Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7627692
od 26 października 2005
Ochrona środowiska » Decyzje środowiskowe Wersja do druku

Nowe, dnia 13 lipca 2007 roku

Znak: IKS/7624/03/07

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów uzgadniających


            Zgodnie z  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98  poz. 1071 z poźn. zm.) oraz w związku z art. 32 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 (Dz. U. z 2006r.  Nr 129  poz. 902 z późn.  zm.),  Burmistrz Nowego zawiadamia, że w dniu 13.07.2007 roku  na wniosek JPP PROJEKT, ul Świecka 17, 81-003 Gdynia działającej na zlecenie Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą:

„Budowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej nr 35144 zlokalizowanej na kominie w miejscowości Morgi 53, Dz. Nr 122/2, gm Nowe n/Wisłą”,

 

           Inwestor do wniosku dołączył raport oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 48 ust. 2  pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r.  Nr 129  poz. 902 z późn. zm) oraz  § 2 ust. 1 pkt 7 -Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573)  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w Bydgoszczy
- Państwowym Wojewódzkim Inspektorem  Sanitarnym w Bydgoszczy


 Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją w Urzędzie Gminy w Nowem w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ( I piętro pokój nr 11 i 12 ), w dni robocze  w godzinach 8.00 - 15:00 w terminie 21 od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

Otrzymują:
1. BIP Urzędu Gminy w Nowem                                                               Burmistrz Nowego

2.wg rozdzielnika
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Nowem                                    / Stanisław Butyński /

4. JPP PROJEKT - Gdynia
5. a/a
 


Redaktor: Tomasz Stefaniak, Źródło:L. Cejrowski, Ilość wyświetleń: 2060, Utworzony: 2007-07-13 10:17:53, Ostatnia zmiana: 2007-07-13 10:19:55 Historia zmian