokalne - wykonanie prawidłowe za wyjątkiem opłaty za czynności administracyjne wykonane w nikłym procencie z powodu zlikwidowania tej opłaty i zastąpienia jej opłatą skarbową, przy czym jednocześnie bardzo dużo czynności administracyjnych zostało objętych zwolnieniami z opłat. Plan zakładał 18.000 zł w końcu roku zostanie to skorygowane. Pozostałe pozycje dochodów własnych zostały wykonane prawidłowo. Największa pozycja to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonana w 58,61%, druga pozycja to podatek od nieruchomości 51,31%, natomiast podatek rolny - wykonanie 57,82%. Stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na 30.06.2007 r., to kwota 612.541,- zł. Do tych zaległości gmina na bieżąco prowadzi czynności egzekucyjne poprzez upomnienia, komornicze tytuły wykonawcze oraz przymusowe zabezpieczenia hipoteczne. W okresie sprawozdawczym umorzeń zaległości podatkowych dokonano na kwotę 21.292,- zł, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności na kwotę 20.578,- zł.

Dotacje celowe - w okresie I półrocza przekazane w 56,45%. Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami

w przeważającej części dotyczące zadań pomocy społecznej a szczególnie świadczeń rodzinnych przekazano

w 51,33%, dotacje celowe na zadania własne gmin w 68,56%, w tym stypendia, pomoc w wykształceniu młodocianych pracowników oraz dożywianie przekazane w 92%.

Subwencje - przekazane w 58,58%, przy czym część wyrównawcza i część równoważąca przekazana w 50% natomiast część oświatowa dzielona na 13 części w I półroczu przekazano 7 części, przez co wykonanie wynosi 61,53%.

Wydatki - wykonanie w I półroczu 53%, z tego: bieżące 50,4%, dotacje z budżetu 52,9%, majątkowe 64,5%. Wydatki bieżące to wynagrodzenia osobowe, pochodne obsługa długu, rezerwy, pozostałe wydatki.

 Dotacje z budżetu - plan 1.060.000, wykonanie 560.800, tj. 52,9% przyznane zgodnie z uchwałą budżetową:

- GSW plan 30.000,  przekazano 15.000 tj. 50%,

- przedszkola plan 600.000, przekazano 300.000 tj. 50%,

- instytucje kultury plan 270.000, przekazano 157.200 tj. 58,2%,

- biblioteki plan 80.000, przekazano 46.600 tj. 58,2%,

- stowarzyszenia plan 80.000, przekazano 42.000 tj. 52,5%.

Wydatki majątkowe - plan 3.965.099 wykonanie 2.559.251 tj. 64,5%:

- infrastruktura wodociągowa plan 200.000 wykonanie 9.502 tj. 4,75%,

- gospodarowanie gruntami i nieruchomościami plan 1.340.000 wykonanie 1.259.000 tj. 93,95%,

- oświata - termoizolacja szkoły podst. plan 1.500.000 wykonanie 506.886 tj. 33,79%,

- pomoc społeczna (samochód) plan 20.000 wykonanie 20.000 tj. 100%,

- gospodarka ściekowa (przyłącza) plan 786.000 wykonanie 731.906 tj. 93,11%,

- świetlica Osiny (studnia) plan 119.099 wykonanie 31.917 tj. 26,8%.

PPWR - realizacja dochodów i wydatków za okres sprawozdawczy w stosunku do planu jest prawidłowa, co nie oznacza, że jest bardzo dobrze. Gmina w okresie sprawozdawczym zaciągnęła zobowiązania na kwotę 2.194.000 zł, z tego 1.244.000 zł na wykup nieruchomości w Milewie na okres 25 lat, i drugie zobowiązanie 950.000 zł na okres 3 lat na termomodernizację budynków szkoły podstawowej w Nowem, w I półroczu wykorzystano 397.572 zł. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2007 r. wynosił 2.541.572 zł co stanowi 13,3% dochodów planowanych ogółem. Wszyscy musimy być świadomi tego, że zobowiązania trzeba spłacać i to, że dochody są dobrze zrealizowane zabezpiecza nas przed brakiem środków na planowane spłaty rat zobowiązań

w roku następnym. Zobowiązania spłaca się z wygospodarowanych nadwyżek, a takowe stają się coraz bardziej realne. Na spłaty w roku 2008 gmina potrzebuje: Milewo 51.200, oczyszczalnia 400.000, szkoła 189.990, razem 641.100 zł. Wszystkie ponad tę kwotę dodatkowe dochody, mogą być w roku bieżącym przeznaczone na zwiększenie wydatków. Największą bolączką jest brak środków na remonty dróg gminnych tak w mieście jak

i na wsi, środki zaplanowane w budżecie na ten rok są bardzo niewielkie, 150.000 zł przeznaczono na bieżące remonty oraz zimowe utrzymanie to bardzo niewiele, przy czym koszty remontów w stosunku do lat ubiegłych znacznie wzrosły. Na remonty i modernizację zaplanowano 250.000 zł, z czego za opracowanie dokumentacji wykonawczej ul. Zduńskiej zapłacono 10.743 zł, ul. Zielonej 11.990 zł, chodnika w Małym Komorsku 7.930 zł. Na modernizację ul. Brzozowej zostało 200.000 zł, a koszt po przetargu wynosi 555.000 zł plus koszty inspektora nadzoru. Umowa z wykonawcą została spisana w ten sposób, że płatność końcowa nastąpi w 2008 r.

W dziale oświata, pomoc społeczna, czy gospodarka komunalna i ochrona środowiska dużo więcej chcielibyśmy zrobić, możemy jednak dysponować tym, co posiadamy. Na dzień dzisiejszy trudno jest określić gdzie i ile zabraknie na bieżącą działalność, a takowe braki na pewno wystąpią. Będziemy to wiedzieli na początku IV kwartału i wówczas wystąpimy do państwa Radnych z propozycją przesunięć, względnie zwiększeń planu dochodów i wydatków.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia Rady Miejskiej do zaciągania kredytów

i pożyczek na pokrycie deficytu oraz nie udzielił pożyczek określonych w pkt 12 uchwały budżetowej na rok 2007.

Skarbnik Gminy Pani Barbara Wołoszyn odczytała Uchwałę Nr 3/2007 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 sierpnia 2007 roku pozytywnie opiniującą informację Burmistrza

o wykonaniu budżetu gminy Nowe za I półrocze 2007 r.

Ponieważ do przedstawionej informacji radni nie mieli pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w tej sprawie.

 

Uchwała Nr XI/52/2007 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowe za

I półrocze 2007 roku.

Projekt uchwały odczytała Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pani Małgorzata Murawska.

Na ogólna liczbę radnych 14, obecnych było 13 radnych.

Za podjęciem Uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

 

Ad.6/ Wybory ławników.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Słomiński - przypomniał, że Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wystąpił z wnioskiem do Rady Miejskiej o dokonanie wyboru 6 ławników (dwóch do orzekania

w sprawach z zakresu prawa pracy i czterech do orzekania w sprawach cywilnych i pozostałych), którzy będą wspomagać pracę Sądu Rejonowego w Świeciu. Procedura w związku z wyborem ławników została przeprowadzona, zgłoszono tylko trzech kandydatów, przy czym nie zgłoszono żadnego kandydata do orzekania w Sądzie Pracy. Ławników wybiera się w drodze tajnego głosowania, zwykłą większością głosów. Zespół ds. zaopiniowania kandydatów, powołany na czerwcowej sesji przygotował opinię na temat kandydatów.

Przewodnicząca zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników radna Małgorzata Murawska

 - zaprezentowała sylwetki kandydatów na ławników:

1. Pan Roman Pasierbski - urodzony 30 maja 1939 r., od 35 lat zamieszkujący na terenie gminy Nowe, posiada wykształcenie średnie zawodowe o kierunku zootechika, od 11 lat przebywa na emeryturze, posiada doświadczenie w pracy społecznej. Pełnił funkcję ławnika w poprzednich kadencjach w Sądzie Rejonowym w Świeciu, jego kandydatura została zgłoszona przez tenże sąd.

2. Pan Edward Adam Szaga - urodzony 1 listopada 1939 r., od 63 lat mieszkający na terenie gminy Nowe, posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne, z zawodu nauczyciel, od 10 lat przebywający na emeryturze, pracuje dodatkowo, jako Dyrektor Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Nowem. Posiada doświadczenie w pracy społecznej, ławnik obecnej kadencji w Wydziale Karnym w Świeciu.

3. Pani Wioletta Tadaszak - urodzona 26 kwietnia 1970 r., od 35 lat zamieszkująca na terenie gminy Nowe, posiada wykształcenie średnie zawodowe - technik ekonomista. Od 19 lat prowadzi własne gospodarstwo rolne, legitymuje się doświadczeniem w pracy społecznej. Nie pełniła funkcji ławnika w poprzednich kadencjach.

Komisja szczegółowo przeanalizowała dokumenty złożone przez kandydatów na ławników i nie wnosi do nich zastrzeżeń. Ponadto stwierdziła, że wszyscy kandydaci spełniają określone wymogi w zakresie wieku, zamieszkania, zdolności prawnych i wykształcenia wymienione enumeratywnie w art. 158 i 159 ustawy o ustroju sądów powszechnych. W związku z powyższym pozytywnie zaopiniowała wszystkie zgłoszone i przedstawione kandydatury na ławników do Sądu Rejonowego w Świeciu. Opinia zespołu zostaje załączona do protokołu sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Słomiński - poinformował, że opinia zespołu nie jest wiążąca dla radnych. Kandydat, aby został wyłoniony musi uzyskać zwykłą większość głosów w głosowaniu tajnym. Przewodniczący odczytał propozycję regulaminu wyboru ławników (załączony do protokołu). Spośród 13 obecnych na sali radnych za przyjęciem regulaminu głosowało 13, tym samym regulamin został przyjęty jednomyślnie.

Kolejno przystąpiono do wyboru trzyosobowej komisji skrutacyjnej. Radni podali trzy kandydatury do komisji skrutacyjnej: Przewodniczącego Rady Miejskie Pana Marka Słomińskiego oraz radnych Pana Zbigniewa Lorkowskiego i Zbigniewa Sikorę. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie do składu komisji skrutacyjnej. Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby głosować łącznie nad trzema kandydaturami, na co wszyscy obecni radni wyrazili zgodę. Skład komisji skrutacyjnej został przyjęty jednomyślnie przez obecnych na sali 13 radnych. Komisja wyłoniła ze swojego składu Przewodniczącego Komisji w osobie radnego Zbigniewa Lorkowskiego.

Przystąpiono do głosowania. W tym celu komisja wywołała radnych kolejno, zgodnie z listą obecności. Radni głosowali w miejscu odosobnionym, na które wyznaczono mównicę na sali obrad. Po rozdaniu kart do głosowania pozostała jedna karta niewykorzystana z powodu nieobecności na sesji radnego Sławomira Jopka.

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził przerwę, podczas której komisja skrutacyjna oddaliła się w celu przeliczenia głosów.

 

Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady i poprosił komisję skrutacyjną o przedstawienie wyników głosowania.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Zbigniew Lorkowski odczytał protokół tajnego głosowania sporządzony przez komisję (protokół komisji załączono do protokołu sesji). Komisja skrutacyjna w składzie:

Zbigniew Lorkowski - Przewodniczący, Marek Słomiński - Członek, Zbigniew Sikora - Członek stwierdziła, że w tajnym głosowaniu udział wzięło 13 radnych, wszystkie oddane głosy były ważne. W wyniku przeprowadzonych wyborów wymaganą liczbę głosów otrzymali:

 Pasierbski Roman za 13 głosów, przeciw 0,

Szaga Edward za 11 głosów przeciw 2,

Tadaszak Wioletta za 11 głosów przeciw 2.

Tym samym wybrani zostali na ławników do Sądu Rejonowego w Świeciu  Uchwałą Nr XI/53/2007 Rady Miejskiej w Nowem.

 

 Ad.7/ Podjęcie uchwał.

Uchwała Nr XI/54/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nowem przy ulicy Nowy Świat.

Kierownik Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pan Waldemar Studziński – w imieniu Pana Burmistrza poinformował, że projekt dotyczy terenu przylegającego do osiedla Nowy Świat, jest to działka położona w południowo-zachodniej części miasta, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod funkcję mieszkaniową o charakterze siedliskowym z zapleczem gospodarczym oraz upraw sadowniczych i ogrodniczo-warzywniczych. Teren jest nietypowy długość 200 m, szerokość 16 m, z uskokiem, porośnięta roślinnością krzaczastą, nie ma walorów działki typowo budowlanej, może być wykorzystana na cele sadownicze. Obecny niekorzystny wizerunek tego terenu spotyka się z protestami mieszkańców ulicy i osiedla a jego uporządkowanie wiąże się z wydatkami.

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Finansów Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan Artur Jetkowski – poinformował, że Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Pani Małgorzata Murawska odczytała projekt Uchwały Nr XI/54/2007.

Na ogólna liczbę radnych 14, obecnych było 13 radnych.

Za podjęciem Uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

 

Uchwała Nr XI/55/2007 w sprawie wyrażenia opinii na temat likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Słomiński - poinformował, że z prośbą o taką opinię wystąpił Zarząd Powiatu. Ponieważ gościem na sesji była Pani Marzena Kempińska Starosta Powiatu Świeckiego poprosił o wprowadzenie do tematu.

Starosta Powiatu Świeckiego Pani Marzena Kempińska - poinformowała, że kiedy przystępowano do przekształcenia szpitala w Świeciu ciążyły na nim, zobowiązania finansowe w postaci długu, aby nie obciążać nowego zakładu zadłużeniem pozostawiono jedną przychodnię reumatologiczną, na której ciążyły długi starego zakładu. Wszystkie zobowiązania zostały pospłacane. Z tej racji postanowiono przyspieszyć proces likwidacji. Jest to jedna przychodnia, która zatrudnia jednego lekarza na części etatu oraz dyrektora. Są oni jednocześnie pracownikami Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Należy dodać, że jesteśmy w skali kraju wzorem w przekształcaniu publicznych zakładów opieki zdrowotnej w niepubliczne.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Pani Małgorzata Murawska odczytała projekt Uchwały Nr XI/55/2007.

Na ogólna liczbę radnych 14, obecnych było 13 radnych.

Za podjęciem Uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

 

Uchwała Nr XI/56/2007 zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr VI/31/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2007.

Skarbnik Gminy Pani Barbara Wołoszyn – Autopoprawka dotyczy wprowadzenia dodatkowych środków na wybory uzupełniające mające nastąpić 23 września 2007 r. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie dotyczy przesunięć między paragrafami w dziale 700, bez wpływu na budżet. W dziale 751 po zamieszczeniu autopoprawki wprowadzenie dotacji celowej na wybory uzupełniające do rady. W dziale 754 środki zewnętrzne na zakup samochodu dla straży pożarnej. Na zakup tego samochodu oprócz środków pozyskanych gmina dokłada 20 tys. zł. W dziale 756 zwiększa się plan dochodów o 79 tys. zł z powodu wpłaty zaległości z lat ubiegłych zabezpieczonej wpisem hipotecznym. Przeznaczamy to na braki w planie wydatków dotyczące przygotowania mieszkań socjalnych. Zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej, przyznana na wniosek gminy na remont świetlicy szkolnej przy gimnazjum oraz dotacja celowa na ośrodek pomocy społecznej. Wszystkie zmiany planu dochodów zostały rozpisane w planie wydatków stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały.

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej Finansów Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan Artur Jetkowski– poinformował, że Komisja na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Rady Pani Małgorzata Murawska odczytała projekt Uchwały Nr XI/56/2007.

Na ogólna liczbę radnych 14, obecnych było 13 radnych.

Za podjęciem Uchwały głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

 

Ad.8/ Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

Wnioski i interpelacje nie wpłynęły, w związku z czym, punkt ten staje się bezprzedmiotowy.

 

Ad.11/ Wolne wnioski i zapytania.

Sekretarz Gminy Pan Sławomir Filip - poinformował, że w dniu sesji wpłynęło do Urzędu Gminy zaproszenie na  dożynki wojewódzkie, które odbędą się 2 września 2007 r. w Jabłonowie Pomorskim oraz odczytał program dożynek.

 

Sołtys Pani Zofia Babecka –gospodarze burzą się, że płacą za oczyszczanie rowów do spółki wodnej a rowy nie są oczyszczane.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Słomiński - dla uściślenia należy dodać, że rolnicy płacą składki, faktyczne koszty oczyszczania rowów są o wiele wyższe.

Sołtys Pani Zofia Babecka – poza tym zbliża się nowy rok szkolny a rowy nie są wykoszone od Nowego w kierunku Mątaw. Należałoby też utwardzić drogę do szkoły aż do gospodarstwa państwa Kasprowicza. Nie można tą drogą dojść a niedługo zaczną się wywozy buraków.

Kierownik Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pan Waldemar Studziński problem tej drogi jest nam znany, służy ona także do transportu rolniczego powodującego duże naciski na nawierzchnię. Naprawa tej drogi będzie kosztowna. Trzy lata temu wykonaliśmy remont, ale był on niewystarczający. Pani Dyrektor Szkoły rozmawiała już nami na temat utwardzenia i wykonania ciągu pieszego do szkoły, chcieliśmy wykorzystać do tego celu płytki chodnikowe pozostałe z remontu drogi E1, ale wykonawca wykorzystał je do utwardzenia rowów przydrożnych. Jeśli pozostaną jakieś płytki zostanie wykonany ciąg pieszy. Droga do transportu wiejskiego będzie włączona do propozycji budżetu na rok 2008.

Sekretarz Gminy Pan Sławomir Filip - poprosił o uściślenie i wskazanie, o jakie konkretnie rowy chodzi, aby można było to sprawdzić i zgłosić. Zarząd Spółki wraz z delegatami z każdego sołectwa rokrocznie czyni plan pracy, w którym zakładają, jakie rowy będą w danym roku oczyszczane, oprócz tych, które trzeba będzie oczyścić, ponieważ wyniknie nagła konieczność.

Sołtys Pani Teresa Grochocka - wystąpiła w imieniu mieszkańców poproszona o interwencję w sprawie nieprzyjemnych zapachów, jakie odczuli ostatnio mieszkańcy jej sołectwa. Ludzie rozumieją, że jest konieczność wykonania takich prac, ale proszą o upomnienie dwóch rolników, którzy to spowodowali, aby wykonywali je w porze nocnej albo przy niższych temperaturach.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Słomiński - odpowiedział, że w tej sprawie uruchomiono już odpowiednie procedury, które mają zmobilizować rolników do zmiany sposobu działania.

Starosta Powiatu Świeckiego Pani Marzena Kempińska - w kwestii dożynek, o których mówił Pan Sekretarz, jeśli są rolnicy zainteresowani wyjazdem prosi o zgłaszanie się do wydziału organizacyjnego w Starostwie. Powiat świecki, co roku jest reprezentowany, z przykrością stwierdziła, że gmina Nowe się nie pokazuje.

W nawiązaniu do wypowiedzi Pani sołtys Zofii Babeckiej poinformowała, że Pani Babecka dzwoniła do Starostwa w sprawie rowów, kwestia ta została poruszona na spotkaniu Izb Rolniczych w Warlubiu. Jesteśmy jedynym powiatem w skali województwa, który od 9 lat przekazuje z powiatowego funduszu ochrony środowiska każdej spółce wodnej z powiatu 10 tys. zł, ponadto każda spółka może otrzymać w ramach konkursu do 20 tys. zł. Daje to łączną kwotę ok. 30 tys. zł.

Pani Babecka zgłosiła również problem poboczy, wiemy, że są już koszone od strony Dragacza w naszym kierunku.

W sprawie nieprzyjemnych zapachów - wejdzie w życie nowelizacja ustawy, po której każdy mieszkaniec gminy będzie mógł zgłosić do Burmistrza kwestię uciążliwych zapachów z gospodarstw oraz zakładów. Będą za to dotkliwe kary. Zjawisko, jakie miało ostatnio miejsce w Nowem i okolicy rozeszło się szerokim echem, mówiono o tym także na posiedzeniu Izb Rolniczych, podkreślano zwłaszcza, że to obcy przywożą na nasz teren nieczystości.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Słomiński - podkreślił, że to nie gmina dzierżawi im grunty.

Starosta Powiatu Świeckiego Pani Marzena Kempińska - Krajowy Związek Sołtysów zorganizował spotkanie na terenie naszego powiatu, z gminy Nowe nie było żadnego sołtysa. Wiadomo jej, że chęć uczestnictwa była, ale nie zostało to zorganizowane, a można było się dowiedzieć, jakie granty dla swojego terenu mogą uzyskać sołtysi.

W sprawie szkoły w Pastwiskach uważa, że jest to skandal i działanie nieekonomiczne.

Można pozyskać granty dla środowisk wiejskich, małe szkoły na wsi powstają w ramach stowarzyszenia i wówczas można pozyskać na ten cel dodatkowe pieniądze.

W najbliższym czasie zostaną rozstrzygnięte konkursy:

1. Program wspierania inicjatyw obywatelskich na rzecz terenów wiejskich. Pieniądze z tego programu można uzyskać na oświatę, ochronę zdrowia z rehabilitacją na terenach wiejskich, na odbudowę dziedzictwa kulturowego (np. kapliczki). Najmniejszy grant,  który można uzyskać to 15 tys. zł.

2. Kolejny konkurs (przez fundację kobiecą "Ośka") ukierunkowany typowo na szkolenia kobiet z terenów wiejskich: szkolenia, kursy, warsztaty treningowe, publikacje szkoleniowe etc.

3. Następnie konkurs ze środowiskiem czeskim, słowackim, polskim (Światowa Organizacja Własności). Można ubiegać się o pieniądze w ramach wymiany doświadczeń. W konkursie tym mogą wziąć udział zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, uczniowie szkół średnich oraz studenci.

4. Kolejny konkurs to partnerstwo Chorwacja, Bułgaria i Turcja, a także partnerstwo z Albanią.

5.Konkurs dla pracodawców - restrukturyzacja, dobre praktyki w miejscach pracy. Są to środki na podnoszenie kwalifikacji pracowników i na sprawy związane z bezpieczeństwem pracy.

Jeżeli może coś doradzić to powinno być w Nowem, tak jak gdzie indziej gminne centrum informacji, w którym można by pisać projekty. Ponadto, jeśli mają Państwo jakieś oczekiwania w stosunku do kształcenia ponadgimnazjalnego, to powiat, w przeciwieństwie do gminy posiada pieniądze i jest w stanie uruchomić nowe kierunki nauczania, zgodne z oczekiwaniami mieszkańców. W szkolnictwie ponadgimnazjalnym można się obecnie kształcić bezpłatnie zarówno w systemie dziennym jak i zaocznym oraz wieczorowym. W Zespole Szkół Ogólnokształcących mieści się szkoła dzienna i zaoczna, Studium Informatyczne i Liceum Uzupełniające dla Dorosłych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych będzie typowo ukierunkowywany na kształcenie zawodowe, ponieważ nie sprawdziły się licea profilowane. Będą to szkoły zawodowe i technika w różnych zawodach, jest więc otwartość na oczekiwania mieszkańców dotyczące zakresu kształcenia.

Jest już przyjęty program "Kapitał ludzki". Jest to inwestowanie w człowieka, przeznaczono na ten projekt dużo pieniędzy. Jest to program do podnoszenia kwalifikacji w każdym obszarze i w każdej sferze, każdy ma prawo w ramach tego programu podnieść swoje kwalifikacje poprzez np. studia podyplomowe, szkolenia, kursy, zdobycie innego zawodu.

Kolejny program to Regionalny Program Operacyjny, najbardziej interesujący gminę. Nie ma jeszcze jego ostatecznej wersji. Pan Marszałek przedstawi ją prawdopodobnie na piątkowym Konwencie Starostów. Około 80% środków pójdzie pozakonkursowo na projekty tzw. priorytetowe a reszta na konkursy. Gminy najbardziej liczą na drogi, ale pieniędzy na drogi nie będzie, ponieważ jest trend na organizację EURO 2012. Droga, o którą zabiegaliśmy S5 ma być współfinansowana z regionalnego programu operacyjnego odbędzie się to więc kosztem naszych dróg. Następnie, duży projekt "Infrastruktura i Środowisko" wykluczył z ubiegania się o duże pieniądze gminy i powiaty znowu ze względu na UERO 2012. Tak więc, remonty i inwestycje na drogach trzeba będzie realizować własnym sumptem.

Ze względu na obawy gmin pan Marszałek Województwa przyjął zasadę, że odnośnie projektów kluczowych w powiecie decydentem jest Starosta. Budziło to wątpliwości i kontrowersje ze strony gmin. Pani Starosta, jako przewodnicząca Konwentu Województwa nie zgodziła się na przyjęcie w powiatach tzw. komitetów monitorujących sugerowanych przez Pana Marszałka. Przyjęto zasadę, że powołania zespołów opiniująco - doradczych.

Jeżeli włodarze gminy liczyli, że na drogi można będzie uzyskać 85% środków przy 15% udziale własnym, to niestety najprawdopodobniej będzie to tylko 50% środków pozyskanych przy 50% środków własnych, a więc nie to, czego oczekiwały samorządy. Ale z Regionalnego Programu Operacyjnego będzie można pozyskać sporo środków, które można wykorzystać a nie ma jeszcze projektów np. na informatyzację szeroko pojętą.

Gmina Nowe ma również szansę na pozyskanie środków na rewitalizację skarpy. Powiatowi trudno się już starać o takie środki, ponieważ jeśli chodzi o rewitalizację przeszedł już taki projekt jako pionierski w kraju, przeszedł także inkubator przedsiębiorczości, fundusze pożyczkowe i poręczycielowe. Dla powiatu priorytetem są teraz drogi, o co będzie walczyć. Niestety niemożliwe jest w chwili obecnej nawet spotykanie z parlamentarzystami, bo patrząc przez pryzmat wydarzeń na wyższych szczeblach wszyscy zajmują się obecnie czymś innym.

Pani Starosta zachęca do pracy w stowarzyszeniach i organizacjach, ponieważ w ten sposób środowisko może więcej zyskać, czego przykładem może być nowy szpital, który w chwili obecnej przynosi zysk.

 

Kierownik Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pan Waldemar Studziński odnosząc się do wypowiedzi Pani Starosty, chciałby sprostować, że dla naszej gminy w Programie Rozwoju Regionalnego priorytetem są nie tyle drogi, co wodociąg.

 

Starosta Powiatu Świeckiego Pani Marzena Kempińska - odpowiedziała, że mówiła o priorytetach powiatu, a wszystkie wodociągi w powiecie zostały ujęte łącznie, ponieważ łatwiej jest pozyskać środki w partnerstwie, czego muszą się samorządy gminne jeszcze nauczyć.

 

Kierownik Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pan Waldemar Studziński nawiązując do problemu, który ujawnił się w ubiegłym tygodniu. Problem nieprzyjemnych zapachów był tak dokuczliwy, że wszyscy go odczuli. W związku z rozporządzeniem ministra środowiska, które ma wejść w życie, a o którym mówiła Pani Starosta, Pan Dams, jako dzierżawca gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych i korzystający ze środków Agencji Modernizacji Rolnictwa w piśmie od Pana Burmistrza skierowanym do niego następnego dnia po zaistniałym incydencie został poinformowany, że jeżeli nie dopełni warunków odnoszących się do wyeliminowania uciążliwości w postaci nieprzyjemnych zapachów i wykonywania tych czynności, które je powodują w porze nocnej albo przy niższych temperaturach, powiadomimy Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa o stosowaniu metod naruszających praktyki dobrego uprawianie gruntów rolnych. To spowoduje określone konsekwencje. Otrzymaliśmy informację, że dzierżawca gruntu przyjął naszą sugestię.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Słomiński - poinformował, że tematem kolejnej sesji wynikającym z planu pracy jest stan bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie gminy Nowe.

 

Po wyczerpaniu wszystkich tematów o godz. 1900 Przewodniczący zamknął XI sesję Rady Miejskiej w Nowem.

 

Protokołowała:

Joanna Szaga


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:J. Szaga, Ilość wyświetleń: 3635, Utworzony: 2007-10-08 07:29:10, Ostatnia zmiana: 2007-10-08 07:30:28 Historia zmian